Strony

piątek, 3 czerwca 2016

MODLITWY KU CZCI I ZA WSTAWIENNICTWEM BŁ. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO

MODLITWY
KU CZCI I ZA WSTAWIENNICTWEM
BŁ. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGOkoronka

KORONKA 10 CNÓT EWANGELICZNYCH
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Modlitwa przekazana przez mariańską tradycję,
zawarta w pierwotnej regule Marianów - "Regule 10 Cnót NMP".
Do prywatnego odmawiania na paciorkach różańca.
Najpierw czynimy znak krzyża świętego, następnie odmawiamy:

Ojcze nasz
Dziesięć razy Zdrowaś Maryjo


       za każdym razem po słowach: Święta Maryjo, Matko Boża...
       wymieniając jedną cnotę w następującej kolejności:

  1.Najczystsza,
  2.Najroztropniejsza,
  3.Najpokorniejsza,
  4.Najwierniejsza,
  5.Najpobożniejsza,
  6.Najposłuszniejsza,
  7.Najuboższa,
  8.Najcierpliwsza,
  9.Najmiłosierniejsza,
  10.Najboleśniejsza,
  ...módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
  Prowadzący:
  Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

  Wszyscy:
  Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

  - P. W poczęciu Twoim, Panno, Niepokalanaś była.
  - W. Módl się za nami do Boga Ojca, któregoś Syna porodziła.
  - P. Módlmy się:
  Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
  - W. Amen.
  - P. Niepokalane Poczęcie Maryi Dziewicy.
  - W. Niech nam będzie zbawieniem i obroną.

MODLITWA O KANONIZACJĘ BŁ. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO

Papczynski8
Przenajświętsza Trójco, która w sercach wiernych sług Twoich mieszkanie sobie obierasz, a po śmierci nagradzasz ich zasługi chwałą nieba, spraw, prosimy Cię, aby sługa Twój, błogosławiony Stanisław, który wpatrzony w misterium Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej z taką wiernością i tak ofiarnie podążał do świętości oraz zabiegał o przyjście i utrwalenie Królestwa Bożego w sercu bliźnich, został przez Kościół jak najprędzej zaliczony w poczet świętych. Przez Chrystusa Pana. Amen.

MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM bł. Stanisława Papczyńskiego

Papczynski10
Panie nasz i Boże, przez wzgląd na Sługę Twego bł. Stanisława, który ufając w pomoc Twojej Opatrzności, mimo wielu przeszkód, wiernie podążał śladami Jezusa Chrystusa i Jego Niepokalanie Poczętej Matki, Maryi, użycz nam tę łaskę, byśmy odznaczali się niezachwianą ufnością w Twą wszechmoc, dobroć i wierność, zwłaszcza, gdy prowadzisz nas ciernistą drogą ku wspaniałym obietnicom swej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Informacje o otrzymanych łaskach za przyczyną bł. Stanisława Papczyńskiego
prosimy przesyłać na adres:
Wicepostulator Procesu Kanonizacyjnego
ul. St. Papczyńskiego 6, 05-530 Góra Kalwaria
kustosz@marianie.pl

MODLITWA O SZCZEGÓLNĄ ŁASKĘ ZA WSTAWIENNICTWEM
bł. Stanisława Papczyńskiego

Papczynski9
Boże Ojcze, który w swojej niezmierzonej Opatrzności dałeś nam w bł. Stanisławie skutecznego orędownika u Twojego tronu, racz mi (nam) udzielić za jego wstawiennictwem łaskę..., o którą Cię proszę (prosimy) oraz daj mi (nam) za jego przykładem wiernie pełnić Twoją najświętszą wolę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała...

