Strony

środa, 24 maja 2017

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza


 moja pragnie Ciebie, Boże" (Ps 42,2).


https://pragnejezusa.blogspot.com/2017/04/piesni-maryjne.html


Chwalcie łąki umajone,
Góry, doliny zielone.
Chwalcie, cieniste gaiki,
Źródła i kręte strumyki!

2. Co igra z morza falami,
W powietrzu buja skrzydłami,
Chwalcie z nami Panią Świata,
Jej dłoń nasza wieniec splata.

3. Ona dzieł Boskich korona,
Nad Anioły wywyższona;
Choć jest Panią nieba, ziemi,
Nie gardzi dary naszymi.

4. Wdzięcznym strumyki mruczeniem,
Ptaszęta słodkim kwileniem,
I co czuje, i co żyje,
Niech z nami s1awi Maryję!


https://pragnejezusa.blogspot.com/p/rozaniecfatimski-czescradosna.html
Matko Boża! Błogosław tego kto przegląda bloga,

 zabezpiecz i chroń tego kto opuszcza go,

 daj pokój temu kto zostaje na nim.Amen.Ostatnie Orędzie iz Medziugorje, 2. maj 2017r. 

   - Orędzie dla Mirjany


Drogie dzieci, wzywam was abyście się modlili nie żądając lecz składając ofiarę, ofiarując się. Wzywam was do objawiania prawdy i Miłości Miłosiernej. Ja modlę się za was do mojego Syna, o waszą wiarę, która coraz bardziej maleje w waszych sercach. Proszę Go, aby was wspomógł swoim Boskim Duchem tak jak i ja pragnę wspomagać was moim macierzyńskim duchem. Moje dzieci, musicie stać się lepszymi. Tylko ci czyści, pokorni, napełnieni miłością podtrzymują ten świat, zbawiają siebie i świat. Moje dzieci. Mój Syn jest sercem świata. Powinniście Go kochać i modlić się, a nie wciąż na nowo Go zdradzać. Natomiast wy, apostołowie mojej miłości pomnażajcie wiarę w sercach ludzi poprzez swój przykład, swoją modlitwę i miłość miłosierną Jestem przy was, będę wam pomagać. Módlcie się, aby wasi pasterze mieli jak najwięcej światła i mogli oświecić wszystkich żyjących w ciemności.

Głośmy razem z aniołami. Alleluja, alleluja!
Tryumfuje Boży Syn. Alleluja, alleluja! Nieba śpiew podejmij, ziemio. Alleluja!
Darem zbawczej swej miłości - zburzył wszelki mu wrogości.

Chrystus Pan pokonał śmierć - i otworzył nam niebiosa.

Żyje znowu nasz Król chwały - który za nas dał się cały.
Gdzież, o śmierci, oścień twój? - Gdzież, o grobie, twe zwycięstwo?
Tam, gdzie głową On wszystkiego - postępujmy w ślady Jego.

Powstaniemy razem z Nim - z Krzyża, grobu i ciemności.

Chryste nasze zmartwychwstanie - nieba ziemi, wieczny Panie.
W dniu tryumfu Twego cześć - Tobie, Ojcu i Duchowi    
24MAJA


2017ŚrodaZuzanny, Joanny, MagdalenyNajświętszej Maryi Panny,


Wspomożycielki WiernychDzień Modlitw za Kościół w Chinachhttps://pragnejezusa.blogspot.com/2017/05/ewangelia-15-maj-sowo-boze.htmlDuch Prawdy


będzie was prowadził


(por. J 16,13)

Ofiarowanie dnia

O mój Boże, w jedności z Niepokalanym Sercem Maryi,
ofiaruję Tobie Drogocenną Krew Pana Jezusa ze wszystkich ołtarzy
na całym świecie, w połączeniu z ofiarą każdej mojej myśli,
słowa i czynu tego dnia.
O mój Jezu, pragnę dziś uzyskać każdy odpust i zasługę,
które mogę, i ofiarować razem ze mną Niepokalanej Maryi-
żeby Ona mogła najlepiej zastosować je, zgodnie z życzeniami
Twojego Najświętszego Serca.
Najdroższa Krwi Jezusa, uratuj nas! 
Niepokalane Serce Maryi,
módl się za nami!
Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami!  http://pragnejezusa.blogspot.com/p/blog-page_12.html

http://pragnejezusa.blogspot.com/p/blog-page_95.html

Akt oddania Matce Bożej


kard. St. Wyszyńskiego


Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie
poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy
i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem
i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie
w niewolę miłości.
Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania
się mną dla zbawienia ludzi ku pomocy
Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.
Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez
Ciebie i dla Ciebie. Wiem,że własnymi siłami
niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz,
co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz.
Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by
moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były
rzeczywistym Królestwem Twego
Syna i Twoim. Amen.

http://pragnejezusa.blogspot.com/p/drogakrzyzowa-to-droga-wszystkich-ludzi.html
 

http://pragnejezusa.blogspot.com/2017/01/1-dla-danielka.html
Miłosierdzie samo w sobie, jako doskonałość

nieskończonego Boga jest również nieskończone

(święty Jan Paweł II). 
M O D L I T W A do CHRYSTUSA KRÓLA.
( podyktowana przez Pana Jezusa)
               Panie Jezu Chryste – 
KRÓLU nasz i całego świata – zmiłuj się nad Twym wiernym ludem,
                który pragnie Cię wywyższać każdego dnia;
           który pragnie Cię widzieć KRÓLEM Wiecznej Chwały,
        KRÓLEM Człowiekiem, KRÓLEM Bogiem Wszechmogącym,
 KRÓLEM życia i śmierci.
Wysławiamy Cię, cześć Ci oddajemy,
 jako KRÓLOWI POLSKI i WSZECHŚWIATA
 i kochamy Cię !
        Przemień serca wszystkich ludzi, aby panował w nich
             pokój i szacunek do wszystkiego, co stworzyłeś
  – tak nam dopomóż Bóg po wszystkie czasy, na wieki wieków.
Amen.

