Strony

MODLITWY ZA OJCZYZNĘ

Nowenna ku czci
Chrystusa Króla

Panie Jezu,Tyś Królem naszej Ojczyzny
i każdego z nas.
 

                                                                                                 Służebnica Boża
                                                                                        ROZALIA CELAKÓWNA 
                                                                    Apostołka Kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa
                                                                                         oraz Jego Intronizacji
       


 Służyć, aby królować 
 We wsi Jachówka koło Makowa Podhalańskiego 19 września 1901 roku w rodzinie Joanny i Tomasza Celak urodziła się córeczka Rózia, pierwsza z ośmiorga rodzeństwa. Rodzice bardzo pobożni dali jej staranne, religijne wychowanie. Od najmłodszych lat dziecko intuicyjnie czuło, że Maryje chce poprowadzić je po duchowych drogach Bożego Królestwa. Zanim Jezus zagościł po raz pierwszy w sercu dziecka w Chlebie Eucharystycznym, już płonęła w nim miłość do Niego, której strażniczką była Matka Najświętsza...


WSTĘP - Króluj nam Chryste  Czcigodni Kapłani - Pasterze Kościoła Chrystusowego. Od roku 1925 Kościół czci w liturgii Jezusa Chrystusa jako Króla Wszechświata. Wyrazem tego kultu były praktyki obecne w życiu parafialnym, rodzinnym oraz prywatnym.

W pismach sługi Bożej Rozalii Celakówny czytamy: „Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa na Króla w całym tego słowa znaczeniu. Jeżeli się podporządkuje pod Prawo Boże, pod Prawo Jego Miłości", l na innym miejscu: „Przyjdzie straszna katastrofa na świat [...]. Tylko te państwa nie zginą [...], które Go uznają swym Królem i Panem [...]. Jest jednak ratunek dla Polski, jeżeli Mnie uzna za Króla i Pana w zupełności przez Intronizację. Które państwa i narody jej nie przyjmą i nie poddadzą się pod panowanie słodkiej Miłości Jezusowej zginą z powierzchni Ziemi i już nigdy nie powstaną."

Żeby jednak doszło do Intronizacji na najwyższym szczeblu trzeba to uczynić oddolnie, czyli od parafii. Do ważności Intronizacji wymaga się także, aby uczestniczyli w niej zarówno świeccy przedstawiciele różnych środowisk, jak też duchowni. Przykładów przeprowadzenia aktów Intronizacji w parafiach, a nawet diecezjach jest już wiele. Docelowo ma się ona dokonać z udziałem Narodu i Kościoła poprzez swoich przedstawicieli. Intronizacja właściwie pojęta nie powinna sprowadzać się jedynie do określonych praktyk religijnych w obrębie parafii, rodziny, czy też związanych z kultem prywatnym, ale powinna posiadać również wymiar społeczno-narodowy. Oczywiście nie chodzi tutaj tylko o formalizm prawny. Pius XII w swojej encyklice Quas primas pisze: „Będziecie mieli Boże Błogosławieństwo jedynie wtedy, gdy Pan Jezus zapanuje nad wami i waszymi narodami".

Oddajemy do rąk Czcigodnych Kapłanów propozycje dotyczące przygotowania do tej uroczystości od strony modlitewnej i jak w praktyce taką Intronizację w parafii przeprowadzić. Przy opracowaniu nabożeństwa wykorzystano modlitwy, pieśni oraz fragmenty wyjęte z pism Sługi Bożej Rozalii Celakówny. Ponadto umieszczono teksty, które związane są z tradycją kultu Chrystusa Króla, jak też dziełem Intronizacji na terenie Polski. Odsyłamy również do wydanej wcześniej książki pt.: "Służebnica Boża Rozalia Celakówna - życie i misja", gdzie można zapoznać się z osobą Służebnicy Bożej oraz teologią wyrażoną w akcie Intronizacji Chrystusa Króla. Odwołujemy się do wrażliwości sumień kapłańskich i odpowiedzialności za Kościół i cały świat.

                                                          Ks. Ryszard Kubasiak

                                                        Diecezjalny Duszpasterz

                                            Wspólnot Intronizacji Chrystusa Króla

Kazanie Księdza Kardynała Adama Stefana Sapiehy

z okazji Święta Chrystusa Króla („Dzwon Niedzielny" 1934 r.)Chrystus Pan w czasie swego ziemskiego życia uciekał od entuzjazmu ludu, który chciał Go obwołać Królem. A jednak majestat jakiś bił z Jego postaci i narzucał się ludziom nieprzeparcie, bo nawet Piłat, widząc Chrystusa w największym Jego upokorzeniu, pyta Go - czy jest Królem. A Żydzi, odczuwają ten sam majestat, musieli się uciec aż do zaparcia się swych najgorętszych pragnień narodowych i upodliwszy się nawet wobec wrogiego namiestnika rzymskiego - wołali: Nie mamy króla, jeno cesarza!

Ludzkość, wpatrując się przez przeciąg dziewiętnastu wieków w Osobę Chrystusa Pana, zaczęła coraz lepiej rozumieć i pojmować istotę. Królestwa Chrystusowego, które nie jest z tego świata, lecz dla tego świata, i poczęła Chrystusowi Panu wyrażać swoją cześć najgłębszą i poddaństwo, używając nazwy - Chrystus-Król.

Słowo i nazwa Chrystus-Król uprzytamnia nam tą walkę i podstawową prawdę naszej Wiary świętej, że Chrystus Pan jest Bogiem, jest Stworzycielem, jest Odkupicielem całego rodzaju ludzkiego i dlatego nazwa ta prowadzi nas do zrozumienia naszych obowiązków względem Chrystusa Pana. W dzisiejszych czasach można więcej niż kiedykolwiek przedtem potrzeba ludzkości przewieść przed oczy i uprzytomnić zwierzchnie prawo i władzę Chrystusa.

Gdzie spojrzeć, widzimy niepewność, lęk przed jutrem, poderwaną wszelką powagę ludzką, gdyż ludzie wzgardziwszy powagą Bożą, nie uszanują także i powagi ludzkiej. Siłą i z największym trudem utrzymuje się pokój zewnętrzny. Ludzkości potrzeba jedynego, stałego punktu oparcia i powagi. Nie kto inny, jeno właśnie my katolicy winniśmy go ludzkości wskazywać, prowadząc ją do nieskończonych skarbów łask i szczęścia, jakie dzięki Chrystusowi Królowi odnajdujemy w Bogu i Jego Kościele, my - a nie kto inny - mamy wznieść sztandar Chrystusa-Króla, a wznieść go tak wysoko, by go zobaczyć musiała cała ludzkość i poznać swe obowiązki wobec Chrystusa-Króla!

W tej służbie Chrystusowi-Królowi nie zapominajmy o tym, że dwom panom służyć nie można - że kto nie jest z Chrystusem, jest przeciwko Niemu; że nie wolno nam wchodzić w żadne kompromisy ze złem. Pamiętajmy, że i szatan ofiarował Chrystusowi (kusząc Go) panowanie nad ziemią i wszystkie królestwa ziemi i chwałę ich, mówiąc: To wszystko dam Tobie. Dodał jednak do tego propozycje kompromisu - ugody: - jeśli upadłszy uczynisz mi pokłon (Łk 4). Jakże wielu ludzi podobnie postępuje: gotowi są w niedziele w kościele pokłonić się Panu Bogu, a poza tym zachowują się tak, jakby żadne Prawo Boże nie obowiązywało. Gotowi są Chrystusa nazwać Królem, ale Go zarazem usiłują zamknąć w murach kościołów i do samych manifestacji religijnych ograniczyć. Gorzej jeszcze, bo spotykamy się z usiłowaniem połączenia czci Chrystusa ze służbą bożkom, jakie sobie ludzie sami stawiają, i uczynienia prawdziwej religii Chrystusowej sługą celów zupełnie obcych, a nawet wrogich Chrystusowi Panu. Szatan spotkał się z surową odprawą Zbawiciela, bo Chrystusowe panowanie jest ponad wszystko i nie znosi kompromisów, które by chciały je ograniczyć i poddać je czemukolwiek. Ten sam Pan Jezus, który okazywał tak wiele wyrozumiałości i miłosierdzia grzesznikom, jakże surowo potępiał nieszczerość i faryzeizm!

Żyjemy dziś w czasach chaosu myśli i zaciemnienia poglądów, a jednak jakże często spotykamy się z gwałtownym narzucaniem przekonań i ze zmuszaniem innych do przyjęcia tych narzuconych poglądów! Zarzucają nam katolikom- jak powiadają -ślepą wiarę w prawdy przez Boga objawione, a jednak ci sami ludzie wymagają dla swych ludzkich, nieraz błędnych poglądów, ślepej wiary i posłuszeństwa wymuszanego krzykiem, gwałtem i postrachem. Świadomość, że służymy Chrystusowi-Królowi, winna nam wpoić odwagę, by nie pozwolić się nastraszyć, odwieść od naszych przekonań, powstrzymać naszą pracę, zmienić nasze postępowanie. Królestwo Boże gwałt cierpi- powiedział Pan Jezus przeto my winniśmy być gotowi stanowczo odeprzeć niesłuszne zakusy wrogów.

Jeśli Chrystus Pan jest Królem, a my Jego sługami i poddanymi, to jako sługom nie wolno nam stać bezczynnie, lecz musimy pracować i walczyć w obronie Jego praw i władzy, musimy pogłębiać w nas samych i szerzyć wokół siebie to Królestwo niebieskie, które jest jedyną drogą wiodącą do szczęścia pojedynczych osób, rodzin i państw.

Uroczystość Chrystusa Króla nasunie nam zapewne wiele myśli. Starajmy się nad nimi zastanowić; uzbroić się w odwagę i gorliwość służbie Tego, którego Panem i Królem naszym nazywamy. Oddajmy Mu cześć, jaka tylko Jemu samemu jako Bogu się należy! Okazujmy wdzięczność za łaski Odkupienia i wyniesienia nas do godności Obywateli Jego Królestwa - Kościoła Świętego. A zjednoczeni w Jego Duchu - na wołania bezbożników: Nie chcemy, aby Ten królował-nie tylko słowem, ale życiem katolickim i czynem wołajmy ustawicznie: „Króluj nam, Chryste"

Ksiądz Adam Stefan Sapieha - Arcybiskup Krakowski 


DZIEŃ PIERWSZY – PIĄTEK - Z Bogiem Ojcem

Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu

Antyfona do Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

Z Ewangelii wg Św. Łukasza (Łk 11,2):
A On rzekł do nich:„Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się świeci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje Królestwo"

Jezu z Nazaretu, Syn Człowieczy, narodzony z Maryi Dziewicy, przyszedł objawić ludzkości ojcostwo Boga. Przyszedł objawić ojcostwo, które On sam jeden zna, jako współistotny Ojcu Syn. Przyszedł więc, aby wprowadzić ludzkość w sam przedwieczny i Boski wymiar wszelkiego w świecie stworzonym ojcostwa i rodzicielstwa. Wszelkiego też porządku i ładu, który ma wymiar rodzinny jako podstawowy.

Czy objawić znaczy tylko przypomnieć? Więcej. Objawić to znaczy przywrócić. Chrystus przyszedł, aby przywrócić ludzkości, ogromnej ludzkiej rodzinie, ojcostwo Boga. Tylko On jeden mógł tego dokonać w sposób pełny. Aby zaś przywrócić ludziom ojcostwo Boga, musiał Chrystus przywrócić ludzi Bogu jako Ojcu. l to było Jego istotną misją.
(Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św.
Odprawionej na lotnisku w Masłowie, Kielce 3 VI 1991)

Chwila milczenia

Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)

„Nasze życie wewnętrzne, to życie w całej prawdzie i prostocie, to życie dzieci wobec naszego Ojca niebieskiego. Dziecko małe nie rozumie, co to jest fałsz, kłamstwo i obłuda, bo jest proste, żyjące w prawdzie. Często przypatrywałam się i obserwowałam dzieci, zachwycała mnie ich prawda i prostota a czując nieprzeparty pociąg, by pozostać na zawsze i na wieki dzieckiem, ta prawda i prostota olśniły moją duszę".

(Sługa Boża Rozalia Celak, Wyznania, s. 210).

Modlitwa

Boże, Ojcze rodzaju ludzkiego, dziękujemy Ci, że w Chrystusie uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi dałeś nam poznać tę wielką godność. Ty objawiłeś, że bycie dzieckiem Boga jest w swej istocie postępowaniem w prawdzie i prostocie, bez cienia obłudy i egoizmu. Jezu Chryste nasz Królu i Panie, spraw prosimy, niech wszyscy ludzie poznają jak dobry jest Bóg, Ojciec wszelkiego stworzenia, a Jego opieka nad tymi, którzy się Go boją. Jezu, przez przyczynę Sługi Bożej Rozalii Celakówny, która czuła się dzieckiem w ramionach niebieskiego Ojca daj nam czcić i sławić imię Jego, a wysławiając je otrzymać chwałę życia wiecznego, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Pieśń
1. Kłaniam się Tobie, przedwieczny Boże, *Którego niebo objąć nie może, *Ja, proch mizerny, przed Twą możnością z wojskiem Aniołów klękam z radością.
2. Tu Stwórcę Swego wiarą wyznaję, * Kocham serdecznie, pokłon oddaję;* Cieszę się wielce z Twej Boskiej chwały,* Niech Ci się kłania z niebem świat cały.


Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
(tekst Litanii jest przeznaczony dla prywatnego odmawiania)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Chryste Królu, Boże z Boga, Światłości ze Światłości, Przyjdź Królestwo Twoje
Chryste Królu, obrazie Boga niewidzialnego,
Chryste Królu, przez którego świat jest stworzony,
Chryste Królu, z Dziewicy zrodzony,
Chryste Królu, prawdziwy Boże i prawdziwy Człowiecze,
Chryste Królu, uwielbiony przez pastuszków i Trzech Króli,
Chryste Królu, Prawodawco najwyższy,
Chryste Królu, Źródło i wzorze wszelkiej świętości,
Chryste Królu, Drogo nasza, Prawdo i Żywocie nasz,
Chryste Królu, któremu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi,

Chryste Królu, Kapłanie Przedwieczny, Panuj nad duszami
Chryste, Królu rozumu,
Chryste, Królu woli,
Chryste, Królu cierpienia, cierniem ukoronowany,
Chryste, Królu Pokory, przez urąganie szkarłatem odziany,
Chryste Królu, Oblubieńcze Dziewic,
Chryste Królu, który w Marii Magdalenie uczciłeś życie pokutne,
Chryste Królu, którego Królestwo nie jest z tego świata,
Chryste Królu, przez królewski Dar Twojej Miłości, Eucharystię świętą nam dający,
Chryste Królu, Arcydzieło wszechmocy Ojca i miłości Ducha Świętego,

Chryste Królu, który podniosłeś małżeństwo do godności Sakramentalnej, Panuj nad rodzinami
Chryste Królu, któryś uczynił pierwszy cud na godach w Kanie Galilejskiej,
Chryste Królu, najmilszy Przyjacielu dzieci,
Chryste Królu, który przez Swe życie ukryte w Nazarecie dałeś przykład rodzicom i dzieciom,
Chryste Królu, który przez prace rąk Twoich uszlachetniłeś i uświęciłeś pracę,
Chryste Królu, który wskrzesiłeś z umarłych i oddałeś rodzinie młodzieńca z Naim, córkę Jara i przyjaciela Twego Łazarza,
Chryste Królu, który przebaczyłeś grzesznej niewieście,
Chryste Królu, przez Twoją miłość dla Maryi i Józefa,
Chryste, Królu królów i Panie nad panami,

Chryste, Królu wieków nieśmiertelnych, Panuj nad narodami
Chryste, Królu chwały wiecznej,
Chryste Królu, Książe Pokoju,
Chryste Królu, który na Swych ramionach nosisz znamię Panowania,
Chryste Królu, którego Królestwu nie będzie końca,
Chryste Królu, który zasiadasz nad Cherubinami,
Chryste Królu, przez miłość, jaką we wszystkich czasach świadczyłeś narodom, które Ci były wierne,

Chryste Królu, który „ strącasz władców z tronu a wywyższasz pokornych", Panuj nad swymi nieprzyjaciółmi
Chryste Królu, który druzgocesz królów w dniu gniewu Twego,
Chryste Królu, który śmiercią na Krzyżu piekło pokonałeś,
Chryste Królu, który Zmartwychwstaniem Twoim śmierć zwyciężyłeś,
Chryste Królu, w dniu Twojej potęgi, w Chwale Świętych Twoich,
Chryste Królu, przez Twoją miłosną modlitwę na Krzyżu: „Ojcze odpuść im, bo nie wiedzą co czynią".

- Królestwo Jego rozszerzać się będzie,
- A pokój trwać będzie bez końca.

Módlmy się: Wszechmogący, wiekuisty Boże, który wszystko odnowić chciałeś przez Najmilszego Syna Twego,
Króla Wszechświata: racz w dobroci Twojej sprawić, aby wszystkie narody, rozdzielone przez grzech,
poddały się słodkiej władzy Twojej.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Pieśń
1. Cóż Ci, Jezu, damy *Za Twych łask strumienie? *
Z serca Ci składamy korne dziękczynienie.
* Panie nasz, króluj nam! * Boże nasz, króluj nam !
* Poprzez wieczny czas * Króluj, Jezu, nam !
2. W serca Twego ranie, o serc naszych Królu,
* Pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu, * Panie nasz…

Rozważanie różańcowe w intencji Intronizacji - Tajemnica Cieniem ukoronowania

Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny

Wszechmogący, wieczny Boże, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na ołtarze Twej służebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami wiernie szli drogą Krzyża ku Zmartwychwstaniu, w jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą służebnicę Rozalię Celakównę.
Boże pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolska gorliwością w szerzeniu nabożeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z przykładem S.B. Rozalii, która odważnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy - z 1927 r.

O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, że przy tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztandaru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnem odstępstwem. Ślubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci wytrwać pragniemy.
Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niech ogarnie całą naszą ziemię! Amen.

Pieśń
1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło.
* Ono nas zawsze prowadzić będzie * l świecić jak słońce jasno.
2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy.
* Wodzem nam Jezu, w Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła.
* Przed nami życie rozkwita w wiośnie, *Odważnie, bo Jezus woła.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, potężny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci służyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Pieśń na błogosławieństwo
DZIEŃ DRUGI – SOBOTA - Przez Jezusa Chrystusa i w Nim

Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu

Antyfona do Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.
Z Listu do Hebrajczyków (Hbr 1,1-2a):

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a  w tych ostatnich dniach przemówił do nas przez Syna.

Jezus niejednokrotnie jest ignorowany, jest wyśmiewany, jest ogłaszany królem przeszłości, ale nie teraźniejszości, a tym bardziej nie jutra, jest spychany do lamusa spraw i osób, o których nie powinno się mówić na głos i w obecności innych.
(Benedykt XVI , Przemówienie podczas spotkania z młodzieżą na Błoniach w Krakowie, 27 V 2006)

Chwila milczenia

Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)

„Naraz powstało w mojej duszy pragnienie, szalone pragnienie, czynienia jak największych wysiłków, by ukochać Pana Jezusa, upodobnić się do Niego, nie, aby zdobyć szczęście wieczne, lecz jedynie, dlatego, by okazać Mu moja miłość i radość sprawić Jego Boskiemu Sercu" (Wyzna. s. 33). „O Jezu Panie nasz, pragnę Ciebie Samego we wszystkim szukać i więcej nic. Ale Ty Jezu wiesz, że niczego nie szukam i pragnę prócz Ciebie, bo Ty Jezu za wszystko mi wystarczysz! Teraz już jestem zupełnie ogołocona ze wszystkiego. Nie mam ani swych pragnień, ani dążności, ani zamiarów - chcę tylko tego, czego chce Pan Jezus". (Wyzna. s. 1 67)

Modlitwa
Boże, Ojcze wszelkiego miłosierdzia i pociechy, najłaskawszy Panie i Królu! Ty, posłałeś na świat Jednorodzonego Syna swego, aby świat uwierzył, że jesteś jego jedyną miłością, szczęściem i celem istnienia. Rozalii Celakównie objawiłeś, że nasz Pan jest nie tylko Zbawicielem, ale także miłośnikiem każdej duszy ludzkiej, za którą przelał własną Krew. Jezu, Królu dusz ludzkich, niech wstawiennictwo Rozalii Celakówny przyczyni się do wzrostu miłości we wszystkich duszach, zarówno tych, którzy Cię znają jak i tych, co jeszcze Ciebie nie poznali. Panie nasz, niech pragnienie Rozalii, aby Twoje Serce było kochane i miłowane, rozszerza się jak najszybciej bo tylko „Ty jesteś godzien wszelkiej miłości, poszanowania, chwały i uczciwości". Przybliż, prosimy, panowanie Twego Królestwa w duszach ludzi oddających Ci dzisiaj hołd; w naszych rodzinach, parafiach i całej Ojczyźnie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Pieśń
1. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święty winny szczep Dawida, który nam poznać dałeś przez Jezusa, Syna Twego. [:Tobie chwała na wieki!:]
2. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za życie i za wiarę, którą nam poznać dałeś przez Jezusa, Syna Twego.
3. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święte imię Twoje, któremu zgotowałeś mieszkanie w sercach naszych.
4. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za wiarę i za nieśmiertelność, którą nam poznać dałeś przez Jezusa, Syna Twego.

Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata Patrz: Dzień pierwszy (piątek) str. 7

Pieśń
Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie
Chwała i cześć Jezusowi
Chwała, niech będzie chwała
Tak, Jemu chwała i cześć.


Rozważanie różańcowe w intencji Intronizacji - Tajemnica Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni

Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny

Wszechmogący, wieczny Boże, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na ołtarze Twej służebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami wiernie szli drogą Krzyża ku Zmartwychwstaniu, w jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą służebnicę Rozalię Celakównę.
Boże pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolska gorliwością w szerzeniu nabożeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z przykładem S.B. Rozalii, która odważnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy - z 1927 r.

O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, że przy tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztandaru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnem odstępstwem. Ślubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci wytrwać pragniemy.
Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niech ogarnie całą naszą ziemię! Amen.

Pieśń
1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło.
* Ono nas zawsze prowadzić będzie * l świecić jak słońce jasno.
2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy.
* Wodzem nam Jezu, w Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła.
* Przed nami życie rozkwita w wiośnie, *Odważnie, bo Jezus woła.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, potężny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci służyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Pieśń na błogosławieństwo
DZIEŃ TRZECI – NIEDZIELA - Umocnieni Duchem Świętym

Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu

Antyfona do Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

Z Listu do Rzymian (Rz 8,26):

Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami.

Owo tchnienie życia Bożego, Ducha Święty, daje o sobie znać - w swej najprostszej i najpowszechniejszej zarazem postaci - w modlitwie. Piękna i zbawienna jest myśl, że gdziekolwiek ktoś modli się na świecie, tam jest Duch Święty, ożywcze tchnienie modlitwy. Piękną i zbawienna jest myśl, że jak szeroko rozprzestrzenia się modlitwa na całym okręgu ziemi, w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, tak rozległa jest obecność i działanie Ducha Świętego, który „tchnie" modlitwę w serce człowieka w całej niezmierzonej gamie różnych sytuacji i warunków, raz sprzyjających, raz przeciwnych życiu duchowemu i religijnemu. Wiele razy pod działaniem Ducha Świętego modlitwa płynie z serca człowieka pomimo zakazów i prześladowań, a nawet wbrew oficjalnym oświadczeniom o areligijnym czy wręcz ateistycznym charakterze życia publicznego.

(Jan Paweł II Encyklika Dominum et vivificantem, 65)

Chwila milczenia


Wprowadzenie do modlitwy (z pisma S.B. Rozalii Celakówny)

„Duch Przenajświętszy, Ten Ogień Miłości, zlewał na duszę uniżoną Swe dary i łaski. W duszy czułam więcej niż niebo, cała będąc przejęta tym Ogniem. O Boże Wielki, któreż stworzenie może wypowiedzieć co Ty dajesz tym, którzy Cię pragną znaleźć, i posiąść na zawsze!... Ten cichy powiew łaski, który działał na duszę, jak szum gwałtownego wichru, kiedy Ty o Boże Miłości, wstąpiłeś na Matkę Bożą i Apostołów zebranych w Wieczerniku na modlitwie, tak On przemieniał i moją najmniejszą duszę" (Odpw. s. 51)

Modlitwa
Boże, źródło życia i dawco wszelkich łask! Ty, który mocą Ducha Świętego odnawiasz i uświęcasz wszystko. Wejrzyj, Panie na swój Kościół, który pragnie nieustannie odnawiać się jego mocą. Spraw, aby nasze serca otworzyły się na )ego tajemnicze działanie. Jezu Chryste, który w tajemnicy Odkupienia otworzyłeś nam drogę do nieba, wejrzyj na wszystkich, którzy poprzez ofiary i poświęcenie pragną odnawiać oblicze ziemi naśladując przykład dany przez Twoją służebnicę Rozalię. Poślij nam Panie swojego Ducha, aby nasze wszystkie zamiary, pragnienia i decyzje były skierowane ku służbie Bożej i chwale Twojego Królestwa. Amen.

Pieśń
1. Przyjdź Duchu święty, ja pragnę, * O to dziś błagam Cię;
* P przyjdź w Swojej mocy i sile, * Radością napełnij mnie.
2. Przyjdź, jako Mądrość do dzieci; * Przyjdź, jak ślepemu wzrok;
*Przyjdź, jako moc w mej słabości, * Weź wszystko, co moje jest.
3. Przyjdź, jako źródło pustyni, * Mocą Swą do naszych dusz,
* O nich Twa moc uzdrowienia * Dotknie, uleczy mnie już.

Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Patrz: Dzień pierwszy (piątek) str. 7

Pieśń
1. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, * głos z Przybytku woła, * We mnie źródło szczęścia, ja orzeźwię was.  */ ocierać będę pot płynący z czoła *l ziemskiego znoju wam osłodzę czas.

Ref.: O, pójdźmy wszyscy z pokłonem, * Ofiarę serc naszych nieść! * Przed jego
padając tronem * Miłosną złóżmy Mu cześć!

2. Przyjdźcie do mnie wszyscy, wszyscy o biedni grzesznicy, * ja dla was tu jestem, by łańcuchy te, * które ciążą na was, grzechu niewolnicy, * Zdjęło z duszy waszej miłosierdzie me!

O pójdźmy...


Rozważanie różańcowe w intencji Intronizacji - Tajemnica Zesłania Ducha Świętego

Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny

Wszechmogący, wieczny Boże, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na ołtarze Twej służebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami wiernie szli drogą Krzyża ku Zmartwychwstaniu, w jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą służebnicę Rozalię Celakównę.
Boże pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolską gorliwością w szerzeniu nabożeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z przykładem S.B. Rozalii, która odważnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy - z 1927 r.

O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, że przy tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztandaru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnym odstępstwem. Ślubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci wytrwać pragniemy.
Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niech ogarnie całą naszą ziemię! Amen.

Pieśń
1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło.
* Ono nas zawsze prowadzić będzie * l świecić jak słońce jasno.
2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy.
* Wodzem nam Jezu, w Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła.
* Przed nami życie rozkwita w wiośnie, *Odważnie, bo Jezus woła.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, potężny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci służyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Pieśń na błogosławieństwo

DZIEŃ CZWARTY – PONIEDZIAŁEK - Oto Matka Twoja

Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu

Antyfona do Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

Z Ewangelii wg. Św. Jana (J 19,26-27):
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój". Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja", l od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Matka Chrystusa doznała uwielbienia „jako Królowa wszystkiego". Ta, która przy zwiastowaniu nazwala siebie „służebnicą Pańska", pozostała do końca wierną temu, co ta nazwa wyraża. Przez to zaś potwierdziła, że jest prawdziwą „uczennicą" Chrystusa, który tak bardzo podkreślał służebny charakter swego posłannictwa: Syn człowieczy „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu" (Mt 20,28). W ten sposób też Maryja stała się pierwszą wśród tych, którzy „ służąc Chrystusowi w bliźnich, przywodzą braci swoich pokorą i cierpliwością do Króla, któremu służyć znaczy królować", i osiągnęła w pełni ów „stan królewskiej wolności", właściwy dla uczniów Chrystusa: służyć - znaczy królować!

(Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris Mater, 41)
Chwila milczenia

Wprowadzenie do modlitwy (z pisma S.B. Rozalii Celakówny)

„Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie był i jest jedynym przedmiotem mej miłości, lecz do Jezusa prowadziła mnie zawsze Matka najdroższa Najśw. Panna Maryja. Nie uwierzę nigdy w to, by można było ukochać P. Jezusa nie kochając Matki Najświętszej, jak dziecko swej Matki" (Not. .s.3). Maryja pouczyła ją: „Moje dziecko, jeżeli chcesz być do Mnie podobna, naśladuj mię w tych cnotach, patrz jak moje życie było proste, bez żadnej nadzwyczajności w zupełnym ukryciu" (Odpw. s. 130).

Modlitwa
Boże niepojęty w swej świętości! W Jezusie Chrystusie swoim Synu zostawiłeś nam wzór świętości oraz wskazałeś ku niej drogę. Z Maryja związałeś misje zbawienia człowieka czyniąc ją Matką Jezusa i jednocześnie naszą matką. Wspomóż nas, abyśmy poznali i uwierzyli, że Maryja jest dla nas worem do osiągnięcia miłości doskonałej. Niech nasze życie będzie przeniknięte pragnieniem miłości Jezusa i Maryi. Matko Bożej Miłości, wejrzyj na lud zebrany w tej świątyni i na każdym innym miejscu, gdzie wysławia Twoją cześć i woła z ziemi pełnej niedoli. Spójrz, na wszystkie dusze pragnące niepodzielnie kochać Twojego Syna i Ciebie. Wejrzyj na wszystkie dusze, a szczególnie dusze miłujące Twego Syna, ucz je jak najwierniej wypełniać Jego wolę, ochraniaj przed wszelkim grzechem i wspomóż w osiąganiu doskonałej miłości w pokorze, cichości i całkowitym oddaniu się Bogu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pieśń

Ref.: Dzięki o Panie, składamy dzięki, o wszechmogący nasz Królu w niebie.
1. Za to, że dałeś nam wiarę.
2. Za to, że dałeś nam miłość.
3. Za to, że dałeś nam Siebie.
4. Ty nam przebaczasz grzechy.
5. Ty nam przywracasz życie.
6. Za to, że jesteś z nami.
7. Tobie śpiewamy z radością.

Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Patrz: Dzień pierwszy (piątek) str. 7

Pieśń
1. Pójdź do Jezusa, do niebios bram, * W Nim tylko szukaj pociechy tam. * On Cię napoi Krwią Swoich ran; * On Ojciec, lekarz, Pan. * Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud, * Słuchaj, słuchaj uczyń z nami cud! * Przemień, o Jezu, smutny ten czas, O Jezu, pociesz nas!
2. Że z nami jesteś, pozwól to czuć,  * Nadzieję naszą omdlałą wzbudź; * Daj przetrwać mężnie prób ziemskich czas. * O leżu, pociesz nas! * Słuchaj leżu...
3. Gdy nas otoczy krzyżowy cień, * Daj przy ołtarzu w smutny ten dzień * Znaleźć ochotę, męstwo i wzór, * W Tobie, o Jezu mój. * Słuchaj Jezu...

Rozważanie różańcowe w intencji Intronizacji - Tajemnica Znalezienia Pana Jezusa w świątyni

Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny

Wszechmogący, wieczny Boże, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na ołtarze Twej służebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami wiernie szli drogą Krzyża ku Zmartwychwstaniu, w jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą służebnicę Rozalię Celakównę.
Boże pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolską gorliwością w szerzeniu nabożeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z przykładem S.B. Rozalii, która odważnie i z poświęceniem oddala się tej misji. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy - z 1927 r.

O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, że przy tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztandaru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnem odstępstwem. Ślubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci wytrwać pragniemy.
Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niech ogarnie całą naszą ziemię! Amen.

*Pieśń
1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło.
* Ono nas zawsze prowadzić będzie * l świecić jak słońce jasno.
2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy.
* Wodzem nam Jezu, w Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła.
* Przed nami życie rozkwita w wiośnie, *Odważnie, bo Jezus woła.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, potężny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci służyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Pieśń na błogosławieństwoDZIEŃ PIĄTY – WTOREK - Pod przewodnictwem św. Józefa

Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu

Antyfona do Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich
ogień Twojej miłości.

Z Ewangelii wg Św. Mateusza (MT 1,20):

...oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się Niej poczęło.

Całkowita ofiara, jaką Józef złożył ze swojego istnienia, aby godnie przyjąć Mesjasza we własnym domu, znajduje wytłumaczenie „w niezgłębionym życiu wewnętrznym, które kierowało jego postępowaniem i było dlań źródłem szczególnych pociech; to z niego czerpał Józef rozwagę i siłę - właściwą duszom prostym i jasnym - dla swych wielkich decyzji, jak wówczas gdy bez wahania podporządkował Bożym zamysłom swoją wolność, swoje prawo do ludzkiego powołania, swoje szczęście małżeńskie, godząc się przyjąć w rodzinie wyznaczone sobie miejsce i ciężar odpowiedzialności, ale rezygnując mocą nieporównanej dziewiczej miłości, z naturalnej miłości małżeńskiej, która tworzy rodzinę i ją podtrzymuje".

To poddanie się Bogu, będące gotowością woli do poświęcenia się Jego służbie, nie jest niczym innym jak praktyką pobożności, która stanowi jeden z przejawów cnoty religijnej.
(Jan Paweł II, Adhortacja Redemptoris custos, 26)

Chwila milczenia

Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)

Po nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny najgoręcej modliłam się do Św. Józefa. Jego obrałam za Opiekuna i Mistrza w życiu wewnętrznym. Św. Józef najgoręcej kochał Pana Jezusa po Najświętszej Maryi Pannie, więc i Jego stawiennictwo przed Panem Jezusem jest najskuteczniejsze. Św. Józef był mi pomocą, radą i światłem, co mam czynić by się podobać Panu Jezusowi i radość Mu sprawić.(...)
(...) Z serca zaś najczęściej modliłam się tak: Święty Józefie mój Najukochańszy Ojcze i Opiekunie, proszę Cię serdecznie, naucz mnie kochać Pana Jezusa i Najświętszą Maryję Pannę tak, jak Ty Ich kochałeś; zachowaj mnie od grzechu, wspomóż mnie w chwili pokus, bym nie upadła; naucz mnie modlić się w sposób doskonały, pomóż mi dojść do jak najściślejszego zjednoczenia się z Panem Jezusem przez miłość jak najgorętszą; daj mi - błagam Cię - takiego spowiednika, który by mi pomógł wejść na wąską ścieżkę doskonałości najgoręcej chrześcijańskiej i po tej ścieżce doprowadził mnie na sam szczyt. (...)

Modlitwa
Boże niepojętej dobroci, który nieustannie powołujesz człowieka do życia w świętości. Ty powołałeś Świętego Józefa do przyjęcia roli i zadań Opiekuna Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Wspomóż nas, abyśmy w osobie Świętego Józefa widzieli wzór cnót chrześcijańskich, podobnie jak to czyniła S.B. Rozalia Celakówna, która uczyła się od niego wierności, sprawiedliwości, pozostania w ukryciu oraz odrzucenia własnych ambicji.
Święty Józefie, który roztoczyłeś swą opiekę nad Służebnica Bożą Rozalia, spójrz na wszystkie dusze pragnące w sposób bezwarunkowy ukochać Pana Jezusa i jego Matkę, Maryje. Wypraszaj nam zdroje łask, abyśmy potrafili chronić czystości naszych dusz jak skarbu po to, aby uczynić z nich godne mieszkanie dla Boga. Święty Józefie, chroń nasze dzieci i młodzież od wszelkiej nieczystości, która niszczy w ich sercach Boże życie. Stawiaj się za nami u Boga, abyśmy w miarę swoich sił i współpracując z łaską Chrystusa, budowali na ziemi Królestwo Boże. Amen.

Pieśń
1. Upadnij na kolana, ludu czcią przejęty. * Uwielbiaj swego Pana: * Święty, Święty, Święty...
2. Powtarzaj ludzki rodzaj,  * wiarą przeniknięty,  * Na wschodzie i zachodzie: * Święty...

3. Pan wieczny zawsze, wszędzie, * ku nam łaską zdjęty. * Niech wiecznie wielbion będzie: Święty...

Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Patrz: Dzień pierwszy (piątek) str. 7

Pieśń
1 .Cóż Ci, Jezu damy * Za Twych łask strumienie?
* Z serca Ci składamy korne dziękczynienie. * Panie nasz, króluj nam! * Boże nasz, króluj nami
*Popatrz wieczny czas* Króluj, Jezu, nam!
2. W serca Twego ranie, o serc naszych Królu, * Pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu,
* Panie nasz...

Rozważanie różańcowe w intencji Intronizacji - Tajemnica Dźwigania Krzyża

Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny

Wszechmogący, wieczny Boże, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na ołtarze Twej służebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami wiernie szli drogą Krzyża ku Zmartwychwstaniu, w jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą służebnicę Rozalię Celakównę.
Boże pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolską gorliwością w szerzeniu nabożeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z przykładem S.B. Rozalii, która odważnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy - z 1927 r.

O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, że przy tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztandaru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnym odstępstwem. Ślubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci wytrwać pragniemy.
Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty rodzinne.  Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niech ogarnie całą naszą ziemię! Amen.

Pieśń
1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło.
* Ono nas zawsze prowadzić będzie * l świecić jak słońce jasno.
2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy.
* Wodzem nam Jezu, w Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła.
* Przed nami życie rozkwita w wiośnie, *Odważnie, bo Jezus woła.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, potężny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci służyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Pieśń na błogosławieństwo


DZIEŃ SZÓSTY – ŚRODA - Wpatrzeni w Świętą Rodzinę

Pieśń" na wystawienie Najświętszego Sakramentu

Antyfona do Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej
miłości.

Z Ewangelii wg. Św. Łukasza (Łk 2,51):

Potem poszedł z Nimi i wrócił do Nazaretu, i był Im poddany. A Matka Jego
chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.