Uwaga: Zaleca się uzupełnić tę modlitwę, podjętą w zamierzonej intencji,
przystąpieniem do spowiedzi i Komunii św.
Informacje o otrzymanych łaskach za przyczyną bł. Stanisława Papczyńskiego
prosimy przesyłać na adres:
Wicepostulator Procesu Kanonizacyjnego
ul. St. Papczyńskiego 6, 05-530 Góra Kalwaria
kustosz@marianie.pl

Papczynski11

NOWENNA

wzbudź intencję otrzymania łaski za wstawiennictwem bł. Stanisława Papczyńskiego
DZIEŃ PIERWSZY
Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny (Łk 1, 48)
Panie Boże Wszechmogący, przez wzgląd na Sługę Twego bł. Stanisława, który z takim zapałem podjął w założonym przez siebie zakonie dzieło szerzenia czci Niepokalanego Poczęcia Matki Twego Syna, udziel nam tej łaski, byśmy mogli nieustannie Cię wielbić za wielkie rzeczy, które uczyniłeś swoim świętym i pozwól nam wieść życie w stanie przyjaźni z Tobą i nieskalanej czystości.
Modlitwa o szczególną łaskę
Boże Ojcze, który w swojej niezmierzonej Opatrzności dałeś nam w bł. Stanisławie skutecznego orędownika u Twojego tronu, racz mi (nam) udzielić za jego wstawiennictwem łaskę..., o którą Cię proszę (prosimy) oraz daj mi (nam) za jego przykładem wiernie pełnić Twoją najświętszą wolę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Modlitwa o kanonizację bł. Stanisława
Przenajświętsza Trójco, która w sercach wiernych sług Twoich mieszkanie sobie obierasz, a po śmierci nagradzasz ich zasługi chwałą nieba, spraw, prosimy Cię, aby sługa Twój, błogosławiony Stanisław, który wpatrzony w misterium Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej z taką wiernością i tak ofiarnie podążał do świętości oraz zabiegał o przyjście i utrwalenie Królestwa Bożego w sercu bliźnich, został przez Kościół jak najprędzej zaliczony w poczet świętych. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
DZIEŃ DRUGI
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie (Łk 1, 50)
Boże, sędzio sprawiedliwy, przez wzgląd na Sługę Twego o. Stanisława, który wielkodusznie i na wszelki sposób śpieszył z pomocą zmarłym cierpiącym w czyśćcu, spraw, byśmy naśladowali go gorliwie w tym wzniosłym dziele miłosierdzia, zwłaszcza wobec zmarłych nam najbliższych oraz tych, którzy najbardziej potrzebują naszej duchowej pomocy.
Modlitwa o szczególną łaskę Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Modlitwa o kanonizację
DZIEŃ TRZECI
Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich (Łk 1, 51)
O Jezu, nasz Zbawicielu i Mistrzu, przez wzgląd na Sługę Twego Stanisława, który korzystał z każdej okazji, by głosić słowo Boże i nieść pomoc duchową pozbawionym opieki duszpasterskiej, udziel nam tej łaski, byśmy pociągali innych ku Bogu słowem i przykładem własnego dążenia do świętości.
Modlitwa o szczególną łaskę Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Modlitwa o kanonizację
DZIEŃ CZWARTY
Strącił władców z tronu a wywyższył pokornych (Łk 1, 52)
Duchu Święty Boże, przez wzgląd na Sługę Twego Stanisława, który całe życie stał mocno na straży wiary katolickiej i okazał gotowość wyznania jej śmiercią męczeńską, udziel nam tej łaski, byśmy coraz bardziej wzrastali w wierze i wyznawali ją odważnie w każdej okoliczności życia.
Modlitwa o szczególną łaskę Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Modlitwa o kanonizację
DZIEŃ PIĄTY
Głodnych nasycił dobrami a bogatych z niczym odprawił (Łk 1, 53)
Boże Ojcze, przez wzgląd na Sługę Twego bł. Stanisława, który ufając w pomoc Twej Opatrzności, mimo wielu przeszkód, z Twego natchnienia założył i utwierdził Zgromadzenie Niepokalanego Poczęcia Błogosławionej Dziewicy Maryi, udziel nam tej łaski, byśmy odznaczali się niezachwianą ufnością w Twą wszechmoc, dobroć i wierność, zwłaszcza, gdy prowadzisz nas ciernistą drogą ku wspaniałym obietnicom swej miłości.
Modlitwa o szczególną łaskę Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Modlitwa o kanonizację
DZIEŃ SZÓSTY
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5, 7)
Boże, Ojcze miłosierdzia, przez wzgląd na Sługę Twego bł. Stanisława, którego miłość ku Tobie wyrażała się najwymowniej w codziennej i ofiarnej praktyce uczynków miłosierdzia, udziel nam tej łaski, byśmy mogli go zawsze i wielkodusznie naśladować w czynnej miłości bliźniego.
Modlitwa o szczególną łaskę Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Modlitwa o kanonizację
DZIEŃ SIÓDMY
Kto was słucha, Mnie słucha (Łk 10, 16)
Panie, który jesteś Bogiem wiernym, przez wzgląd na Sługę Twego bł. Stanisława, który swoje życie i dzieła kształtował zawsze w synowskiej uległości wobec Następcy św. Piotra, udziel nam tej łaski, byśmy dochowali wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, przez doskonale posłuszeństwo Kościołowi.
Modlitwa o szczególną łaskę Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Modlitwa o kanonizację
DZIEŃ ÓSMY
Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie (Mt 5, 2)
Panie, który nas kochasz, przez wzgląd na Sługę Twego bł. Stanisława, który podjął dobrowolnie życie surowe i umartwione w najwyższym ubóstwie, by móc oddać się Tobie całym sercem i duszą, udziel nam tej łaski, byśmy opierali się mężnie chciwości pieniądza i grzesznym upodobaniom, podążając ku wolności ducha w Twojej prawdzie i miłości.
Modlitwa o szczególną łaskę Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Modlitwa o kanonizację
DZIEŃ DZIEWIĄTY
Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się (Mt 14, 27)
Boże, od którego wszystko bierze swój początek i ku któremu wszystko zmierza, przez wzgląd na Sługę Twego bł. Stanisława, który przykładem swego życia dał nam wzór całkowitego zawierzenia Twej świętej Opatrzności, udziel nam tej łaski, byśmy ufnie złożyli w Twe miłosierne dłonie naszą przeszłość i przyszłość, całe nasze życie, pozwalając Ci prowadzić się ewangeliczną drogą do Twojego domu w niebie.
Modlitwa o szczególną łaskę Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Modlitwa o kanonizację
Uwaga: Zaleca się uzupełnić tę modlitwę, podjętą w zamierzonej intencji,
przystąpieniem do spowiedzi i Komunii św.
Papczyński i Niepokalana

