Strony

piątek, 15 lipca 2016

Ewangelia [lipiec] - Słowo Boże...

15 lipca 2016 r., Piątek
Rok C, II
Piętnasty tydzień okresu zwykłego

Pierwsze czytanie:
Psalm responsoryjny:
Śpiew przed Ewangelią:
Ewangelia:
PIERWSZE CZYTANIE
Iz 38, 1-6. 21-22. 7-8 Choroba i uzdrowienie Ezechiasza
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
W owych dniach król Ezechiasz zachorował śmiertelnie. Prorok Izajasz, syn Amosa, przyszedł do niego i rzekł mu: «Tak mówi Pan: „Rozporządź domem twoim, bo umrzesz i nie będziesz żył”». Wtedy Ezechiasz odwrócił się do ściany i modlił się do Pana. A mówił tak: «Ach, Panie, wspomnij na to, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i z doskonałym sercem, że czyniłem, co miłe oczom Twoim». I płakał Ezechiasz bardzo rzewnie.
Wówczas Pan skierował do Izajasza słowo tej treści: «Idź, by oznajmić Ezechiaszowi: „Tak mówi Pan, Bóg Dawida, twego praojca: Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. Uzdrowię cię. Za trzy dni pójdziesz do świątyni. Oto dodam do twego życia piętnaście lat. Wybawię ciebie i to miasto z ręki króla asyryjskiego i roztoczę opiekę nad tym miastem”».
Powiedział też Izajasz. «Weźcie placek figowy i przyłóżcie do wrzodu, a zdrów będzie!» Ezechiasz zaś rzekł: «Jaki znak upewni mię, że wejdę do świątyni Pana?» Izajasz odrzekł: «Niech ci będzie ten znak od Pana, że spełni On tę rzecz, którą przyrzekł: „Oto Ja cofnę cień wskazówki zegarowej o dziesięć stopni, po których słońce już zeszło na słonecznym zegarze Achaza”». I cofnęło się słońce o dziesięć stopni, po których już zeszło.
Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY:
Iz 38, 10. 11. 12abcd. 16 (R.: por. 17b)
Pan mnie zachował od unicestwienia.
Mówiłem: «W połowie dni moich *
muszę odejść;
w bramach Otchłani odczuję *
brak reszty lat moich».
Pan mnie zachował od unicestwienia.
Mówiłem: «Nie ujrzę już Pana *
na ziemi żyjących,
nie będę patrzył na nikogo *
spośród mieszkańców tego świata.
Pan mnie zachował od unicestwienia.
Mieszkanie me rozbiorą i przeniosą ode mnie *
jak namiot pasterzy.
Zwijam jak tkacz moje życie. *
On mnie odcina od nici.
Pan mnie zachował od unicestwienia.
Nad którymi Pan czuwa, ci żyją, *
wśród nich dopełni się życie mego ducha.
Uzdrowiłeś mnie, Panie, *
i żyć dozwoliłeś».
Pan mnie zachował od unicestwienia.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:
J 10, 27
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Moje owce słuchają mojego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.
Alleluja, Alleluja, Alleluja
EWANGELIA
Mt 12, 1-8 Syn Człowieczy jest Panem szabatu
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Pewnego razu Jezus przechodził w szabat wśród zbóż. Uczniowie Jego, będąc głodni, zaczęli zrywać kłosy i jeść.
Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: «Oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat».
A On im odpowiedział:
«Nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy był głodny, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść jemu ani jego towarzyszom, tylko samym kapłanom?
Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia.
Gdybyście zrozumieli, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu».
Oto słowo Pańskie.
Wspomnienie
Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła.
Jan Fidanza urodził się około 1218 roku w Bagnoregio koło Viterbo. Uzdrowiony z ciężkiej choroby za przyczyną św. Franciszka, wstąpił później do franciszkanów pod imieniem Bonawentura. Studiował filozofię i teologię w Paryżu, a potem wykładał tam teologię. W 36 roku życia został generałem zakonu i na tym urzędzie zasłużył sobie na miano drugiego założyciela franciszkanów. Został mianowany kardynałem biskupem Albano. Umarł w 1274 roku podczas trwania soboru w Lyonie. Był jednym z najwybitniejszych teologów średniowiecza.
Prześlij komentarz

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

WSPARCIE FINANSOWE -  https://paypal.me/pools/c/8bmJzZhTvY LINK - KLIKNIJ BŁOGOSŁAWIONEGO 2019 ROKU, ABY TEN NOWY ROK BYŁ  NAPE...