***


Ostatnie Orędzie iz Medziugorje, 2. kwiecień 2017r.  - Orędzie dla Mirjany


Drogie dzieci, Apostołowie mojej miłości, waszym zadaniem jest szerzyć miłość mojego Syna tym wszystkim, którzy jej nie poznali. Wy, maleńkie światła świata, które ja matczyną miłością uczę świecić jasno pełnym blaskiem. Modlitwa pomoże wam, ponieważ modlitwa was zbawia, modlitwa zbawia świat. Dlatego, moje dzieci, módlcie się za pomocą słów, uczuć, miłosiernej miłości i ofiary. Mój Syn wskazał wam drogę – On, który się wcielił i uczynił ze mnie pierwszy kielich. On wam poprzez swoją podniosłą ofiarę pokazał jak należy miłować. Dlatego, moje dzieci, nie bójcie się mówić prawdy. Nie bójcie się zmieniać siebie i świata szerząc miłość, sprawiając, że mój Syn będzie poznany i miłowany miłując innych w Nim. Ja jako matka zawsze jestem z wami. Proszę mojego Syna, aby wam pomógł, by w waszym życiu panowała miłość – miłość, która żyje, miłość, która pociąga, miłość, która daje życie. Takiej miłości was uczę – czystej miłości. Waszym zadaniem jest, moi apostołowie, żebyście ją rozpoznali, żyli nią i szerzyli ją. Módlcie się z uczuciem za swoich pasterzy, aby z miłością mogli dawać świadectwo o moim Synu. Dziękuję wam.Tam, gdzie panuje nienawiść
i chęć odwetu,
gdzie wojna przynosi ból
i śmierć niewinnych,
potrzebna jest
łaska miłosierdzia,
które koi ludzkie umysły i serca
i rodzi pokój.

Gdzie brak szacunku
dla życia i godności człowieka,
potrzeba miłosiernej miłości Boga,
w której świetle
odsłania się
niewypowiedzialna wartość
każdego ludzkiego istnienia.

Święty Jan Paweł II

***
   

KRÓLUJ NAM CHRYSTE!


Jubileuszowy Akt Przyjęcia

Jezusa Chrystusa

za Króla i Pana


Nieśmiertelny Królu Wieków,

Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu!W Roku Jubileuszowym 1050 – lecia Chrztu Polski, w Roku

Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy

przed Tobą [ wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi],

by uznać Twoje panowanie, poddać się Twemu prawu, zawierzyć

i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba.

Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy niewygasłe prawa.

Dlatego z pokorą, chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata,

uznajemy Twe panowanie nad Polską i całym naszym Narodem

żyjącym w Ojczyźnie i świecie.Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą

i miłościa wołamy: Króluj nam Chryste!

- W naszych sercach – Króluj nam Chryste!

- W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!

- W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!

- W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!

- W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!

- W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku

- Króluj nam Chryste!

- W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!

- W całym Narodzie i państwie polskim – Króluj nam, Chryste!

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci, Panie Jezu Chryste:

- Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca

- Chryste, nasz Królu, dziękujemy!

- Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem

zawarte przed wiekami – Chryste, nasz Królu, dziękujemy!

- Za macierzyńską i królewską obecność Maryi

w naszych dziejach – Chryste, nasz Królu, dziękujemy!

- Za Twojej wielkie miłosierdzie okazywane nam stale

- Chryste, nasz Królu, dziękujemy!

- Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości

- Chryste, nasz Królu, dziękujemy!Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu

przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza

za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości

względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy

społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się

złego ducha i wszystkich jego spraw.Pokornie poddajemy się Twemu panowaniu i Twemu prawu.

Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste,

rodzinne i narodowe według Twego prawa:

- Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych

sumień – Chryste, nasz Królu, przyrzekamy!

- Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i

chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste, nasz Królu, przyrzekamy!

Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym\

Narodzie – Chryste, nasz Królu, przyrzekamy!

- Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec

jego praw – Chryste, nasz Królu, przyrzekamy!Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia,

Królu królów i Panie panujących!

Zawierzamy Ci państwo polskie i rządzących Polską.

Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy

sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z prawami Twoimi.

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko,

co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków narodu, którzy nie

podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha

Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata,

a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża.

Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla

i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie

się Twojemu panowaniu.

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze

na wzór Najświętszego Serca twego.

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.

Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego

narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia

i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu

świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.

Króluj nam, Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym

narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy

i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło

Twe królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i

łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu

uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,

jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

19 listopad AD 2016, Kraków, Łagiewniki 


KORONKA UWIELBIENIA CHRYSTUSA

KRÓLA EUCHARYSTYCZNEGO
UCAŁUJ KRZYŻ U RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO I PRZEŻEGNAJ SIĘ...
Rozpoczęcie:

Na chwałę Trójcy Przenajświętszej;
 W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
O,Trójco Przenajświętsza,przez Mękę i Krzyż Pana naszego
Jezusa Chrystusa, błagamy Cię spraw, aby Królestwo Jego
zapanowało na całym świecie i we wszystkich duszach
ludzkich. Amen.

Panie, daj mi pokój serca.
Oddal ode mnie gniew, nienawiść, pragnienie zemsty.
Modlę się za tych, którzy mnie zranili słowem,
czynem, obojętnością, niezrozumieniem.
Proszę też za tymi, którym ja zadałem ból.
Pomóż mi wejść jak najszybciej na drogę pojednania
bez dramatyzowania sytuacji i formułowania oskarżeń.
Daj mi siłę, bym umiał przebaczać.
Jezu, który powiedziałeś „błogosławieni cisi”,
uciszaj moje wewnętrzne burze i pomóż mi lepiej rozumieć siebie.
Powiedziałeś „błogosławieni, którzy wprowadzają pokój”,
uczyń ze mnie człowieka wnoszącego pokój, a nie zamęt.
Niech „nad moim gniewem nie zachodzi słońce”
nie chcę „dawać miejsca diabłu” (Ef 4, 26)

Na początku: Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo … Wierzę w Boga Ojca …

Na dużych paciorkach: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...

Na małych paciorkach: O mój Jezu ,Królu królów i Panie panów,hojnością hojny, ufam Tobie,kocham Cię,uwielbiam Cię,wierzę w Ciebie, wierzę Tobie.O mój Jezu, miłości moja i skarbie mój, pragnę Ciebie, zawierzam się Tobie, Króluj nam!
Zakończenie - powiedzieć z wiarą,ufnością i miłością oraz z wielką odwagą i wielką czcią.
3 razy :Jezu Chryste, Królu mój i Panie, moje serce i ma dusza wielbić Ciebie chce ,moje ciało Twą świątynią,  a mój naród Twym narodem! Pragnę, o mój Królu, Jezu mój, abyś Ty nim władał i swą mocą jego strzegł! Panie Jezu Chryste,Władco nasz,proszę Cię pokornie,aby żaden człowiek w strachu wojen już nie poległ, tylko w Twoje panowanie słowo odrzekł - Panie Jezu Chryste,Królu i Panie nasz, w całym znaczeniu i istocie, króluj nam! Amen.
Stanąłeś przed sądem człowieka. Bóg -
sama Prawda.
Mówiłeś jak żaden człowiek, a jednak
nie korzystałeś z mocy słowa. Ty, Słowo
Boże i odwieczna Mądrość. Przemówiłeś
językiem najbardziej przekonującym -
cierpieniem. Chciałeś nas, uczulonych na
sprawiedliwość i krzywdę, nauczyć głębi
milczenia.
Najbliżsi jesteśmy Ciebie, jeżeli w cierpieniu
potrafimy milczeć. Królestwo Boga
buduje się w ciszy. Stałeś i milczałeś.
Stań przy mnie w dniach trudnych
Broń przed buntem, żalem, zamknięciem
serca. Daj Twego Ducha.
Bądź ze mną, Chryste osądzony,
cierpiący. Ufam,że w godzinie próby pomoże
Twoja Boża i ludzka dłoń.