Kochać rodzinę, to znaczy umieć cenić jej wartości i możliwości i zawsze je popierać. Kochać rodzinę, to znaczy poznać niebezpieczeństwa i zło, które jej zagraża, aby móc je pokonać. Kochać rodzinę, to znaczy przyczyniać się do tworzenia środowiska sprzyjającego jej rozwojowi. Zaś szczególną formą miłości wobec dzisiejszej rodziny chrześcijańskiej, kuszonej często zniechęceniem, dręczonej rosnącymi trudnościami, jest przywrócenie jej zaufania do samej siebie, do własnego bogactwa natury i łaski, do posłannictwa powierzonego jej przez Boga. „Trzeba, aby rodziny naszych czasów powstawały! Trzeba, aby szły za Chrystusem!"
(Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris consortio, 86).


Wprowadzenie do modlitwy (z pisma S.B. Rozalii Celakówny)

„/ św. Józef wskazywał mi proste życie Najświętszej Rodziny w Nazarecie, bez rozgłosu, mało znane, by się na nim wzorować... to życie tak bardzo mnie zachwycało i porywało... To życie stało się dla mnie najważniejszym ideałem, bo ono najwięcej zbliżało mnie do Pana Boga i z Nim upodabniało"(Odpw. s. 6)

Modlitwa
Boże, Ojcze rodzaju ludzkiego! Ty, który przyszedłeś na świat w rodzinie i ukazałeś ją jako czytelny znak miłości, wzajemnego poszanowania i dobroci, spraw abyśmy ciągle na nowo uczyli się miłości oraz odnajdywali drogę do osiągnięcia szczęścia kontemplując doskonałość Świętej Rodziny z Nazaretu.
Jezu, który poprzez swoje Wcielenie uświęciłeś życie w rodzinie, Tobie dziś zawierzamy każdą rodzinę ludzką, zarówno tę, żyjącą z dala od prawdziwego szczęścia, jak i tę, która cieszy się darami Bożej łaski. Sługa Boża Rozalia ukazała, że prawdziwe szczęście jest w wiernym pełnieniu woli Bożej oraz nazaretańskim klimacie serdeczności i cichości. Wejrzyj na wszystkie rodziny polskiej ziemi, błogosław im i spraw, aby odnalazły prawdziwe wartości, które rodzinę tworzą, scalają i pozwalają odnaleźć Twój pokój. Niech spełni się wołanie aby: „Polska rodzina była Bogiem silna". Amen.

Pieśń
„Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus Władcą nam!" (x3)

Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechmogącego. Patrz: Dzień pierwszy (piątek) str. 7

Pieśń
1. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, * głos z Przybytku woła, * We mnie źródło szczęścia, ja orzeźwię was. * l ocierać będę pot płynący z czoła * l ziemskiego znoju wam osłodzę czas.

Ref.: O, pójdźmy wszyscy z pokłonem, * Ofiarę serc naszych nieść!
"Przed Jego padając tronem * Miłością złupmy Mu cześć!
2. Przyjdźcie do mnie wszyscy, wszyscy biedni grzesznicy, *ja dla was tu jestem, by łańcuchy te, * które ciążą na was, grzechu niewolnicy, * Zdjęto z duszy waszej miłosierdzie me! O pójdźmy...


Rozważanie różańcowe w intencji Intronizacji - Tajemnica Narodzenia Pańskiego

Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny
Wszechmogący, wieczny Boże, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na ołtarze Twej służebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami wiernie szli drogą Krzyża ku Zmartwychwstaniu, w jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą służebnicę Rozalię Celakównę.
Boże pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolską gorliwością w szerzeniu nabożeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z przykładem S.B. Rozalii, która odważnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Modlitwa do lezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy - z 1927 r.

O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, że przy tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztandaru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnym odstępstwem. Ślubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci wytrwać pragniemy.
Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niech ogarnie całą naszą ziemię! Amen.

Pieśń
1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło.
* Ono nas zawsze prowadzić będzie * l świecić jak słońce jasno.
2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy.
* Wodzem nam Jezu, w Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła.
* Przed nami życie rozkwita w wiośnie, *Odważnie, bo Jezus woła.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, potężny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci służyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Pieśń na błogosławieństwoDZIEŃ SIÓDMY – CZWARTEK - Idąc za przykładem Świętych

Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu

Antyfona do Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

Z Pierwszego Listu Św. Piotra Apostoła (1 P 1,15 - 16):

... w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który Was powołał, gdyż jest napisane: „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty".

Męczennicy, a wraz z nimi wszyscy święci Kościoła, dzięki wymownemu i porywającemu przykładowi ich życia, do głębi przemienionego blaskiem prawdy moralnej, rzucają jasny promień światła na każdą epokę dziejów, budząc zmysł moralny. Poprzez swoje świadectwo dobru stają się wyrzutem dla tych wszystkich, którzy łamią prawo (por. Mdr 2,12), przypominając ciągłą aktualność słów proroka: „Bieda tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemności na światło, a światło na ciemności, którzy przemieniają gorycz na słodycz, a słodycz na gorycz!" (Iz 5,20).

(Jan Paweł II, Encyklika Yeritatis splendor, 93)
Chwila milczenia

Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)

„Zbliżyła się do mojego łóżka i rzekła: [...]. Ciesz się bardzo, że ci dał Pan Jezus wiele cierpień: wzgardy, poniżenia, oszczerstw i różnych cierpień w szpitalu i prześladowania od pewnych dusz. I jakaż to nieoceniona łaska jest ci dana, że Pan Jezus pozwolił takie rzeczy wycierpieć! Jest to największa łaska, jaką otrzymałaś w tym życiu od Pana Boga" (Wyzna. s. 209)


Modlitwa
Boże Ojcze wszelkiej łaski! W Twoich Świętych nieustannie ukazujesz swoja niezmierzoną dobroć i opiekę dla całego Kościoła. Ty, za przyczyną naszego Pana i Króla Jezusa Chrystusa wskazujesz świętym drogę do doskonałości i pozwalasz im -już na ziemi - zakosztować owoców Odkupienia. Dodaj nam sił abyśmy mieli odwagę podążać do świętości wzmocnieni przykładem Sługi Bożej Rozalii Celakówny.
Jezu Chryste, który cieszysz się każdą duszą pragnącą Cię miłować ponad świat i własne życie. Oblubieńcy Serca Swego dałeś zakosztować niebiańskiej słodyczy miłości królując niepodzielnie jej czystym sercu. Panie i Królu, Ty chcesz królować w sercach prawych i szczerych, ubogich i prostych, cierpiących i znieważonych, za przyczyną Twej Służebnicy Rozalii, wejrzyj na te dusze i uczyń je królestwem swojej miłości, pokoju i prawdy. Niech zapalają wszystkie serca oziębłe i obojętne, dla czci i wysławienia Ojca Niebieskiego. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Pieśń
1. Cóż Ci, Jezu, damy * Za Twych łask strumienie?
* Z serca Ci składamy korne dziękczynienie.
* Panie nasz, króluj nami * Boże nasz, króluj nam!
* Poprzez wieczny czas * Króluj, Jezu, nam!
2. W serca Twego ranie, o serc naszych Królu,
* Pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu,
* Panie nasz...

Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Patrz: Dzień pierwszy (piątek) str. 7

Pieśń
1. Upadnij na kolana, ludu czcią przejęty.
* Uwielbiaj swego Pana:* Święty, Święty, Święty.
2. Powtarzaj ludzki rodzie,* wiarą przeniknięty,
* Na wschodzie i zachodzie:* Święty...
3. Pan wieczny zawsze, wszędzie, * ku nam łaską zdjęty.
* Niech wiecznie wielbiony będzie: Święty...

Rozważanie różańcowe w intencji Intronizacji - Tajemnica Ustanowienia Eucharystii

Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny

Wszechmogący, wieczny Boże, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na ołtarze Twej służebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami wiernie szli drogą Krzyża ku Zmartwychwstaniu, w jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą służebnicę Rozalię Celakównę.

Boże pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolska gorliwością w szerzeniu nabożeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z przykładem S.B. Rozalii, która odważnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy - z 1927 r.

O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, że przy tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztandaru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnym odstępstwem. Ślubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci wytrwać pragniemy.
Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niech ogarnie całą naszą ziemię! Amen.

Pieśń
1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło.
* Ono nas zawsze prowadzić będzie * l świecić jak słońce jasno.
2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy.
* Wodzem nam Jezu, w Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła.
* Przed nami życie rozkwita w wiośnie, *Odważnie, bo Jezus woła.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, potężny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci służyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Pieśń na błogosławieństwo
DZIEŃ ÓSMY – PIĄTEK - Z następcami Chrystusa

Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu

Antyfona do Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

Z Listu do Hebrajczyków (Hbr 7,26):
Takiego bowiem potrzeba nam było Arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa.

Kapłan zawsze i niezmiennie znajduje źródło swej tożsamości w Chrystusie -Kapłanie. To nie świat potwierdza jego status wedle swych potrzeb i ról, jaką on odgrywa w społeczności. Kapłan jest naznaczony pieczęcią Kapłaństwa Chrystusowego, by uczestniczyć w Jego charakterze jedynego Pośrednika i Odkupiciela.
Stąd też na tym sakramentalnym gruncie otwiera się dla kapłana wielka „przestrzeń" posługi wobec dusz dla zbawienia ich w Chrystusie i Kościele: służby, która winna być bez reszty pobudzona miłością dusz ludzkich na wzór Chrystusa, który oddaje dla nich życie. Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi, aby nie zginęło ani jedno z tych małych (por. Mt 1 8,14).
„Kapłan  winien zawsze   być   gotów   odpowiedzieć   potrzebom   dusz",   mawiał Proboszcz z Ars. „On nie żyje dla siebie; żyje dla was".
Kapłan żyje dla ludzi świeckich: ożywia ich i umacnia w wykonywaniu powszechnego kapłaństwa wiernych - tak bardzo uwydatnionego przez II Sobór Watykański - które polega na składaniu duchowej ofert z życia, na dawaniu świadectwa zasadom chrześcijańskim w rodzinie, na podejmowaniu zadań w świecie i na uczestnictwie w ewangelizacji braci. Jednakże posługa kapłana ma inny charakter. Został on wyświęcony, by działał w imieniu Chrystusa - Głowy i by wprowadzał ludzi w nowe życie...
(Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 1986 roku, 10)

Chwila milczenia


Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)

„Kapłan to drugi Chrystus, więc dla kapłanów byłam i jestem ustosunkowana, tak jak do Chrystusa Pana. Nad błędem Kapłanów, płakałam bardzo, ale się nigdy nie gorszyłam, ani ich przez to nie obrzydzałam, modliłam się i modle się za Kapłanów jak tylko umiem" (Odpw. s 73).

Modlitwa
Boże, Królu nieba i ziemi! Jezus Chrystus ustanowił święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar, dla czci i chwały Twojego Imienia i zbawienia wiecznego wszystkich wierzących. Z wielką czcią i pokłonem przychodzimy więc, aby ucząc się miłości od Chrystusa Pana i Króla, polecać Tobie tych, których On ukochał aż do końca. Chryste, Apostołka Twojego Serca głęboko rozumiała, jak bardzo kapłaństwo jest święte, jak staje się posługą miłości oraz jak jest wszczepione w Twoje Boskie Serce. Przez przyczynę Rozalii, która obdarzyła największym szacunkiem swojego spowiednika i kierownika duchownego, prosimy Cię Jezu - Największy Kapłanie, abyś wejrzał dzisiaj na swoich wybranych wedle swego miłosierdzia. To oni prowadzą duszę do świętości; okaż im Panie swoja miłość i udziel światła Ducha Świętego. Umacniaj ich swoja mocą, wspomagaj wiernością ludu i chroń od wszelkiego zła. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Pieśń
1. Z tej biednej ziemi, z tej łez doliny * Tęskny się w niebie unosi dźwięk. * O Boskie Serce, skarbie jedyny, * Wysłuchaj grzesznych serc naszych jęk. * Nie chciej odrzucać modlitwy tej, * Bo Twej litości błagamy w niej,
* Serce Jezusa, ucieczko nasza, * Zlituj się, zlituj błagamy w niej,
* Serce Jezusa, ucieczko nasza, * Zlituj się, zlituj nad ludem Twym.
2. W Tobie, o Serce Króla naszego, * Święci nam słodkich nadziei blask. * Ty nie odrzucisz ludu Swojego,
* Tyś niezgłębiony przepaścią łask. * A naszą nędzę tak dobrze znasz; * My bardzo biedni, o Panie nasz!
* Serce Jezusa...

Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Patrz: Dzień pierwszy (piątek) str. 7

Pieśń
Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie
Chwała i cześć Jezusowi
Chwała, niech będzie chwała
Tak, Jemu chwała i cześć (x3)

Rozważanie różańcowe w intencji Intronizacji - Tajemnica Ukrzyżowania Pana

Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny

Wszechmogący, wieczny Boże, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na ołtarze Twej służebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami wiernie szli drogą Krzyża ku Zmartwychwstaniu, w jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą służebnicę Rozalię Celakównę.
Boże pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolską gorliwością w szerzeniu nabożeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z przykładem S.B. Rozalii, która odważnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy - z 1927 r.

O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, że przy tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztandaru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnem odstępstwem. Ślubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci wytrwać pragniemy.
Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niech ogarnie całą naszą ziemię! Amen.