Wstawiennictwo bł. Stanisława Papczyńskiego

W opinii wielu ludzi o. Stanisław Papczyński już za życia uchodził za szczególnego orędownika u Boga. Patrząc na jego święte życie, przeniknięte modlitwą, pokutą i szukaniem woli Bożej, byli przekonani, że znajdą w nim skutecznego pośrednika przed Bogiem. Często prosili go o modlitwę, zwłaszcza w intencji ciężko chorych, i doznawali pomocy. Podczas mszy św. sprawowanych przez niego – jak zeznawali świadkowie - dochodziło nawet do wskrzeszeń umarłych dzieci. Liczne łaski otrzymywane przez modlących się przy grobie Ojca Stanisława przyniosły mu tytuł: „słynącego cudami”. W ten sposób określił Założyciela Marianów Sejm Koronacyjny króla Stanisława Poniatowskiego w 1764 roku, wnosząc petycję do Stolicy Apostolskiej o jego beatyfikację. Przez trzy wieki nic się nie zmieniło!
Tak w czasach pomyślnych dla wiary w Polsce i Europie, jak w okresie prześladowań, zarówno, gdy jego grób był łatwo dostępny dla wiernych, jak i wtedy, gdy pozostawał zamknięty i opuszczony, wciąż płynęły strumienie niezwykłych łask dla wzywających jego wstawiennictwa.
Co więcej, w ostatniej dekadzie nietrudno dostrzec rozwój czci bł. Stanisława, nie tylko w Polsce, ale również na kontynencie amerykańskim i w Afryce. Świadectwa z różnych stron świata pozwalają zauważyć, że na szczególne wsparcie modlitewne ze strony bł. Stanisława mogą liczyć rodziny nie posiadające dzieci, matki w zagrożonej ciąży, osoby uzależnione od nałogów, skonfliktowane rodziny oraz dzieci i młodzież z trudnościami w nauce.
Należy wierzyć, że o. Stanisław tak wrażliwy na ludzką niedolę, jako nowy błogosławiony, będzie jeszcze skuteczniejszym orędownikiem za nami u Boga.