Panie, spojrzyj na mnie oczyma Twojego miłosierdzia. Niech spocznie na mnie
Twoja uzdrawiająca dłoń. Niech Twoja życiodajna moc popłynie do wszystkich
komórek mojego ciała i w najtajniejsze głębiny duszy, uzdrawiając, oczyszczając,
przywracając mi pełnię zdrowia i sił w służbie Twojego królestwa.
O Boże, jedyne źródło uzdrowienia i ocalenia, Duchu pokoju, który dajesz
ukojenie całemu światu, daj mi poczucie Twojej obecności we mnie i wokół
mnie, abym mogła otrzymać zdrowie, siłę i pokój przez Jezusa Chrystusa,
Pana naszego. Amen."

Modlitwa, prośba o zdrowie i pokój wewnętrzny
Carolyn Bassett
"Słowo wśród nas" Styczeń 2011


http://pragnejezusa.blogspot.com/p/godzinki-o-niepokalanym-poczeciu-nmp.html

http://pragnejezusa.blogspot.com/p/blog-page_18.html

Dzieje ludzi!
Dzieje narodu
są przede wszystkim
dziejami ludzi.

A dzieje każdego człowieka
toczą się w Jezusie Chrystusie.

Dzieje narodu
zasługuję na właściwą ocenę
wedle tego,
co wniósł naród
w rozwój człowieka i człowieczeństwa,
w jego świadomość, serce, sumienie.
To jest najgłębszy nurt kultury.
To jest najmocniejszy zrąb.
To jest rdzeń i siła.

Otóż tego, co naród polski
wniósł w ten rozwój
i co również dzisiaj wnosi,
nie sposób zrozumieć i ocenić
bez Chrystusa.

Jeśli jest rzeczą słuszną,
aby dzieje narodu rozumieć
poprzez każdego człowieka
w tym narodzie
- to równocześnie nie sposób
zrozumieć człowieka inaczej,
jak we wspólnocie,
którą jest jego naród.

Homilia
- Warszawa 2 VI 1979

Staram się być
człowiekiem sumienia.

Sumienia nie zagłuszam
i nie zniekształcam.

Nazywam po imieniu
dobro i zło,
a nie zamazuję.

Wypracowuję w sobie dobro,
a ze zła staram się poprawiać,
przezwyciężając je w sobie.

Musicie od siebie wymagać,
nawet gdyby inni od was nie wymagali.

Czuwam - to znaczy:
dostrzegam drugiego.

Nie zamykam się w sobie
w ciasnym podwórku
własnych interesów.

Czuwam - to znaczy:
miłość bliźniego,
to znaczy - podstawowa,
międzyludzka solidarność.

Czuwam, czyli czuję się odpowiedzialny
za wspólne dziedzictwo,
któremu na imię Polska.

To imię nas wszystkich kosztuje.

To, co kosztuje,
właśnie stanowi wartość.

Nie pragniemy takiej Polski,
która by nas nic nie kosztowała.

Naród jest przede wszystkim
bogaty ludźmi.

Bogaty człowiek,
bogaty każdym,
który czuwa w imię prawdy,
ona bowiem nadaje kształt miłości.

homilia-
Częstochowa 18 VI 1983 
 Święty Jan Paweł IITak, każdy Ciebie szuka, Jezu Chryste.
Wielu szuka Ciebie bezpośrednio, 
wzywając Cię po imieniu z wiarą, nadzieją i miłością.
Są tacy, którzy szukają Ciebie pośrednio:
poprzez innych.
I są tacy, którzy szukają Ciebie,
wcale o tym nie wiedząc...
Niemniej jednak,wszyscy ludzie szukają Ciebie,
przede wszystkim szukają Ciebie,
ponieważ to Ty najpierw ich poszukujesz;
ponieważ stałeś się człowiekiem dla wszystkich ludzi,
w łonie Matki Dziewicy;ponieważ odkupiłeś wszystkich ludzi swoim
Krzyżem. I tak sam otworzyłeś,
w zagmatwanych i niemożliwych do przebycia ścieżkach ludzkiego serca
i przeznaczenia człowieka, prawdziwą drogę.
Do Ciebie, który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem,
zwracamy się w tej modlitwie poprzez serce Twojej Matki,
Dziewicy, Przenajświętszej Maryi.
Amen.
 
Anioł Pański 10 lutego 1985
Święty Jan Paweł IIhttp://pragnejezusa.blogspot.com/p/blog-page_70.html
Modlitwa poranna


Wszechmogący Ojcze, który jesteś w
niebie, już z rana wznoszę me serce do
Ciebie.

Tyś mnie zachował od złego tej nocy,
udziel i we dnie Swej Boskiej pomocy.

Niech żadnym grzechem nie skalam mej
duszy, oddal ode mnie szatańskie pokusy.

Niech myśli słowa i czyny dnia tego,
wciąż głoszą chwałę Imienia Twego.

Myśli, słowa, sprawy moje poświęcam
na chwałę Twoją.

Tobie sercem się oddaję. Coraz lepszym
niech się staję.

Maryjo, Matko Pana mego, nie zostawiaj
mnie samego.

Ty zaś, święty mój Patronie, strzeż i nie
zapominaj o mnie!Modlitwa wieczorna


Potężny Boże na niebieskim tronie,
do Ciebie wznoszę błagalne swe dłonie.

Za dzień dzisiejszy, za dary z Twej ręki,
niosę Ci z głębi mego serca dzięki!

A jeślim grzechem obciążył mą duszę,
to na kolanach przebłagać Cię muszę.

Niech zasnę z Twoim na ustach imieniem,
z Twą łaską świętą i z Twym przebaczeniem.

Jezu Chryste, w imię Twoje na spoczynek
się udaję. Tobie duszę, ciało moje pod
opiekę Twą oddaję!

I imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.http://pragnejezusa.blogspot.com/p/duchu-ogniu-1.html


 


Modlitwa do Ducha Świętego
za kapłanów

Duchu Święty,Duchu Mądrości,
prowadź kapłanów.
Duchu Święty,Duchu Światłości,
oświecaj kapłanów.
Duchu Święty,Duchu Czystości,
uświęcaj kapłanów.
Duchu Święty,Duchu Mocy,
wspieraj kapłanów.