Pieśń
1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło.
* Ono nas zawsze prowadzić będzie * l świecić jak słońce jasno.
2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy.
* Wodzem nam Jezu, w Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła.
* Przed nami życie rozkwita w wiośnie, *Odważnie, bo Jezus woła.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, potężny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci służyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Pieśń na błogosławieństwo

DZIEŃ DZIEWIĄTY – SOBOTA - Panie, przyjdź Królestwo Twoje

Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu

Antyfona do Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

Z Pierwszego Listu do Koryntian (1 Kor 15,24):
Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc.

„Bieda mi, gdybym nie głosił Ewangelii". Od Niego bowiem, od samego Chrystusa otrzymałem to polecenie. Jestem apostołem, jestem świadkiem. Im odleglejszy cel, im trudniejsze zadanie, tym gorętsza jest „miłość, która przynagla nas". Mam obowiązek głosić Jego imię: Jezus jest „Chrystusem, Synem Boga żywego"... Obym nigdy nie przestał o Nim mówić: On jest światłem, On prawdą, owszem „drogą, prawdą i życiem". On chlebem źródłem wody żywej: zaspokaja głód i gasi pragnienie... Oto Jezus Chrystus, o którym już słyszeliście, owszem, większość z was należy do Niego, bo jesteście chrześcijanami. Wam przeto, o chrześcijanie, powtarzam Jego imię, do wszystkich zaś ludzi wołam: Jezus Chrystus jest początkiem i końcem, alfą i omegą, Królem naszego świata, tajemnym i ostatecznym wyjaśnieniem naszego losu i dziejów ludzkości...
(Paweł VI, Homilia wygłoszona w Manii n, 29X1 1970)

Chwila milczenia

Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)

„Oświadczam ci to moje dziecko, jeszcze raz, że tylko te Państwa nie zginą, które będą oddane Jezusowemu Sercu przez Intronizację, które Go uznają swym Królem i Panem" Wyzna. s. 31); i dalej: „Jasna Góra jest stolicą Maryi. Przez Marię przyszedł Syn Boży by zbawić świat i tu również przez Marię przyjdzie zbawienie dla Polski  przez   Intronizację.   Gdy  się   to  stanie,   wówczas Polska   będzie  przedmurzem chrześcijaństwa, silna i potężna, o którą się rozbiją Wszelkie ataki nieprzyjacielskie"
(Odpw. s. 94).

Modlitwa
Boże, Ojcze miłosierdzia! Ty, który nieustannie szukasz człowieka, który zgubił drogę powrotu do Ciebie - Jedynego Pana i Ojca wszystkich dzieci - daj mu światło odnalezienia drogi do Ciebie. Nasz Pan i Król Jezus Chrystus objawił, że jedynym pewnym schronieniem człowieka jest Jego Boskie Serce. Panie nasz i Królu, jakże bardzo pragniemy, abyś razem z Maryją królował w naszych sercach, w naszym narodzie i państwie. Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki prosimy, aby naród polski uwierzył, że z aktu obranie Ciebie za Króla i Pana wynika jedynie dobro. Królu pełen miłosierdzia, za przyczyną Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, która poświęciła swoje życie dziełu Intronizacji, przyjmij nas tutaj zgromadzonych za twych poddanych. Przyjmij także nasze hołdy, cześć, wierność oraz akt zawierzenia Królowi Wszechświata. Maryjo, Matko Miłosierdzia, prowadź nasz naród do całkowitego przyjęcia i obrania Twego Syna za Króla i Pana, abyśmy poznali, że Królestwo Boże jest prawdziwym szczęściem i w nim możliwe jest spełnienie życia na ziemi. Amen.

Pieśń
1. Kłaniam się Tobie, przedwieczny Boże, * Którego niebo objąć nie może,
* ja, mizerny, przed Twą możnością z wojskiem Aniołów klękam z radością.
2. Tu Stwórcę Swego wiarą wyznaję, * Kocham serdecznie, pokłon oddaję;
* Cieszę się wielce z Twej Boskiej Chwały, * Niech Ci się kłania z nieba świat cały.

Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata Patrz: Dzień pierwszy (piątek) str. 7

Pieśń
Najświętsze Serce Boże, * Poświęcamy Ci naszą ojczyznę, miasta i wioski,
*Nasze rodziny i nas samych, *Serce Boże, przyjdź Królestwo Twoje (x3)

Rozważanie różańcowe w intencji Intronizacji - Tajemnica Znalezienia Pana Jezusa w świątyni

Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny

Wszechmogący, wieczny Boże, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na ołtarze Twej służebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami wiernie szli drogą Krzyża ku Zmartwychwstaniu, w jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą służebnicę Rozalię Celakównę.
Boże pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolska gorliwością w szerzeniu nabożeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z przykładem S.B. Rozalii, która odważnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy - z 1927 r.

O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, że przy tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztandaru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnym odstępstwem. Ślubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci wytrwać pragniemy.
Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niech ogarnie całą naszą ziemię! Amen.

Pieśń
1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło.
* Ono nas zawsze prowadzić będzie * l świecić jak słońce jasno.
2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy.
* Wodzem nam Jezu, w Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła.
* Przed nami życie rozkwita w wiośnie, *Odważnie, bo Jezus woła.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, potężny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci służyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Pieśń na błogosławieństwoPrzykładowe tekst aktu Intronizacji
Jezusa Chrystusa Króla w imieniu parafii

PRZED AKTEM INTRONIZACJI
WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

MODLITWA PRZED AKTEM INTRONIZACJI

Módlmy się: Boże Ojcze, Twoja Służebnica Rozalia podjęła się misji przekazania światu danego jej objawienia o konieczności przeprowadzenia Aktu Intronizacji, abyśmy uznali Jezusa Chrystusa na naszego Króla i Pana. Prosimy Cię, obdarz nas, Ojcze, łaską żarliwej troski o sprawy Twego Syna, a naszego Króla. Niech świadectwo jej życia obudzi w naszych sercach apostolski zapał w szerzeniu Królestwa Bożego na ziemi. Amen.

l AKT INTRONIZACJI

Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp Twoich - oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Przyrzekamy życiem swym dbać o Twoją chwałę i tak dziękować Ci za Twoje nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie.
Uroczyście obieramy Ciebie Jezu Chryste za naszego PANA l KRÓLA, gdyż wielkie rzeczy uczyniłeś dla nas... Twoją Matkę - widomy znak pięknej Miłości Boga -ponownie przyrzekamy czcić jako naszą PANIĄ i KRÓLOWĄ.
Jezu Chryste, Panie nieba i ziemi, bądź KRÓLEM naszej Ojczyzny, nas tutaj zgromadzonych, wszystkich polskich rodzin, teraz i po wszystkie czasy. Niech przez nasze życie zgodne z przykazaniami Bożymi wzrasta Twoje Królestwo Pokoju, Prawdy, Sprawiedliwości i Miłości.

Po chwili:

Króluj  nam Chryste - w  rodzinach,  które Twoja  mocą silne,  pozostaną w tym zobowiązaniu wiernie.

Króluj nam Chryste - w naszych dzieciach, aby były nieustannym znakiem Twojej nieskończonej miłości...

Króluj nam Chryste - w naszej młodzieży, aby stała się wierna Twej Ewangelii życia, w oddaniu i poświęceniu niosąc światło wiary w przyszłe Tysiąclecie.

Króluj nam Chryste - w Narodzie, który pod opieka Maryi chce w jedności budować Twoje Królestwo, gdzie nie ma ludzi odrzuconych i pogardzonych.

Króluj nam Chryste - w świecie, by nie brakło serc Tobie oddanych.

Króluj nam Chryste - w sercach wszystkich Polaków.

Króluj nam Chryste - w wszystkich miejscach pracy.

Króluj nam Chryste - w środkach społecznego komunikowania.

Króluj nam Chryste - w trosce o ubogich i zagrożonych w życiu rodzinnym.

Króluj nam Chryste - w opiece nad chorymi.

Króluj nam Chryste - w walce o prawo do życia dla zagrożonych.

Niech w każdej chwili naszego życia oddajemy chwałę Bogu jedynemu: Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, teraz i na wieki wieków. Amen.

PIEŚŃ
Chrystus Wodzem, Chrystus Królem Chrystus, Chrystus Władcą nam (x3)

II AKT INTRONIZACJI JEZUSA KRÓLA

Nieśmiertelny Królu Wieków, rzeczywisty i żywy, pod postacią chleba utajony, Boże nasz, Jezu Chryste!
Oto stajemy u stóp Twoich, by intronizować Ciebie, Królu Wszechświata, w parafii ............................................... (w duszpasterstwie .................).
Wyznajemy bowiem wobec nieba i ziemi, że Twego panowania nam potrzeba; wyznajemy publicznie, że Ty jeden, Królu królów [i Panie panów], masz do nas święte i nigdy niewygasłe prawa; wyznajemy także za wszystkich, co znać Cię i służyć Ci nie chcą, że tylko pod Twym berłem ratunek dla wskrzeszonej Twą mocą, a tak ciężko doświadczonej, Ojczyzny. Królu nasz wszechmocny, racz nie patrzeć na naszą niegodność i nędzę, ale w imię miłości Twego Serca zstąp do nas miłościwie, pełen łaski i prawdy, by zawładnąć tym ludem, który Ciebie dziś ogłasza swym Królem.
Z pokorą chyląc swe czoła, oddajemy cześć Bogu, Królowi w Trójcy Przenajświętszej Jedynemu, Ojcu, synowi i Duchowi Świętemu. A Ciebie, Jezu, odwieczny Królu Nieba i Ziemi, uznajemy i obieramy naszym Królem i Panem!

Po chwili:

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy:

Króluj nam, Chryste!
( wszyscy powtarzają: Króluj nam, Chryste!)
- W naszej parafii ( w duszpasterstwie) ..........................................

Króluj nam, Chryste!
- w naszym mieście (miejscowości) ..............................................
- w naszej Ojczyźnie
- w naszej rodzinie
- w życiu i sercu każdej osoby uczestniczącej w tej uroczystości [można dołączyć własne wezwania, o ile są zgodne z treścią Nauczania Kościoła]
Nasz jedyny, umiłowany Król, jesteśmy Twoim ludem i dla Ciebie żyć pragniemy. Całym sercem, całą duszą, ze wszystkich naszych sił wołamy do Ciebie słowami: Przyrzekamy!

- Przyrzekamy żyć Bożymi przykazaniami i rozkrzewiać ich niezbywalną wartość w drodze uświęcania i zbawienia rodzin i narodów - Przyrzekamy!

- Przyrzekamy słowem, postawa, mocą sakramentów i modlitwą bronić Twego nad nami panowania za cenę każdego trudu i każdej ofiary - Przepraszamy!

- Przyrzekamy bronić Twej świętej czci i głosić Twą królewską chwałę za cenę każdego trudu i każdej ofiary - Przyrzekamy!

- Przyrzekamy pełnić Twoja wolę, budować Twoje królestwo i bronić go w naszym Narodzie za cenę każdego trudu i każdej ofiary - Przyrzekamy!

Chwała niech będzie Tobie, Królu wieków i Najwyższy nasz Panie, Tobie moc i panowanie. Nam zaś w Twej służbie na doczesne nasze dzieje ratunek, a na wieczność dziedzictwo niebieskiej Twej Ojczyzny. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym przez wszystkie wieki wieków. Amen.

PIEŚŃ
Chrystus Wodzem, Chrystus Królem Chrystus, Chrystus Władcą nam (x3)

Propozycje uroczystych aktów przyrzeczeń wygłaszanych z okazji Intronizacji Chrystusa Króla, opracowane dla poszczególnych stanów
i grup zawodowychPROPOZYCJA DLA RADY MIASTA

Postanowienie Rady Miasta                                                      Data ........................

Radni  Rady Miasta .................... zgromadzeni na sesji w dniu  .................. pomni zasad wiary naszych ojców, jak i tradycji chrześcijańskich naszego miasta, także świadomi istniejących niebezpieczeństw i zagrożeń

Postanawiają:
W porozumieniu z duchowieństwem parafii .............................................................
................................Kościoła Rzymsko - Katolickiego w .......................... dokonać.AKTU INTRONIZACJI CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

W mieście:....................................................

Realizacje tego postanowienia powierza się (przewodniczącemu, vice przewodniczącemu, radnemu)

Przewodniczący Rady Miasta.............................
                                                                                                      podpis czytelny


PROPOZYCJA DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻB ZDROWIA

Jezu Chryste, Królu Wszechświata! Powierzamy Tobie samych siebie i wszystkich pracowników służby zdrowia oraz los naszych pacjentów. Spraw, abyśmy w każdym chorym i cierpiącym widzieli samego Chrystusa i traktowali go z należytym szacunkiem. Niech każdy doświadczony chorobą i cierpieniem znajdzie oczekiwane zrozumienie i pomoc. Chryste uzdrawiający chorych, Królu Wszechświata, bądź dla nas siła, a dla pacjentów umocnieniem w chorobie. Ześlij o Panie, Świętego Ducha Twego, niech )ego moc przyniesie Twoje światło i udzieli każdemu służącemu chorym daru miłości w życzliwym traktowaniu drugiego człowieka.
Jezu Chryste, Królu Wszechświata, przyjmij naszą dobrą wolę służenia Tobie w bliźnich naszych. Uznaj nas wszystkich jako Twoich wiernych poddanych. Amen.

