Strony

MODLITWY DO DUCHA ŚWIĘTEGO

         MODLITWY DO DUCHA ŚWIĘTEGO
                        Duch Święty prowadzi do szczęścia

Wszyscy pragną być szczęśliwymi,lecz mało kto szczęście osiąga,
powiedział świątobliwy kardynał Mercier i ukazuje nam tajemnicę
świętości i szczęścia w nabożeństwie do Ducha Świętego
Oto co o tym pisze: "Starajcie się codziennie przez 5 minut
nakazać milczeć waszej wyobraźni,zamknijcie oczy na rzeczy stworzone,a uszy na wszystkie podszepty tej ziemi,ażeby skupić się 
w sobie i wejść do świątyni waszej duszy ochrzczonej,która
 jest przybytkiem Ducha Świętego,mówcie do Niego w ten sposób;
O Duchu Święty,duszo mej duszy,uwielbiam Ciebie,oświecaj mnie,prowadź mnie,umacniaj,pocieszaj i pouczaj co mam czynić,rozkazuj mi.Poddaję się chętnie wszystkiemu,
czego ode mnie żądasz,pragnę wszystko przyjąć co na mnie dopuścisz,daj mi tylko poznać Twoją świętą Wolę.
Amen. 
Jeżeli tak czynić będziecie,życie wasze upływać będzie 
szczęśliwie, pogodnie i radośnie, nawet wśród krzyży i cierpień.
Łaska zastosowana do wielkości doświadczeń udzieli siły do nich znoszenia,i tak w pełni zasług dojdziecie szczęśliwi do bram nieba.
   Całkowicie podanie się działaniu Ducha Świętego,to
"tajemnica świętości".

LITANIA 
Do Ducha Świętego

Kyrie,elejson,Chryste,elejson.Kyrie,elejson.
Chryste,usłysz nas.Chryste,wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba,Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu,Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty,Boże,
Święta Trójco,Jedyny Boże,
Duchu Święty mądrości,
Duchu Święty rozumu,
Duchu Święty rady,
Duchu Święty męstwa,
Duchu Święty umiejętności,
Duchu Święty pobożności,
Duchu Święty bojaźni Bożej,
Duchu Święty,Światło Proroków i Apostołów,
Duchu Święty,nasz Pocieszycielu,
Bądź nam miłościw - przepuść nam,Duchu Święty,Boże.
Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże,
- wybaw nas,Duchu Święty,Boże.
Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej,
Od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej,
Od zatwardziałości serca.
Od zaniedbania pokuty aż do śmierci,
Od potępienia wiekuistego,
Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa,
Przez przyjście Swoje w językach ognistych,
My, grzeszni, Ciebie prosimy, - wysłuchaj nas,Duchu
Święty,Boże,
Abyś Kościół Swój Święty rządzić i zachować raczył,
Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył,
Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył,
Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył,
Abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył.
Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył,
Abyś wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej
doprowadzić raczył,
Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się wystrzegali.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,przepuść
nam,Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,wysłuchaj
nas,Panie.
Baranku Boży,który gładzisz grzechy świata,zmiłuj się
nad nami.

V.Serce czyste stwórz we mnie,Boże
R.I ducha prawego odnów we wnętrznościach moich.
V.Panie,wysłuchaj modlitwy nasze.
R.A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się :
Przybądź, Duchu Święty,racz napełnić serca Swoich
wiernych i ogień miłości Swojej w nich zapalić,który
wszystkie narody w jedności wiary zgromadzić,iżby łaska
Twa Najświętsza serca nasze oświeciła i od wszelkiego
złego nas uchroniła.Amen.

KORONKA
Do Ducha Świętego
Pan Jezus do Katarzyny Vogl :'Droga duszo, prawie
wszyscy ludzie utracili najwyższe dobro;Ducha Świętego.
Stąd te ciemności na całym świecie...Duch Święty jest
wszędzie pomijany,a przecież nikt nie może nic uczynić
bez Ducha Świętego.
Toteż nie możesz Mi ofiarować wraz z Maryją
i przez Maryję potężniejszej modlitwy,jak Koronkę do
Ducha Świętego w imieniu wszystkich i za wszystkie du-
sze.Moje dziecko,nie jesteś w stanie pojąć tej wielkości,
która się mieści w prośbach Koronki do Ducha Święte-
go.Odmawiaj ją często i z wielkim nabożeństwem...

Matka BożaJestem Oblubienicą Ducha Świętego.
Wzywaj Mnie,jak tylko możesz często w Koronce do Du-
cha Świętego.Te prośby,które są w niej zawarte,zostaną
za Moim wstawiennictwem w szczególny sposób wysłu-
chane przez Trójcę Przenajświętszą.Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny
Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego

O Maryjo,Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego,
Tyś chwałą Jeruzalem,Tyś weselem Izraela,Tyś czcią ludu
naszego.
Ty jako mężna Niewiasta zdeptałaś głowę węża,ponieważ
w miłości Ducha Świętego przyniosłaś Twego Boskiego
Syna Ojcu Niebieskiemu w ofierze dla zbawienia świata.
   Przez zasługi tej drogocennej Ofiary,uproś mi siedem
darów Ducha Świętego.Dziękuję Duchowi Świętemu,że
wybrał Ciebie na Oblubienicę Swoją i uczynił Cię szafarką
Swoich łask.
    Spójrz na mnie Swymi miłosiernymi oczami,na moją
nędzę i biedę.Dopomóż mi,bym nigdy przez grzech ciężki 
nie utracił Łaski Bożej i nie zbezcześcił Jego świątyni.
Spraw, bym kiedyś wraz z Tobą,Niepokalana Maryjo,
wiecznie wielbił i chwalił Ducha Świętego w Niebie.
Amen.TAJEMNICE
Koronki(Różańca) do Ducha Świętego
Na początku:
Wierzę w Boga...,Ojcze nasz,3x Zdrowaś Maryjo,da-
lej jak zwykle 5 dziesiątek Różańca – 1 x Ojcze nasz,
10x Zdrowaś Maryjo.Po słowie”Jezus” dodaje się nastę-
pujące słowa,odpowiednie dla każdego dziesiątka:
1.”który niech usposobi nasze serca na przyjęcie pełni
łask Ducha Świętego”.
2.„który niech nam udzieli Ducha Świętego,pomnoży
i umocni w nas wiarę,nadzieję i miłość”
3.”który niech nas przez Ducha Świętego umocni,
oświeci,prowadzi,rządzi i uświęci”.
4.”który niech nasze serca zapali miłością Ducha Świę-
tego i napełnia największą pokorą,łagodnością,cierpliwo-
ścią,uległością,oddaniem,mocą i świętością”.
5.”który nam ześle siedem darów oraz owoce
Ducha Świętego i użycz wszystkiego,co dobre,a po-
wstrzymuje od wszystkiego,co złe”.
Po każdym dziesiątku:po „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu ”
dodajemy: O Maryjo,Niepokalana Oblubienico Ducha
Świętego,módl się za nami.
Na zakończenie
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Drogocenną Krew
Chrystusa, przez Najświętsze Serce Jezusa i Maryi na
otrzymanie darów Ducha Świętego dla ratowania dusz.
Amen.
Ojcze Niebieski,ofiaruję Ci przez Maryję,nieskończo-
ną ilość razy,przez cała wieczność w imieniu wszystkich
i za wszystkie dusze,Miłość Ducha Świętego ze wszystki-
mi jej skutkami w życiu doczesnym i wiecznym.AmenBrak komentarzy:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

   Święty Jan Paweł II: “Naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości.”   Naród,który zabija ...