Duchu Święty, Duchu Boży, spraw, by
kapłani ożywieni i umocnieni Twoją łaską,nieśli
słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały
świat. Niech ogień świętej miłości rozpala ich
serca,by w płomieniach tej miłości oczyszczali
i uświęcali dusze.Duchu Święty,powierzamy Ci
serca kapłańskie.Ukształtuj je na wzór Najświętszych
Serc Jezusa i Maryi. Amen.RADY KATARZYNY SZYMON (przekazywane pielgrzymom).

1. Komunię świętą przyjmować w pozycji klęczącej do ust! (nie na rękę!- okruszki zostają na ręce!)

2.Wstrzymanie się od posiłków 3 godziny przed Komunią Świętą.

3. Kobiety powinny chodzić w spódnicach przykładnej długości (bez rozcięć), spodnie tylko dla mężczyzn.

4.Przyjmowanie Komunii Świętej 1 raz dziennie.

5. Codzienny Różaniec Święty i Koronka do Bożego Miłosierdzia.

6. Pobożne uczestnictwo w Mszy Świętej (jeśli można codziennie).

7.Zamawianie Mszy Świętej za siebie i rodzinę oraz w intencjach Kościoła.

8. Zamawianie Mszy Świętej za bliskich zmarłych – zawsze dołączyć dusze w czyśćcu cierpiące – to wielka łaska i duża pomoc dusz czyśćcowych.

9. Obrony życia dzieci nienarodzonych, jest to ludobójstwo – brońcie życia!

10.Groźba III wojny światowej z powodu grzechów świata – szczególnie z powodu zabijania dzieci w łonach matek!

11. Dobra Spowiedź Święta i Pokuta.

12. Powrót Kościoła do Świętej Tradycji. Prośba o modlitwę w tej intencji.

13.Powrót do balasek komunijnych w świątyniach.

14. Używanie pateny komunijnej przy udzielaniu Komunii Świętej (bardzo ważne! - bo bez pateny okruszki spadają na ziemię).

15. Modlitwa za kapłanów i papieża.

16.Post w każdy piątek (unikać hucznych zabaw).

17. Piątek uczcić przez odprawienie Drogi Krzyżowej.

18. Nie pić alkoholu. Rzucić palenie papierosów.

19 Zachować 10 przykazań Bożych.

20. Spełniać dobre uczynki.

21. Wszystkie trudy i cierpienia oraz radości dnia ofiarować Panu Jezusowi.                                                                                                    

MODLITWY O TRZEŹWOŚĆ

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ O TRZEŹWOŚĆ W OJCZYŹNIE
Maryjo, Królowo Polski i Wspomożycielko wiernych! Wejrzyj, prosimy, na nasz Naród i broń jego synów przed nałogami, a zwłaszcza nałogiem pijaństwa. Spójrz, Matko, na spustoszenie spowodowane klęską alkoholizmu. Otocz opieką nieszczęśliwe rodziny, zrujnowane alkoholizmem i udziel im radości wyzwolenia z tego nałogu i jego następstw. Prosimy, byś zakrólowała w Narodzie trzeźwym i zdrowym, wiernym Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Świętemu.
MODLITWA DO ŚW. JANA CHRZCICIELA - PATRONA TRZEŹWOŚCI
Święty Janie Chrzcicielu, który abstynencję praktykowałeś przez cale swoje życie, pomóż, abyśmy w naszej Ojczyźnie dożyli czasów, w których alkohol przestanie być symbolem nieszczęść, zmartwień i tragedii. Chroń nas przed grzechem upijania się. Bądź natchnieniem i pomocą dla wszystkich, którzy wyrzekają się napojów alkoholowych dla dobra swoich najbliższych i Narodu. Patronie trzeźwości, wzbudź w sercach moich rodaków pragnienie życia bez alkoholu, abyśmy poprzez ich abstynencję osiągnęli trzeźwość całego Narodu. Amen.
MODLITWA O TRZEŹWOŚĆ NARODU
Święty Stanisławie, który w ciągu całej historii Polski ratowałeś Naród przed różnymi niebezpieczeństwami i zagrożeniami moralnymi, uproś tę łaskę dla naszej katolickiej Ojczyzny, by nie zalewał ją potok alkoholizmu. Niech trzeźwe będą nasze rodziny, ojcowie i matki, młodzież i dzieci. Niech zniknie z naszych domów przymus alkoholowy, zeświecczone zwyczaje wypaczające powagę nawet różnych przeżyć religijnych. Wzbudź w naszym Narodzie apostołów trzeźwości i umiarkowania, w każdym stanie i zawodzie. Ty, który ratowałeś nasz Naród w najbardziej tragicznych chwilach, przyjdź nam z pomocą w tej ciężkiej walce o właściwe oblicze moralne drogiej nam Ojczyzny. W trosce o trzeźwość, widzimy troskę o nasz byt narodowy przyszłych pokoleń. Święty Stanisławie, prosimy cię o szczególne wstawiennictwo w tej ważnej i bolesnej sprawie.
ZA UZALEŻNIONYCH
Panie, modlę się za pijaków, narkomanów. Zobacz, Panie, jakie spustoszenie czyni w człowieku ten grzech. Zdeptali życie, miłość, szczęście swoje i innych, ale nie mają siły wrócić do Ciebie. Niech mi pomogą dobrzy ludzie. Daj im choć odrobinę dobrej woli. Boję się, Panie tego, co powiedziałeś przez apostoła: jeśli ktoś zniszczy tę świątynię Boga, tego zniszczy sam Bóg. Okaż im miłosierdzie, niech się nawrócą, aby nie umarli w grzechu – Boże po trzykroć Święty i Miłosierny. Amen.
MODLITWA O DAR TRZEŹWOŚCI ZA PRZYCZYNĄ BŁ. FIDELISA
Boże, źródło życia i miłości, Twój Jednorodzony Syn Jezus Chrystus, przez mękę i śmierć odkupił nas do nowego życia. Za przyczyną bł. Fidelisa, jednego z grona 108 męczenników, który zostawił nam przykład życia wiernego Bożym przykazaniom i ideałom św. Franciszka, udziel mi łaski trzeźwości i wytrwania w niej do końca moich dni. Niech jego wstawiennictwo umacnia mnie, a także moich braci i siostry, w pokonywaniu słabości i w radosnym przeżywaniu Bożego dziecięctwa przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
ZA TYCH, KTÓRZY LEKCEWAŻĄ PROBLEM ALKOHOLIZMU
Panie Jezu Chryste, który umarłeś dla zbawienia człowieka. Pomóż nam, Twoim zaślepionym dzieciom, zrozumieć istotne niebezpieczeństwo wynikające z alkoholizmu: duchowe i fizyczne szkody wyrządzone sobie i innym. Pomóż nam, zrozumieć wartość trzeźwości i wprowadzać ja w życie ku Twojej chwale i ku własnemu zbawieniu.
ZA NIEWINNE OFIARY ALKOHOLIZMU
Panie Jezu Chryste, spójrz z miłością na tych, którzy uginają się pod ciężarem alkoholizmu najbliższych. Bądź im pomocą i pokrzepieniem. Ulżyj w tych cierpieniach. Wejrzyj szczególnie na dzieci żyjące w rodzinie alkoholików. Ulituj się, Panie nad ich cierpieniem i nędzą. Prosimy, wysłuchaj ich prośby, by przez całkowite wyleczenie się z alkoholizmu bliskich by domy ich znów stały się ośrodkami dobra, nadziei, pokoju i miłości.
ZA ALKOHOLIKÓW ANONIMOWYCH
O Panie, prowadź i broń członków grup Anonimowych Alkoholików. Daj każdemu z nich pogodną i wytrwałą trzeźwość w tym życiu i szczęście wieczne po śmierci. 
    