PROPOZYCJA DLA PRACOWNIKÓW LEŚNICTWA LUB OGRODNICTWA.

Boże Wszechmogący, Królu Wszechświata. Ty błogosławisz całemu dziełu stworzenia. Stają dziś przed Twoim obliczem ci, których wezwałeś do szczególnej misji opiekowania się i kontemplacji dzieła Twoich rąk.
Spraw Jezu, Królu Wszechświata, byśmy oddając się całkowicie Tobie, z pełnym poświęceniem troszczyli się o to wszystko, co zostało dane człowiekowi na ziemi, aby nad tym panował. Niech każdy z nas zabiega o to, aby nic nie utracić ze skarbów danych nam przez Ciebie, naszego Pana i Króla. Wzywając orędownictwa św. Franciszka z Asyżu, który umiłował wszystkie stworzenia na ziemi, wołamy oddając się Tobie na zawsze: Bądź naszym Królem o Panie, teraz i na wieki wieków. Amen.

PROPOZYCJA DLA ROLNIKÓW

Boże, Ojcze Wszechmogący, oto my rolnicy dziękujemy Ci za Twoja pomoc i opiekę. Przez Wcielenie i obecność na ziemi Twojego Syna Jezusa Chrystusa, którego dzisiaj ogłaszamy naszym Królem i Panem, błogosław naszej Ojczyźnie i wejrzyj swoim łaskawym okiem na jej przyszłość. Bądź nam Królem i rządź nami oraz kieruj naszą pracą. Daj nam ukojenie, gdy czujemy się samotni i pozbawieni opieki, a trud naszej pracy nie znajduje poszanowania. Zaradź, Panie, naszemu opuszczeniu i okazywanemu nam lekceważeniu. Ty Boże wszystko możesz, przemnóż nam wiary i daj nadzieje na lepsze jutro oraz dodaj sił w pracy dla równomiernego dzielenia dóbr i budowania Twojego Królestwa na ziemi. Amen.

PROPOZYCJA DLA PRACOWNIKÓW SĄDOWNICTWA.

Panie Jezu, Ty powiedziałeś - „nie przyszedłem znieść prawo ale je wypełnić". Przyjmij nasz hołd i postanowienie, aby uczynić Cię naszym Królem i Panem. Wierzymy, że ratunek i zbawienie dla człowieka, który korzysta z udzielanej mu przez nas pomocy, zawiera się przede wszystkim w Twoim prawie miłości. Przyrzekamy Tobie Jezu, nasz Królu, że nie tylko stać będziemy na straży prawdy i sprawiedliwości, ale także dołożymy wszystkich starań, aby ukazać dobroć oaz miłość, która od Ciebie bierze swój początek i w Tobie znajduje dopełnienie. Bądź dla nas wzorem nie tylko sprawiedliwego sędziego, ale również miłosiernego Króla. Amen.


PROPOZYCJA DLA NAUCZYCIELI

Panie Jezu Chryste, którego na ziemi ludzie nazwali „Nauczycielem dobrym", Ty uczysz nas nieustannie jak stawać się dobrym przez naszą pracę, tak ważną dla kształtowania postaw przyszłych pokoleń. Prosimy Cię dzisiaj, Królu Wszechświata, udziel nam Twego błogosławieństwa, abyśmy mimo przeszkód i licznych trudności, których doświadczamy w naszej pracy, potrafili wprowadzić do naszych szkół pełnię Bożej Mądrości, według której chcemy żyć w naszej Ojczyźnie. Pragniemy bronić powierzone nam dzieci i młodzież przed wszelkim złem, aby mogły teraz i w przyszłości stać się świadkiem Twojego Królestwa na ziemi. Amen.

PROPOZYCJA DLA KAPŁANÓW

Panie Jezu Chryste, Najwyższy i wieczny Kapłanie, oto my kapłani tej parafii oddajemy pod Twoje panowanie nie tylko naszą posługę kapłańską, ale i otrzymane w darze kapłaństwo, które jest udziałem w Twojej prorockiej, kapłańskiej i królewskiej misji. Ty, który już nie nazywasz nas sługami ale przyjaciółmi, spraw swą potęga, byśmy stale byli przyjaciółmi utrudzonych i obciążonych. Niech przez nas od Ciebie doznają pociechy i pomocy w ucisku

Odnów nas dzisiaj na nowo, abyśmy byli godnymi pracownikami winnicy Twego Królestwa. Niech Twoje miłujące Serce odnowi serca kapłanów, aby stały się gotowe do poświęcenia i ofiary. Niech na ołtarzu naszego życia nieustannie płonie żar Twojej miłości, którą do końca nas umiłowałeś. Niech Twoje Najświętsze Serce odbiera nieustanną cześć, chwałę i uwielbienie. Niech posługa całego naszego życia będzie znakiem Twego Królowania w nas i przez nas, teraz, zawsze i wszędzie. Amen.

PROPOZYCJA DLA KLERYKÓW PARAFII

Panie Jezu Chryste, Ty nas wezwałeś słowami „pójdź za mną". Przychodzimy dziś do Ciebie jako naszego Pana i Króla i oddajemy Tobie całe nasze życie prosząc: wspomóż nas, abyśmy byli Ci wierni i nie porzucili nigdy naszego powołania odchodząc od Ciebie zasmuceni jak młodzieniec z Ewangelii. Bądź nam stale Królem w każdym przedsięwzięciu, w którym myśli, w każdej modlitwie. Sercem swym przygarnij nasze serca, aby byty wolne od wszelkiego zła. Pragniemy, abyś był przy każdym z nas teraz i na wieki wieków. Amen.

PROPOZYCJA DLA SIÓSTR ZAKONNYCH

Panie, który wezwałeś nas do porzucenia życia w świecie i poleciłeś nam, abyśmy pełniły świętą Wole Twoja - uznajemy Ciebie za naszego Króla i Pana. Wspomóż nas, aby dokonało się przez nas na świecie to, co zgodne jest z Twoja wolą i co zostało nam zadane, aby uwielbione było święte Imię Twoje i rozszerzało się Twoje Królestwo pojednania, prawdy i pokoju, który Ty Panie przyniosłeś, abyśmy życie mieli i mieli je w obfitości. Króluj, o Panie, w każdym przejawie naszego posłuszeństwa. Króluj w każdym oddanym Ci na zawsze sercu, będącym znakiem naszego ubóstwa. Króluj i wspomagaj nas w ewangelicznej cnocie czystości. Króluj nam zawsze i wszędzie w każdej wspólnocie Tobie poświęconej. Amen.

PROPOZYCJA DLA APOSTOLATU ŚWIECKICH

Panie Jezu, Królu Wszechświata, który obdarzyłeś słowami Swego Błogosławieństwa wszystkich pragnących zachować Twoje słowa w swym sercu, pokornie Cię błagamy - zawładnij naszymi pragnieniami i spraw, aby nasze serca gotowe były do wykonania Twoich poleceń i realizacji zadań, jakie teraz stawiasz przed nami. Królu miłości, która wszystko znosi, nie patrz na nędzę naszą, ani na nasze słabości: uczyń z nas sługi użyteczne, aby już teraz rozwijało się Twoje królestwo na zawsze. Amen.

PROPOZYCJA DLA MINISTRANTÓW

Uwielbiamy Cię, Jezu Chryste, Królu Miłości. Stale pragniemy oddawać Ci cześć w czasie posługi ministranta. Pragniemy zapewnić Cię, że serca nasze i służbę oddajemy na chwałę Twoją i ku pożytku Kościoła świętego. Niech przykład naszego życia stanie się znakiem pragnienia dla innych naszych kolegów, aby razem z nami mogli dawać świadectwo Twojego Królowania w naszym prawnym i czystym życiu. Niech każda nasza modlitwa i posługa przy ołtarzu Ofiary umocni nas w budowaniu Twojego Królestwa. Amen.

PROPOZYCJA DLA ŻYWEJ RÓŻY

Uwielbiaj duszo moja Pana, bo wielkie rzeczy nam uczynił i wraz z Maryją Królową Różańca Świętego możemy rozważać tajemnicę Twojej miłości. Chryste, Ty jesteś Królem Niepokalanej Dziewicy Maryi. Wraz z Nią przez Jej Niepokalane Serce oddajemy Ci Jezu i Królu, nasze serca; rządź nimi i kieruj nimi, aby były pokorne i pełne oddania Tobie. Nasze różańcowe rozważania ofiarujemy w intencji pokoju w świecie, prosząc także o szczęśliwą przyszłość dla naszej Ojczyzny i wszystkich jej Rodaków. Tobie zawierzamy nasz los i całe nasze życie. Amen.

PROPOZYCJA DLA PRZEDSTAWICIELI RODZIN

Panie Jezu Chryste, który swoją obecnością uświęciłeś życie rodzinne Niepokalanej Dziewicy i Maryi i św. Józefa Oblubieńca - oto my dzisiaj wzywamy Twojej obecności w rodzinach naszej parafii. Tobie oddajemy pod panowanie nasze rodziny i wszystkich nam bliskich. Ty znasz niedostatki, trudności, problemy i smutki naszego życia. Pragniemy przyjąć Ciebie do naszych rodzin jako Króla, aby słuchać Twoich wskazań, odrzucać pychę i egoizm. Niech panuje w nas Twój pokój i Twoja radość z tego, że możemy przekazywać dar życia i bezwzględnie bronić jego wartości. Jako Twoi poddani pragniemy być wolni od wszelkiej złości świata i jego zagrożeń. Weź w swą opiekę każdą rodzinę i chroń ją, Boże i Królu, od tego, co można jej zagrażać. Niech każdy z nas stoi na straży czystości chrześcijańskiej obyczajów w postaci posłuszeństwa Tobie, nasz Panie i Królu. Amen.

PROPOZYCJA DLA CHÓRU PARAFIALNEGO

„Śpiewajcie Panu, na zawsze sławcie Jego święte Imię". Tym wołaniem psalmu zostaliśmy wezwani, aby żarliwie się modlić i wezwać do modlitwy naszych braci i siostry. W naszym śpiewie pragniemy głosić prawdę o Tobie, Panie, jako Królu nas wszystkich. Twoje Imię, Panie, trwa przez tych, którzy pieśnią głoszą Twoje niezliczone cuda. Błogosław tym wszystkim, którzy razem z nami wyśpiewują z radością: Króluj nam Chryste, Króluj nam teraz i na wieki wieków. Amen.

PROPOZYCJA DLA SRAŻY HONOROWEJ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

Stajemy przed Tobą, Jezu Chryste, który w Najświętszym Sakramencie uświęcasz każdą naszą słabość. Chcemy nieustannie głosić, że Twoje Miłujące Serce ma być uwielbione, miłowane i czczone jako źródło miłości i bezgranicznego miłosierdzia
Niech Twoje Najświętsze Serce prowadzi nas do zwycięstwa ducha nad ciałem, prawdy nad kłamstwem, dobra nad wszelką przemocą. Prowadź nas Chryste do zwycięstwa Twego Królestwa. Amen.

PROPOZYCJA DLA WSPÓLNOTY INTRONIZACYJNEJ

Z radością głosimy wobec całej wspólnoty parafialnej, że doświadczamy dziś, nasz Królu i Panie, spełnienia naszych pragnień. Dziękujemy Ci, że wysłuchałeś modlitw naszej wspólnoty i tych wszystkich, którzy wraz z nami zanosili błagania do Twego Tronu. Dziękujemy Ci, nasz Królu, za duszpasterzy, którzy byli nam otucha w spełnieniu naszych postanowień i pokonywaniu trudności. (Umocnij swoją łaską Królu Wszechświata naszego ks. Proboszcza, który wspólnie z nami dzisiaj oddaje parafię pod Twoje panowanie). Króluj nam Chryste zawsze, bo uroczyście obieramy Ciebie naszym Królem. Radujemy się, że coraz więcej oddanych Ci ludzi powiększy szeregi ludzi, których Ty jesteś Wodzem. Uwielbiony bądź nasz Panie i czczony nie tylko teraz, w tej uroczystej chwili, kiedy składamy przed Tobą nasz hołd i nasze przyrzeczenia, ale także codziennie w naszych indywidualnych i wspólnych modlitwach, a także w świadectwie chrześcijańskiego życia. Amen.
PROPOZYCJA DLA DZIECI

(Dzieci mogą oddzielnie dokonać Intronizacji np. przed Komunia św., albo w rocznicę l Komunii św.)