Informacje o otrzymanych łaskach za przyczyną bł. Stanisława
prosimy przesłać:
Ojciec Wicepostulator
ul. St. Papczyńskiego 6
05-530 Góra Kalwaria, Polska
e-mail: kustosz@marianie.pl

litania do st. Papczyńskiego

LITANIA DO BŁ. STANISŁAWA OD JEZUSA
I MARYI PAPCZYŃSKIEGO

(do prywatnego odmawiania)
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Święta Maryjo, Niepokalana Matko i Królowo
Zgromadzenia Marianów, módl się za nami
Błogosławiony Stanisławie od Jezusa i Maryi Papczyński,
Miłośniku Krzyża Chrystusowego,
Żywy obrazie Jezusa cierpiącego,
Gotowy ponieść męczeństwo za Chrystusa i wiarę,
Czcicielu Najświętszego Sakramentu,
Uległy natchnieniom Ducha Świętego,
Wybrany synu Niepokalanej Dziewicy Maryi,
Krzewicielu tajemnicy Niepokalanego Poczęcia,
Wierny naśladowco cnót Niepokalanej Matki Chrystusa,
Mariański zakonodawco,
Apostole miłości Boga i bliźniego,
Mężu wielkiego zawierzenia,
Wzorze czystości, ubóstwa i posłuszeństwa,
Żarliwy obrońco ewangelicznego ubóstwa,
Wzorze życia w nieustannym nawróceniu i pokucie,
Sługo Bożego miłosierdzia,
Gorliwy orędowniku cierpiących w czyśćcu,
Towarzyszu umierających na polu bitwy,
Troskliwy przyjacielu ubogich,
Apostole trzeźwości,
Mądry kierowniku w sprawach sumienia,
Mistrzu modlitwy i życia duchowego,
Niestrudzony głosicielu słowa Bożego,
Nauczycielu prawd wiary i dróg świętości,
Orędowniku pokoju i pojednania,
Radości i chlubo polskiej ziemi,
Obrońco nowo poczętego życia,
Orędowniku u Boga,
Pewny przewodniku do domu Ojca,
Cieszący się z Chrystusem
i Niepokalaną Dziewicą w niebie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W. Oto sługa wierny i roztropny,
O. Którego Pan obdarzył chwałą.

Módlmy się:
Boże, Ty powołałeś Twego sługę błogosławionego Stanisława od Jezusa i Maryi do szerzenia czci Niepokalanej Matki Twojego Syna oraz niesienia pomocy zmarłym poddanym oczyszczeniu, spraw prosimy, abyśmy za jego przykładem i wstawiennictwem dążyli do świętości, pełniąc uczynki miłosierdzia, i tak oddawali Tobie chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Za aprobatą przełożonych.
Curia Generalizia
della Congregazione dei Chierici Mariani
dell' Immacolata Concezione della B. V. M.

Prześlij komentarz

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

WSPARCIE FINANSOWE -  https://paypal.me/pools/c/8bmJzZhTvY LINK - KLIKNIJ BŁOGOSŁAWIONEGO 2019 ROKU, ABY TEN NOWY ROK BYŁ  NAPE...