http://pragnejezusa.blogspot.com/p/blog-page_6.htmlMODLITWA ZA OJCZYZNĘ (ZA PRZYCZYNĄ ŚWIĘTEGO 

ANDRZEJA BOBOLI)


ŚWIĘTY Andrzeju, Patronie trudnych czasów!
Ty krzepiłeś Polaków w czasach wszelkiego zagrożenia.
Oddajemy się Tobie w opiekę. Pomagaj nam wytrwać pośród
wszystkich doświadczeń osobistych i społecznych.Wyjednaj
nam łaskę Bożego pokoju i jedności, byśmy z rozwagą i
ewangeliczną roztropnością umieli dostrzegać i oceniać sprawy
własne i sprawy Narodu w świetle Ewangelii Chrystusa.
Uproś nam odwagę działania, byśmy nie trwali w bezradności
wobec zła, które nie ustaje.
Niech nas napełnia Boża radość, gdy zwyciężymy albo
ponosimy porażki.
Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Pana.Amen. 

***Cóż powiedzieć o narodzie, który płaci za własne poniżenie?
A ta hańba ciąży na katolikach obrażanych ciągle przez tysiące
dzienników. Te pisma, które katolików bezwstydnie wyszydzają,
drukuje się dla nas, katolików! Nie posyła się ich jednakże
anonimowo w rodzaju paszkwilów, ale my sami je zamawiamy
i za nie płacimy. Czy można być więcej ślepym wobec tak groźnego
niebezpieczeństwa? A ta ślepota nasza staje się wprost zbrodnią,
skoro się nie tylko przeciw temu niebezpieczeństwu nie bronimy,
ale trzymając i czytając złe pisma za obrazę i wyszydzanie wiary
płacimy! Zaprawdę na nas katolikach spełniają się słowa Proroka:
"Szukaliśmy ściany jako ślepi i jako bez oczu uderzyliśmy się.
W południe potykaliśmy się jakoby we mgle i jakoby umarli
w zmroku" (Iz 59,10).

święty Maksymilian Maria Kolbe 
(1894-1941)   ***


http://pragnejezusa.blogspot.com/p/blog-page_30.html


Różaniec świętego ojca Pio

 


Modlitwa jest najlepszą bronią, jaką posiadamy.

Jest kluczem, który otwiera Boże Serce.

Trzeba mówić do Jezusa również sercem, a nie tylko ustami.

Co więcej, w pewnych przypadkach, trzeba mówić

do Niego tylko sercem...


Świat mógłby istnieć bez słońca,

lecz nie mógłby istnieć bez Mszy Świętej.


OFIAROWANIE NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA 

 (Odpust cząstkowy za każdorazowe odmówienie)

O Maryjo, Ty cudowna Matko Zbawiciela, jakże kochałaś Twojego Boskiego Syna. Jakie wielkie było cierpienie Twojego Boskiego Syna. Jakie wielkie było cierpienie Twojej duszy, gdy On tę Najświętszą Krew przelewał! Dla tej miłości i dla Twego cierpienia bądź naszą Wstawienniczką i Pośredniczką wszystkich Łask. Tobie, Przedwieczny, Ukochany Ojcze, przez Niepokalane Serce Maryi i ku Twojej nieskończonej czci ofiarujemy Przenajświętszą Krew Jezusa Chrystusa, jako zadośćuczynienie za nasze grzechy i grzechy całego świata, za Kościół św. za Ojca św. za Biskupów i Kapłanów za prześladowanych braci w wierze, za dzieci i młodzież, za nawrócenie grzeszników, za chorych i konających, za dusze w czyśćcu, za pokój i zbawienie całego świata!
Niech będzie uwielbione i pochwalone Najświętsze Serce i Drogocenna Krew Jezusa w Najświętszym sakramencie Ołtarza!  

MODLITWA O INTRONIZACJĘ JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI:

Ojcze Niebieski błagam Cię i proszę, wysłuchaj naszego wołania wołania całego Polskiego Narodu. Tak bardzo pragniemy, aby Nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus został uznany Królem naszego Narodu i państwa.Polecamy Ci wszystkich tych, którzy mają zamknięte serca i nie chcą przyjąć królowania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Błagamy Cię Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i dotknij wszystkich tych serc, aby się otworzyły na wielką Miłość Bożą, aby zapragnęły przyjąć Pana i Zbawcę, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Oto my dzieci Twoje błagamy Cię o tę wielką łaskę, aby Twój Syn był przyjęty przez cały Polski Naród, aby został uznany Panem i Władcą, aby ludzkie serca uwielbiały Jego Święte Imię. Ojcze Niebieski wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby to się mogło dokonać, aby te wszystkie łaski przygotowane dla naszego Narodu, mogły na nas spłynąć. Abyśmy się stali Królestwem Twego Syna, aby On mógł nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości, abyśmy tam doszli i spotkali się z Tobą na wieki. Amen.

  


 MODLITWA ZA OJCZYZNĘ
księdza Piotra Skargi

 Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przyniosła Imieniu Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  
 
Jezus Chrystus naszym wzorem
i mistrzem


Ewangelie ukazują nam Ciebie jako
Osobę szlachetną, przyjazną, wspaniałą,
godną naśladowania.
Ze swoim Ojcem byłeś w stałym modlitewnym
kontakcie - a twoja modlitwa
często trwała całą noc. Była z pewnością
źródłem tej świetlistej transcendencji, którą
dostrzegali Twoim współcześni. Musimy się 
nauczyć od Ciebie tajemnicy zjednoczenia 
z Bogiem.
Panie,tym, co najbardziej chciałbym
od Ciebie  otrzymać, jest: doznawać
Twoich uczuć, wypływających z miłości
Ojca i ludzi. Naucz mnie, jak współczuć
cierpiącym i chorym. Pokaż mi, jak 
okazywałeś radość podczas różnych
uroczystości (na przykład w Kanie).
Pragnę się dowiedzieć, w jaki sposób
zniosłeś straszliwy ból ukrzyżowania,
skoro równocześnie
doświadczyłeś opuszczenie przez Ojca.