Panie Jezu Chryste, który powiedziałeś do swoich uczniów: „pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie" - oto stajemy przed Tobą w odpowiedzi na to wezwanie. Chcemy nieustannie być przy Tobie. Pragniemy naszą obecnością pocieszyć Twoje Serce. Pragniemy naszą dziecięcą radością dzielić się z Tobą. Raduj się z nami, o Panie i Królu. Amen.

PROPOZYCJA DLA GRUPY CHARYTATYWNEJ PARAFII

To Ty, Jezu nauczyłeś nas pochylać się nad biednymi, chorymi i potrzebującymi. Obieramy Ciebie za naszego Króla i chcemy jeszcze gorliwiej poszukiwać Ciebie -Cierpiącego Króla Miłości - we wszystkich potrzebujących naszej pomocy. Niech każdy z nas widzi w tym znaku zawsze Ciebie, jakże często wzgardzonego przez nasz egoizm, brak cierpliwości i zrozumienia. Daj nam wiele sił potrzebnych do posługi tym, którzy cierpią niedostatek i doświadczają trudności życiowych. Błogosław nam i pozwól dostrzec w drugim człowieku Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


PROPOZYCJA DLA KOMBATANTÓW

Pnie Jezu, Tobie ufali nasi ojcowie, bracia i koledzy, w Tobie pokładali nadzieję, z Twoim imieniem na ustach oddawali życie za Ojczyznę. W Tobie również my, synowie polskiej ziemi, stale mieliśmy oparcie i zwyciężaliśmy własny lek oraz wszelkie przeciwności. Ty Jezu, wraz z Maryją - Hetmanką polskiego oręża, byłeś stale obecny w sercu polskiego żołnierza. Ty, jako Król, rządzisz całym światem i Tobie wszystko jest poddane. My tu obecni, jako przedstawiciele kombatantów, żołnierzy, byłych więźniów politycznych, związków inwalidów wojennych - Tobie całkowicie zawierzamy nasze życie i naszą służbę ku chwale Twego Najświętszego Serca i Ojczyzny naszej. Tyś teraz i zawsze Królem naszym, przeto chroń Ojczyznę od wrogów, a nas, od wszelkich niebezpieczeństw i zagrożeń. Ślubujemy u stóp Twojego tronu stać na straży wolnej Ojczyzny, zawsze wiernej Bogu. Tak nam dopomóż Bóg. Amen.

PROPOZYCJA DLA HARCERZY RP

Chryste nasz Królu! Jestem, pamiętam, czuwam - tak nieustannie śpiewamy przy tronie Maryi Królowej Polski. Dziś my wszyscy, zgromadzeni w tej świątyni, pragniemy być połączeni śpiewem jeszcze jednej pieśni: Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie. Niech to rycerskie hasło pomoże nam żyć i pracować dla Ojczyzny. Po ni9m każdy może rozpoznać, że Tobie, Panie Jezu, oddaliśmy nasze młode serca, nasze nadzieje, zamiary i plany. Króluj nam Chryste, teraz i w przyszłości, którą chcemy tworzyć tylko z Tobą, służyć Ci wiernie Królu nasz i Wodzu. Amen.

AKT OSOBISTEGO POŚWIĘCENIA SIĘ NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSOWEMU
Wg. Św. Małgorzaty Marii Alacoque

Ja .......... oddaję i poświęcam siebie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa Chrystusa; moją osobę i moje życie, moje uczynki, trudy i cierpienia, aby odtąd jedynie czcić, miłować i wielbić to Serce.
Mocno postanawiam należeć, całkowicie do Niego i czynić wszystko z miłości ku Niemu, wyrzekając się z całego serca wszystkiego, co by Mu się mogło nie podobać.
Ciebie, o Najświętsze Serce, obieram jako jedyny przedmiot, mojej miłości, jako obrońcę mego życia, jako rękojmię mego zbawienia, jako lekarstwo na moja słabość, jako naprawienie wszystkich błędów mojego życia i jako pewne schronienie w godzinę mej śmierci.
O Serce Jezusa pełne dobroci, bądź moim usprawiedliwieniem wobec Boga Ojca i odwróć ode mnie Jego sprawiedliwe zagniewanie.
O Serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą moją ufność, ponieważ obawiam się wszystkiego ze strony mojej skłonności do czynienia zła, natomiast spodziewam się wszystkiego od Twojej dobroci.Wyniszcz we mnie wszystko to, co może się Tobie nie podobać, albo sprzeciwiać. Niech Twoja czysta miłość tak głęboko przeniknie moje serce, abym nigdy nie zapomniał(a) o Tobie, ani był odrzucony(a) od Ciebie, o to błagam Cię przez Twoją dobroć.
Niech imię moje będzie zapisane w Tobie, ponieważ pragnę, aby największym moim szczęściem i radością było życie i umierać jako Twój wierny sługa. Amen.

AKT POŚWIĘCENIA RODZINY
JEZUSOWI CHRYSTUSOWI KRÓLOWI WSZECHŚWIATA

Jezu Chryste, nasz Królu i Panie, Zbawco nasz! Wierny, że chcesz utwierdzić Królestwo miłości na ziemi. Chcesz dokonać tego przez rodziny, które wprowadzą Cię do domów swoich i zechcą kierować się Twoim Boskim prawem. Do rodzin takich i my należeć chcemy. Ciebie, Jezu Chryste, uznajemy na zawsze głową naszej rodziny. To Ty powiedziałeś, że „Królestwo Boże jest w nas". Przyrzekamy więc strzec łaski uświęcającej i jednoczyć się z Tobą w częstej Komunii Świętej.
Dołożymy też wszelkich starań, aby kraj nasz był prawdziwie Królestwem Twoim i Twojej Matki.
Postanawiamy walczyć ze złem, bronić nierozerwalności i świętości małżeństwa, strzec życia nienarodzonych, dbać skutecznie o pełne wychowanie religijne młodzieży, walczyć z wadami naszymi, głównie z pijaństwem, niesprawiedliwością, nieczystością i brakiem szacunku wobec dnia świętego.
Bądź dobry Jezu, Królem naszej rodziny i zjednoczeniem naszych serc. Bądź z nami w pracy i odpoczynku. Dziel z nami i uświęcaj dolę i niedolę. Spraw, aby kiedyś cała nasza rodzina na zawsze zjednoczona z Tobą, wielbiła w niebie Twoją miłość i miłosierdzie.
Ten akt oddania się Tobie ofiarujemy przez ręce Matki Twej Niepokalanej i Twego Opiekuna, Świętego Józefa.
Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje! Amen.

Modlitwa o beatyfikację Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny

Boże, pełen dobroci i miłosierdzia, proszę Cię, rozpal moje serce apostolską gorliwością w szerzeniu nabożeństwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata oraz dzieła Jego Intronizacji w narodzie polskim. Wzbudź we mnie pragnienie całkowitego poświęcenia się Jezusowi dla jak największej Jego chwały i czci. Prowadź mnie drogą moich czynów miłości i darów niebieskich, podobnie jak to czyniłeś w życiu Sługi Bożej Rozalii Celakówny, abym jak najlepiej mógł(a) wypełnić Twoją świętą wolę. Spraw też, abym umiał(a) kochać ludzi poniżonych, wzgardzonych oraz trwających w grzechu, jak to czyniła Apostołka Twego Serca. Wszechmogący, wieczny Boże, źródło wszelkiej świętości, proszę Cię o łaskę wyniesienia na ołtarze Twojej Służebnicy Rozalii, abym za jej wzorem i przyczyną, umocniony(a) światłem i mocą Ducha Świętego, kroczył(a) na drodze ku dojrzałości w wierze, wiernie naśladując Chrystusa.
Jezu, mój Królu i Panie, błagam Cię, udziel mi, za przyczyną służebnicy Twojej Rozalii, łaski, o którą pokornie Cię proszę.

Ojcze Nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu i Synowi...

O otrzymanych łaskach od Boga za przyczyną S.B. Rozalii Celakówny prosimy informować prowincję krakowską Jezuitów pisemnie lub telefonicznie: (0-12) 629 33 14NOWENNA DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
o łaski przez przyczynę Rozalii Celakówny

[do prywatnego odmawiania]


1.   Antyfona do Ducha Świętego
Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

2. Intencja

Panie Jezu Chryste, mój Królu i Panie, za przyczyną Twej Najświętszej Matki Niepokalanej i Wniebowziętej, za wstawiennictwem Św. Józefa oraz przez szczególny udział Twej Służebnicy Rozalii w cierpliwym niesieniu krzyża oraz w zaparciu się siebie, z żarliwą miłością i wielką ufnością błagam Cię o łaski, o którą w tej Nowennie proszę (można tę łaskę wymienić). Udziel mi jej, jeśli tylko otrzymanie jej zgodne jest z Twoją świętą wolą. Racz mnie wysłuchać, Panie, przez Ranę Twego Miłosiernego Serca, będącego nieustającym źródłem miłości. Amen.

3. Krótki akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu
Najmilszy Panie Jezu, dla okazania Ci mojej wdzięczności i zadośćuczynienia za me niewierności, oddaję Ci moje serce, całkowicie poświęcam się Tobie i przy Twojej pomocy postanawiam więcej nie grzeszyć. Najświętsze Serce Jezusa, poświęcam się Tobie przez Maryję i Jej Niepokalane Serce.

4. Ofiarowanie dnia Jezusowi Chrystusowi Królowi
Panie Jezu Chryste - jednocząc się z ta Boską intencją, z jaką na ziemi oddawałeś chwałę Bogu przez Twe Najświętsze Serce i ciągle teraz Mu ją oddajesz przez wszystkie wieki we wszystkich kościołach świata w Sakramencie Eucharystii - za przykład Niepokalanego Serca Maryi, zawsze Dziewicy ofiarowuję Tobie w dniu dzisiejszym wszystkie moje uczynki i słowa.

5. Rozważanie różańcowe:
Tajemnica Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

6. Modlitwa do Św. Józefa
Pomnij, Józefie Święty, Najczystszy Oblubieńcze Maryi, że nie słyszano nigdy, aby ktokolwiek wzywający Twej opieki i Twej pomocy błagający został bez pociechy. Tą ufnością ożywiony(a) przychodzę do Ciebie i z całą ducha gorliwością Tobie się polecamy! Nie odrzucaj modlitwy mojej, ale racz ją łaskawie przyjąć i wysłuchać. Amen.

7. Modlitwa Sługi Bożej Rozalii Celakówny
Panie Jezu, mój Królu i Panie, obecny w Sakramencie Miłości, kochający nas mimo naszej ogromnej nędzy i przyjmujący nas chętnie w każdej chwili, przychodzę do Ciebie z całą moją nędzą i wszystkimi sprawami, byś Ty mi pomógł. Zmiłuj się nade mną mój Najsłodszy Jezu, i wysłuchaj mojego błagania. Proszę Cię przede wszystkim o dar ukochania Ciebie miłością podobną do Twojej oraz o łaskę, o którą proszę (można tę łaskę wymienić). Oddaję Ci serce i swoje życie, całuję mój Jezu, Twoje Najświętsze stopy. Amen.

8. Modlitwa o wyniesienie na ołtarze Sł. B. Rozalii Celakówny
Jezu Chryste Królu, wstaw grób Rozalii cudami i wynieś Ją ołtarze.
Ojcze Nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

9. Wezwanie do częstego powtarzania, a w ciągu nowenny na każdy dzień

Najświętsze Serce Jezusa, wierzę Tobie

• Najświętsze Serce Jezusa, przymnóż mi wiary, nadziei i miłości. Ciebie prosimy - wysłuchaj nasz Panie.
• Najświętsze Serce Jezusa, rozpal serce moje Twoją miłością. Ciebie prosimy - wysłuchaj nasz Panie.
• Najświętsze Serce Jezusa, daj mi prawdziwą wolność od grzechu Ciebie prosimy - wysłuchaj nasz Panie.
• Najświętsze Serce Jezusa, daj nie opuszczaj mnie w swojej odwiecznej Opatrzności. Ciebie prosimy - wysłuchaj nasz Panie.
• Najświętsze Serce Jezusa, ulecz wszystkie moje rany grzechowe i daj mi ducha odwagi do pokuty i nawrócenia. Ciebie prosimy - wysłuchaj nasz Panie.
• Najświętsze Serce Jezusa spraw, aby przez pamięć o Twojej męce dana mi była szczera skrucha i odpuszczenie grzechów. Ciebie prosimy - wysłuchaj nasz Panie.
• Najświętsze Serce Jezusa, oczyść mnie i uwolnij od wszelkich namiętności.
Ciebie prosimy - wysłuchaj nasz Panie.
• Najświętsze Serce Jezusa, okaż swoje miłosierdzie w godzinę mojej śmierci
Ciebie prosimy - wysłuchaj nasz Panie.
• Najświętsze Serce Jezusa, pozwól mi oglądać siebie w wieczności
Ciebie prosimy - wysłuchaj nasz Panie.

Odmawiając nowennę przez 9 kolejnych dni zaleca się uczestnictwo w Mszy Św. Oraz codzienne przyjmowanie Pana Jezusa w Komunii Świętej.