I chciałbym naśladować Ciebie nie
tylko w Twoich uczuciach, lecz także
w codziennym życiu, czyniąc wszystko,
o ile to możliwe, tak jak Ty.
Ideałem naszego sposobu
działania jest Twój sposób działania.
Tyś powiedział: „Dałem wam wzór do
naśladowania” Naucz mnie, jak jeść i pić,
jak brać udział w ucztach, jak postępować,
gdy dokucza głód i pragnienie,gdy
przychodzi zmęczenie posługą, gdy
potrzeba odpoczynku i snu.
Naucz mnie swojego patrzenia na ludzi :
gdy spoglądałeś na świętego Piotra po
jego zaparciu się Ciebie.
Chciałbym usłyszeć Ciebie i być pod
wrażeniem Twojego sposobu mówienia.
Naucz mnie, Panie, swojego sposobu
odnoszenia się do uczniów, szczególnie do
tych najbliższych: Piotra i Jana.
Naucz mnie, jak mam się odnosić do zdrajcy
Judasza. Naucz mnie ,Panie, swojego
sposobu odnoszenia się do grzeszników,
do dzieci, do faryzeuszy, do Piłata i do Heroda.


Naucz mnie, Panie, swoich postaw do
Siebie i ludzi. Ewangelia ukazuje nam
Ciebie jako surowego dla Siebie samego
w niedostatkach i wyczerpującej pracy,
lecz dla drugich pełnego dobroci i
nieustannego pragnienia, aby służyć…
To prawda, że byłeś surowy w stosunku do
tych, którzy działali w złej wierze, lecz
Twoja dobroć przyciągała tłumy.
Chorzy i zniedołężniali czuli instynktownie,
że Ty okażesz im miłosierdzie.
Do każdego odnosiłeś się przyjaźnie, ale niektórym
okazywałeś szczególną miłość, jak Janowi,
i szczególną przyjaźń – tak jak Łazarzowi,
Marii i Marcie.
Ewangelia ukazuje nam Ciebie jako
Człowieka zachowującego doskonałą
harmonię między własnym życiem a
głoszoną nauką.


http://pragnejezusa.blogspot.com/p/blog-page_95.html


Musicie zrozumieć, że Akt Intronizacji
Chrystusa Króla jest wypełnieniem
Woli Bożej względem waszego narodu.
Jest to plan Boży względem was.


 

Drogie dzieci, przychodzę do was, pomiędzy was, aby zmartwienia, które mi powierzacie, oddać mojemu Synowi. Oręduję za wami u Niego, dla waszego dobra. Wiem, ze każdy z was ma swoje zmartwienia, swoje doświadczenia. Dlatego wzywam was po matczynemu, przychodźcie do stołu Mojego Syna. On dla was łamie chleb. Daje wam siebie, daje wam nadzieję. Od was żąda więcej wiary, nadziei i pogody ducha. Żąda, byście prowadzili wewnętrzną walkę z egoizmem, osądami i ludzkimi słabościami. Toteż jako Matka mówię wam: módlcie się, gdyż to modlitwa daje wam moc do prowadzenia walki wewnętrznej. Mój Syn, gdy był mały często mówił mi, że wielu będzie mnie kochać i nazywać swoją Matką. Ja, tutaj, pośród was, czuję waszą miłość, dziękuję wam. W tej miłości proszę mojego Syna, aby nikt z was, moje dzieci, nie powrócił do domu takim samym, jakim tu przybył, lecz byście zabrali ze sobą jak najwięcej nadziei, miłosierdzia i miłości, byście byli moimi apostołami miłości, którzy swoim życiem zaświadczą, że Ojciec Niebieski jest źródłem życia, a nie śmierci. Drogie dzieci, ponownie proszę was po matczynemu; módlcie się za wybrańców mojego Syna, za ich błogosławione ręce, za swoich pasterzy, aby mogli głosić mojego Syna z jak największą miłością i w ten sposób sprawiać nawrócenia. Dziękuję wam.
Modlitwa o miłość Bożą

SŁUGA:

Poszerz moją miłość, bym nauczył się ustami smakować wnętrze serca, jak słodko jest kochać i rozpływać się i pływać.Niech mnie utrzymuje miłość, niech się ponad mnie wznosi ze względu na ogromny zapał i zdumienie. Niech śpiewam pieśń miłości, niech podążam za Umiłowanym moim ku niebu, niech dusza moja opada z sił, oddając chwałę w uniesieniu miłości.
Niech Cię kocham bardziej niż siebie, siebie zaś tylko ze względu na Ciebie, a wszystkich, którzy prawdziwie Cię kochają, jak każe prawo miłości, czerpiące światło z Ciebie - w Tobie.
Pan:
Miłość jest skora, szczera, pobożna, przyjemna i miła, mocna, cierpliwa, wierna, roztropna, wielkoduszna, męska i siebie samej nigdy nie szukająca.Gdzie bowiem ktoś szuka siebie, tam odpada od miłości. Miłość jest rozważna, pokorna i prawa. Nie miękka, nie płocha,nie kierująca się ku próżnym rzeczom;trzeźwa, czysta,stała, spokojna i we wszystkich zmysłach strzeżona.Miłość jest poddana i posłuszna przełożonym; w swoich oczach licha i wzgardzona.  Wobec Boga wierna i wdzięczna,, ufna i pokładająca zawsze w Nim nadzieję, nawet wówczas, gdy nie smakuje jej Bóg, ponieważ bez bólu nie żyje się w miłości. Kto nie jest gotów wszystkiego ścierpieć i stać do dyspozycji umiłowanego, nie jest godny zwać się miłośnikiem. Wypada, aby kochający chętnie przyjmował ze względu na ukochanego wszystko, co twarde i gorzkie. Wypada też, aby ze względu na zdarzające się przeciwności nie odstępował od niego.
 
  


1. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie,
To nasze rycerskie hasło.
{ Ono nas zawsze prowadzić będzie
I świecić jak słońce jasno .} x2

2. Naprzód przebojem młodzi rycerze,
Do walki z grzechem swej duszy.
{ Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty,
Z nim bój nasz zastęp wyruszy. }x2

3.pójdziemy naprzód naprzód radośnie
podnosząc w górę swe czoła
{ przed nami życie rozkwita w wiośnie
odważnie bo Jezus woła } X2  


Modlitwa o jedność

Boże, Ty jesteś pełen Współczucia,

niech się uśmiechnie do nas Twe Oblicze, aby

nas zjednoczyć.