O otrzymanych łaskach od  Boga za przyczyna S.B.  Rozalii Celakówny prosimy informować prowincję krakowską Jezuitów pisemnie lub telefonicznie: (0-12)6293314

Rozalia Celakówna
Urodziła się 19.IX.1901 r. w podhalańskiej wsi Dachówka. Była najstarszą z ośmiorga dzieci Joanny i Tomasza, ludzi bardzo pobożnych, którzy gorliwie troszczyli się o religijne wychowanie swego potomstwa, już od najmłodszych lat derce Rozalii płonęło wielką miłością do Jezusa, a w miarę dorastania miała wiele przeżyć mistycznych -doświadczeń Bożej obecności. W 1924 r. Rozalia przeniosła się do Krakowa i podjęła pracę pielęgniarki w szpitalu Św. Łazarza przy ul. Kopernika, na oddziale skórno - wenerycznym. Wykonując niezwykle ciężką pracę bardzo sumiennie, dogłębnie cierpiała patrząc na grzeszne życie pacjentek. Pracując ponad siły, nieustannie się modliła, aby wyjednać umierającym łaskę nawrócenia. W czasie ponad 20-letniej pracy Rozalii w szpitalu Św Łazarza, podczas Jej dyżurów, nie zmarła ani jedna osoba bez pojednania się z Bogiem. Rozalia Celakówna zmarła w opinii świętości 13 września 1944 roku, a Pan Bóg nieustannie potwierdza jej wybraństwo, rozdając za jej przyczyna wielkie łaski. Ciało Rozalii spoczywa na Cmentarzu Rakowickim Rakowieckim Krakowie (kwatera XLVIII zach., mogiła 9). Wieloletnie starania o rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego świętobliwej Rozalii doprowadziły do jej otwarcia przez Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego, Metropolię Krakowskiego 5 XI 1996 roku. Od tego dnia Rozalii Celakównie przysługuje tytuł Służebnicy Bożej. Dnia 17 IV 2007 r. w kaplicy Domu Arcybiskupów Krakowskich odbyła się sesja publiczna zamykająca rozpoczęty 5 XI 1996 r. proces beatyfikacyjny Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny na szczeblu diecezjalnym


 


JEZU MIŁOSIERNY,UFAM TOBIE!

O Jezu mój,Tyś życiem życia mojego,Ty wiesz dobrze,
że nie pragnę niczego prócz chwały imienia Twego i aby dusze
poznały dobroć Twoją.Czemu stronią dusze od Ciebie,Jezu,
nie rozumiem tego. (Dz.57)

Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami

Błogosławiony Jerzy, Męczenniku - módl się za nami
Odważny wyznawco Chrystusa
Wierny świadku Ewangelii
Zapatrzony w krzyż Zbawiciela
Czcicielu Maryi Niepokalanej
Oddany od dzieciństwa Bogu
Wychowany w pobożnej rodzinie
Gorliwy w służbie ołtarza
Pragnący naśladować świętych
Wierny głosowi powołania
Apostole godności człowieka
Obrońco nienarodzonych
Miłosierny dla cierpiących
Wrażliwy na los pokrzywdzonych
Dobry pasterzu ludzi pracy
Uczący zło dobrem zwyciężać
Wzywający do męstwa i solidarności
Broniący wartości ewangelicznych
Przestrzegający przed chęcią odwetu
Wzywający do trwania w nadziei
Niesprawiedliwie oskarżany
Okrutnie umęczony
Kapłanie wierny aż do końca
Męczenniku prawdy i wolności
Orędowniku spraw Kościoła i narodu

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


V. Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu.

R. I nie powściągałem ust moich, o czym Ty wiesz, Panie.

 Módlmy się:

Wszechmogący wieczny Boże, Ty w swojej Opatrzności uczyniłeś błogosławionego Jerzego prezbitera niezłomnym świadkiem Ewangelii miłości + wejrzyj na jego męczeńską śmierć w obronie wiary oraz godności człowieka + i przez jego przyczynę spraw, byśmy żyli w prawdziwej wolności i zło dobrem zwyciężali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Amen.
Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica!

Kochani pragnę ponaglić wszystkich do wspólnej modlitwy za Naszą Kochaną OJCZYZNĘ  POLSKĘ !!!
 Proszę was wszystkich umiłowani bracia i siostry w Naszym Panu Jezusie Chrystusie o gorliwą  modlitwę i jej rozpowszechnianie w naszym kraju jak i poza ich granicami, dla naszych rodaków rozsianych po świecie całym, Kochani rodacy wracajcie do Kraju. Kraj WAS teraz bardzo potrzebuje.
 Polska JEST Polską i nigdy nie zginie ,póki będzie oddana BOGU i Jego Świętej Woli ,będzie  uratowana.
Polaku ! TY JESTEŚ JEJ CZĘŚCIĄ , Pamiętaj o tym !  

Modlitwa...
Mówi.... do nas  Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko    dnia 20.10.2011 r.
Oto przybywam ,aby wam przekazać szczególna modlitwę ,aby wypraszać łaski dla całego Polskiego Narodu za Moja przyczyną.Módlcie się w ten sposób a strumienie łask będą płynąć na was i na cały Polski Naród. Wzywajcie Mojego Imienia, aby przez Moje orędownictwo,Miłosierny Bóg mógł zesłać wszystko to ,co zamierza ,aby łaska Boża nieustannie wam towarzyszyła,abyście mogli doświadczyć pełni Bożych łask.
Oto treść modlitwy: 
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, gorąco Cię proszę za przyczyną  Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki o tę wielka łaskę zwycięstwa nad wszelkim złem w całym Polskim Narodzie i państwie.Racz wysłuchać naszego wołania poprzez orędownictwo naszego wielkiego Męczennika ,który przelał swoją krew,aby bronić Prawdy ,aby bronić naszego narodu.Racz wysłuchać naszego wołania ,aby na polskiej ziemi zapanował ład i porządek ,aby Boże Prawa były respektowane,aby ludzie pełnili Świętą Wolę  Bożą. Miłosierny Boże,spójrz na nas,na nasze serca i na nasze wołanie ,racz wysłuchać tego wołania i udziel tych łask,aby ten naród tak bardzo doświadczony mógł się zjednoczyć dzięki Twojej ŁASCE. Aby przyjął  to wielkie wezwanie do modlitwy ,do nawrócenia i do działania zgodnie z Twoją Świętą Wolą .Błogosławiony  księże Jerzy, prosimy Cię, oręduj za nami i wyproś wszystko to, czego tak bardzo potrzebujemy.Oto zwracamy się za Twoją przyczyną o Błogosławieństwo dla całego Polskiego Narodu,o to aby siły zła upadły, aby złe moce zostały strącone do czeluści piekielnych a ci, którzy służą szatanowi - nawrócili się . Aby wszyscy Polacy stali się jedną wielką rodziną oddaną Bogu i naszej Pani i Królowej Bogurodzicy Dziewicy.Dziękujemy za te wszelkie łaski,które spływają na nas za Twoją przyczyną i prosimy o łaskę wiernego wypełnienia Świętej Woli Bożej do końca naszego życia , abyśmy idąc na Boży SĄD mogli być prowadzeni przez Ciebie , abyś się za nami wstawiał w godzinie naszej śmierci i naszego sądu.    Amen. Amen. AMEN.
Módlcie się w ten sposób każdego dnia ,a tak wiele łask spłynie na was i na cały Polski Naród. Trwajcie na modlitwie i nie poddawajcie się złu, ale dobrem zwyciężajcie wszystko to ,co sprzeciwia się Świętej Woli Bożej. ​ ​Amen.

TAK NAM DOPOMÓŻ BÓG!

ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ !Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen


LITANIA DO BOGA WSZECHMOGĄCEGO 
 -  przez wstawiennictwo
 Polskiej stygmatyczki 
Katarzyny Szymon- do prywatnego odmawiania                                                                                                                        POLSKA STYGMATYCZKA

                                                                                                                            KATARZYNA SZYMON


 LITANIA DO BOGA WSZECHMOGĄCEGO
 Przez wstawiennictwo
Polskiej stygmatyczki Katarzyny Szymon-
do prywatnego odmawiania;

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże,
                                           zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże,         zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad...
Święta Maryjo,                 módl się za nami
Święty Józefie, dobry nasz Ojcze,
                                           módl się za nami
Wszyscy Święci, Aniołowie i Archaniołowie
                                      módlcie się za nami
Święty Franciszku,           módl się za nami
Święty Ojcze Pio,              módl się za nami
Katarzyno Szymon -       *wstawiaj się za nami
Kat.Szymon - wierna służebnico Kościoła*
Kat.Sz. - naznaczona ranami Pana Jezusa*
Kat.Szym. - ucząca wiary i miłości do Pana
       Jezusa obecnego w Najśw.Sakramencie*
Katarzyno Szymon - prześladowana za
                                   miłość i wiarę w Boga*
Kat.Sz. która ukochałaś modlitwę różańcową*
K.Sz. pomagająca odnaleźć drogę do Boga*
Katarzyno Szymon - wybrana córko Śląska*
Kat
Kat.Szymon - wspomagająca Ojca Świętego*
Katarzyno Szymon - patronko kapłanów*
Kat.Sz. - opiekunko osób konsekrowanych*
Kat.Szymon - pomagająca misjonarzom*
Kat.Szymon - wskazująca drogę do Nieba*
Kat.Szymon - orędowniczko nasza u Boga*
Katarzyno Szymon - wypraszająca
                       Miłosierdzie Boże dla świata*
Kat.Szymon wybawiająca dusze czyścowe*
Kat.Szymon - wspomagająca nasze rodziny*
Katarzyno Szymon - ratująca grzeszników*
Katarzyno Szymon - pomagająca wyzwolić
   się z nałogu alkoholizmu  i  rozwiązłości*
K.Sz. pomagająca w zdawaniu egzaminów*
Kat.Szymon - patronko czystego serca*
Kat.Szymon - opiekunko wdów i sierot*
Kat.Szymon - ratująca dzieci nienarodzone*
Katarzyno Szymon - wspierająca nas
                                        w każdej potrzebie*
Kat.Szymon - obrończynio Świętej Tradycji*
Katarzyno Szymon - wzorze głębokiej wiary*
Katarzyno Szymon - nauczycielko pokory*
Katarzyno Szymon - przykładzie w cierpieniu*
Kat.Sz. - wzorze ubóstwa i świętej prostoty*
Kat.Szymon - pocieszycielko w strapieniu*

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
                                    przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
                                    wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
                                     zmiłuj się nad nami

K. Wstawiaj się za nami Katarzyno Szymon
W. Abyśmy się stali godnymi  obietnic
                                           Chrystusowych

Módlmy się:
Wszechmogący Wieczny Boże, który z taką
miłością stworzyłeś Katarzynę Szymon i
w cierpieniu upodobniłeś ją do Swego Syna
Jezusa Chrystusa, spraw ,prosimy przez
wzgląd na Twoje nieskończone Miłosierdzie,
aby poprzez jej wierne i oddane życie Tobie
i Kościołowi wypraszała nam łaski konieczne
                                                   do zbawienia.
Przez Chrystusa Pana naszego.Amen.    

MODLITWA 
ZA OJCZYZNĘ 
PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA

Święty Kazimierz Królewicz: Święty Kazimierzu Królewiczu, który nade wszystko ukochałeś Boga i Matkę Najświętszą, a w swoim życiu zawsze starałeś się godnie służyć Ojczyźnie i człowiekowi, racz nie opuszczać i teraz twojej Ojczyzny, ale oręduj za nią nieustannie przed Bożym Majestatem. Prosimy cię o to pokornie. Wyproś nam łaskę obrania Jezusa Chrystusa Królem naszego narodu, aby mógł władać w nim bez przeszkód i abyśmy wszyscy żyli według Bożych Praw. W twoje ręce składam sprawę Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Jeśli nam tego nie wyprosisz, na cóż wszystkie wysiłki nasze, modlitwy ojców i dziadów, ofiary królów, jeśli na koniec Jezus nie zostałby władcą tego kraju, w którym Jego Matka od wieków przygotowuje Mu tron. Tobie powierzam sprawy mojej Ojczyzny i moje własne. Pragnę po wypełnieniu mojej misji na ziemi spotkać się z tobą w niebieskim raju, skąd będę radośnie spoglądać na moją Ojczyznę, całkowicie poświęconą i oddaną Bogu. Amen.
Modlitwa za Ojczyznę jezuity księdza Piotra Skargi z 1612r

Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen


 Jezu Chryste, Królu mój i Panie, moje serce i ma dusza wielbić Ciebie chce ,moje ciało Twą świątynią,a mój naród Twym narodem, pragnę o mój Królu ,Jezu mój,abyś Ty nim władał i swą mocą jego strzegł.Aby żaden polak i nie polak w strachu wojen już nie poległ, tylko w Twoje panowanie słowo odrzekł, Panie Jezu króluj nam.Amen.Brak komentarzy:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

   Święty Jan Paweł II: “Naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości.”   Naród,który zabija ...