Spójrz z nieba, spójrz na nasz rozłam,

królujący obecnie w Twoim Kościele.

Twoje baranki, Mój Pasterzu, umierają w

wielkiej liczbie szukając pastwisk,

aby zachować życie.

Usłysz jęki Kościoła.

To wielkie, zapowiedziane odstępstwo

wykrada Ci Twoje dzieci.

Przynieś Twemu Kościołowi

ten Dzień Chwały, który zapowiedziałeś,

abyśmy mogli wszyscy stanowić jedno.

Panie, nie pozostawaj milczący i nie zwlekaj już.

Przyjdź! Przyjdź przynieść nam Dzień niegdyś

zapowiedziany.

Spraw, by każdy usłyszał Twój Głos pełen

Majestatu.

Znany jesteś z Życzliwości, Mój Boże, zechciej

mnie wysłuchać i odpowiedzieć mi …

Dziękuję Ci, ponieważ wiem, że mnie

wysłuchałeś.

AmenABBA OJCZE
-> ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY

Pieśń kościelna, do której muzykę skomponował Jacek Sykulski, od 2003 roku dyrygent chóru Polskie Słowiki, a słowa napisał duszpasterz młodzieży o. Jan Góra. Powstała ona z okazji VI Światowego Dnia Młodzieży, który odbył się w dniach 14-15.08.1991 w Częstochowie z udziałem miliona młodych. Od tamtego czasu hymn ten stał się kościelnym przebojem. Tytuł pieśni nawiązuje do słów Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów: "Na dowód tego,że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze"(Ga 4,6). Podczas spotkania młodzieży z Janem Pawłem II na Jasnej Górze słowa te odnoszono również do Papieża, jako ojca wszystkich katolików.

TEKST PIEŚNI ABBA OJCZE


1.Ty wyzwoliłeś nas Panie
Z kajdan i samych siebie
A Chrystus stając się bratem
Nauczył nas wołać do Ciebie:


Abba Ojcze x 4
2. Bo Kościół jak drzewo życia
W wieczności zapuszcza korzenie
Przenika naszą codzienność
I pokazuje nam Ciebie
3. Bóg hojnym Dawcą jest życia
On wyswobodził nas z śmierci
I przygarniając do siebie
Uczynił swoimi dziećmi.
4. Wszyscy jesteśmy braćmi
Jesteśmy jedną rodziną.
Tej prawdy nic już nie zaćmi
I teraz jest jej godzina.
 O, Trójco Przenajświętsza, przez Mękę i Krzyż Pana naszego
Jezusa Chrystusa, błagamy Cię spraw, aby Królestwo Jego
zapanowało na  całym  świecie  i  we wszystkich duszach
ludzkich. Trzeba bowiem, ażeby królował! Św. Paweł (1 Kor 15,25)

Ojczyzna potrzebuje królowania Chrystusa!
Przygotujmy się do aktu przyjęcia królowania Chrystusa!


Włączmy się w nabożeństwo w pierwsze piątki miesiąca od 4 marca 2016 r. do 4 listopada 2016 r.

Ofiarujmy:
Mszę Św., Adorację, modlitwę, jałmużnę, post lub inne umartwienie w intencji Episkopatu i rządu Polski aby dokonali
Intronizacji Chrystusa Króla Polski zgodnie z wolą Bożą


1. Włącz się osobiście.
2. Zachęć osoby duchowne i świeckie, rodzinę, znajomych i innych.
3. Rozpowszechnij telefonicznie, pocztą e-mail i sms-em.
4. Wydrukuj informację i przekaż plakat w swojej oraz sąsiednich parafiach.

Pobierz plakat do wydruku lub przesyłania klikając na ikonę ze strzałką.


"...gdy zaś życie nasze dostosuje się do praw Boskiego Królestwa, staniemy się uczestnikami wiecznej szczęśliwości w Jego Królestwie niebieskim."

Ojciec Święty PIUS XI - Encyklika "Quas Primas"


"Polska nie zginie o ile przyjmie Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu, jeżeli się podporządkuje pod prawo Boże, pod prawo Jego miłości."
S.B. Rozalia Celakówna

NIECH ŻYJE CHRYSTUS KRÓL!
bł. Józef Sánchez del Río - męczennikhttps://gloria.tv/photo/Ntfso7ejzgc


http://pragnejezusa.blogspot.com/p/drogakrzyzowa-to-droga-wszystkich-ludzi.html

http://pragnejezusa.blogspot.com/p/apostolat-margaretka-modlitwa-za.html
http://pragnejezusa.blogspot.com/p/koronka-do-bozego-miosierdzia.html


http://pragnejezusa.blogspot.com/p/blog-page_12.html


http://pragnejezusa.blogspot.com/p/rozaniecfatimski-czescradosna.html


http://pragnejezusa.blogspot.com/2015/03/pokutamodlitwa.html
Modlitwa do
Jezusa Chrystusa Króla

Jezu Chryste, uznaję Cię za Króla całego świata. Wszystko, cokolwiek zostało
 
stworzone , dla Ciebie jest stworzone. Wykonuj nade mną wszelkie prawa swoje.
 
Staję dziś przed Tobą i odnawiam moje przyrzeczenia złożone na chrzcie,
 
wyrzekając się szatana i spraw jego, a przyrzekam żyć jak przystało na dobrego
 
chrześcijanina. Zobowiązuję się na miarę sił swoich pracować dla zwycięstwa
 
Bożego prawa i Twego Kościoła. Królu mój i Panie, ofiaruję Ci nieudolne
 
uczynki moje w tej intencji, aby wszystkie serca ludzie uznały
 
Twoje królestwo święte. Niech w ten sposób królestwo
 
Twego pokoju utwierdzi się na całym świecie. Amen.


 

 Akt Przyrzeczenia

Przed Twoim Majestatem Panie mój i Królu klękam i uroczyście przyrzekam strzec wiary świętej i stawać zawsze w obronie prawdy i  sprawiedliwości.Przyrzekam dokładać wszelkich starań, aby samemu wzrastać w wierze i miłości Twojej oraz chronić się od złego mając za pomoc w walce z  przeciwnikami duszy i ciała mego sakramenty święte, któreś mocą Swoją ustanowił. Ślubuję Ci wierność i miłość oraz walkę o pomnożenie królestwa Twego na ziemi. Amen


 Akt Intronizacji


Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas stających przed Twoim Majestatem - oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Przyrzekamy życiem swym dbać o Twoją Chwałę i w ten sposób dziękować Ci za Twoje nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie. Uroczyście obieramy Ciebie Jezu Chryste za naszego PANA I KRÓLA,  gdyż wielkie rzeczy uczyniłeś dla nas. Twoją Matkę – widomy znak nieskończonej Miłości Boga - ponownie przyrzekamy czcić jako naszą PANIĄ i KRÓLOWĄ. Jezu Chryste, Panie nieba i ziemi, bądź  KRÓLEM dla nas, naszych rodzin oraz całej naszej Ojczyzny. Niech przez nasze życie przepełnione wiarą, nadzieją i miłością powiększa się Twoje Królestwo Pokoju na ziemi. Amen.


 

 Kluj nam Chryste!
 
1. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie,
To nasze rycerskie hasło.
{ Ono nas zawsze prowadzić będzie
I świecić jak słońce jasno .} x2

2. Naprzód przebojem młodzi rycerze,
Do walki z grzechem swej duszy.
{ Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty,
Z nim bój nasz zastęp wyruszy. }x2

3.pójdziemy naprzód naprzód radośnie
podnosząc w górę swe czoła
{ przed nami życie rozkwita w wiośnie
odważnie bo Jezus woła } X2\ 
 MODLITWA
Oświeć, Panie nasz naród, a zwłaszcza naszą młodzież, 
aby wszyscy poznali Twe przykazania i ład, który ustanowiłeś dla naszego dobra.
 Umocnij nas, byśmy tego porządku przestrzegali w naszym życiu. Amen.

ATEIZM

→ CENTESIMUS ANNUS, DOMINUS VIVIFICANTEM

(gr a-prefiks przeczący, theos – Bóg), doktryna albo życiowa postawa wyrażająca negację istnienia Boga, niewiara.Jan Paweł II odrzuca ateizm, ale nie potępia człowieka. Jego zdaniem właściwy stosunek do niewierzących powinien opierać się na Ewangelii i wyrażać się w miłości, braterstwie i szacunku. Pierwsze ważne wystąpienie Jana Pawła II na temat a. miało miejsce 10.10.1980 podczas spotkania z uczestnikami międzynarodowego kongresu „Ewangelizacja a ateizm”. Zjawisko to Papież omawia w swoich encyklikach Dominus vivificantem Centesimus annus.

Negacja Boga pozbawia osobę jej fundamentu ,a w konsekwencji prowadzi do takiego ukształtowania porządku społecznego,w którym ignorowana jest godność i odpowiedzialność osoby. Ateizm jest ściśle z oświeceniowym racjonalizmem, który pojmuje rzeczywistość ludzką i społeczną w sposób mechanistyczny. Zostaje w ten sposób zanegowana najgłębsza intuicja prawdziwej wielkości człowieka, jego transcendencja wobec świata rzeczy oraz napięcie, jakie odczuwa on w swoim sercu pomiędzy pragnieniem pełni dobra,a własną niezdolnością do osiągnięcia go, przede wszystkim zaś zostaje zanegowana wynikająca stąd potrzeba zbawienia” (enc. Centesimus annus, 1.05.1991
Przykazania Pana Jezusa;

Będziesz miłował Pana Boga twego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy. (Mt 22,37-40)Dziesięć Przykazań Bożych;

Jam jest Pan .Bóg twój, który cie wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli.

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.

2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego na daremno.

3. Pamiętaj , abyś dzień święty święcił.

4. Czcij ojca swego i matkę  swoją.

5. Nie zabijaj.

6. Nie cudzołóż.

7. Nie kradnij.

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.

10. Ani żadnej rzeczy , która jego jest. 

http://pragnejezusa.blogspot.com/2016/01/koniecznosc-i-wartosc-modlitwy.html 

 

 

 

http://pragnejezusa.blogspot.com/2015/11/litania-narodu-polskiego.html

 

Różaniec świętego ojca Pio

 

http://pragnejezusa.blogspot.com/p/modlitwy.html 

 

 

Naród,który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości.

Święty Jan Paweł II (Kalisz 1997 roku).

Boże w Trójcy Świętej Jedyny,pragnę Cię tak kochać,
jak jeszcze Cię żadna dusza ludzka nie kochała,a chociaż jestem
dziwnie nędzna i maleńka,to jednak kotwicę ufności swojej
zapuściłam tak głęboko w przepaść miłosierdzia Twojego-Boże
Stwórco mój.(Dz.283) O ochronę poczętego życia

Święta Joanno, orędowniczko życia poczętego,
 przyszło nam żyć w czasach trudnych,gdy
spycha się poczęte życie na dalszy plan. Często
młode matki zabijają swoje nienarodzone jeszcze dziecko,
 ponieważ mylnie stawiają sobie inne
wartości jako najważniejsze.
Chroń nas od złych wyborów, pomóż nam otwarcie opowiadać się za życiem,
w obronie poczętego dziecka.Przypominasz sobie,
 z jaką nadzieją i miłością wierzyłaś,
 że urodzisz swoje czwarte dziecko,
 mimo że przez twoją chorobę ciąża była zagrożona. 
Matka Najświętsza,Maryja Dziewica,
wysłuchała twoich próśb i urodziłaś zdrową córeczkę.
Tym razem ja proszę ciebie,Święta Joanno: chroń mnie i pomóż mi zawsze tak jak ty stawać
w obronie poczętego życia, nawet za cenę mojego własnego. 
Abym nigdy nie miała wątpliwości,
co tak naprawdę jest moim powołaniem i jaką decyzję powinnam podjąć.
Niech nikt oraz nic nie zachwieje we mnie
głębokiego przeświadczenia o świętości każdego poczętego życia,
bym nigdy nie zgrzeszyła choćby w najmniejszym nawet wymiarze przeciwko
Stwórcy, Dawcy życia i miłości. Amen.

 

 

Jezu miłosierny, ufam Tobie!


MODLITWA

Panie, Ty przez świętego Pawła Apostoła powiedziałeś nam, że nasze ciało należy do Ciebie, bo jest mieszkaniem Ducha Świętego. Daj, byśmy się wzajemnie darzyli szacunkiem. Niech Twoja moc nas wspiera, abyśmy jednocząc się w miłości, przestrzegali Twojego prawa. Daj nam przeżywać naszą miłość w bezpiecznej wspólnocie małżeństwa. Niech nasze wzajemne oddanie stanie się znakiem ofiarnej, wielkodusznej miłości i niechaj się stanie źródłem życia. Amen.

http://pragnejezusa.blogspot.com/p/blog-page_3.html


MODLITWAPanie i Boże nasz, za pośrednictwem Niepokalanej Matki Maryi udziel nam zdrowia ciała i duszy. Daj nam przezwyciężyć smutki obecnego czasu i zaprowadź nas do wiecznej radości. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego.Amen.