Strony

RÓŻANIEC ŚWIĘTEGO KSIĘDZA PIO

                                                                      RÓŻANIEC ŚWIĘTEGO  PIOPrzez różaniec Ojca Pio można uprosić więcej łask, niż przez zwykły Psałterz.To,co trudne jest
najpowinniśmy ofiarować ten różaniec za cały świat.

Obietnice;

Dla odmawiających różaniec Ojca Pio objawione Clemento Dominionez dn.19.04.1970r. przez Najświętszą Pannę z Karmelu.
"Mój Synu,przychodzę jako Matka Jezusa i Wasza,zważcie na obietnice łask których pragnę udzielić każdemu,kto z prawdziwym skupieniem odmówi
różaniec składający się z 50 Ojcze Nasz,50 Zdrowaś Maryjo,50 Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...50 O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta módl się za nami,którzy się do Ciebie uciekamy,i którzy się do Ciebie nie uciekają ,a zwłaszcza za masonami i nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego, i poleconymi Tobie"


1.Dam wam pełną świadomość Mojej wielkiej miłości i pomocy dla was moich dzieci.
2.Przybliżę was do Eucharystii,w której jest obecny mój Boski Syn.
3.Dam wam łaskę prawdziwej skruchy za wasze grzechy.
4.Udzielę wam łaski,dzięki której wszystkie dotychczasowe wasze grzechy zmazane.
5.Otrzymacie łaskę szybkiego nawrócenia członków waszych rodzin.
6.Dam wam uczucie, jak okazywać miłość waszym braciom.
7.Ci,którzy będą odmawiać ten różaniec codziennie ,dostąpią łaski szczęśliwej
śmierci,będą uwolnieni od sądu,a po śmierci pójdą od razu do nieba.
8.Wam i waszym najbliższym udzielę przeobfitych łask.
9.Każdemu,kto po śmierci dostanie się do czyścca obiecuję wybawienie już następnego dnia.
10.Przyrzekam uwolnić z czyścca również zmarłych waszych najbliższych krewnych.
11.Przed śmiercią otrzymacie w odpowiednim czasie znak ,
abyście mogli jeszcze skorzystać z pomocy świętych Sakramentów.
12.Krótko przed śmiercią ujrzycie Mego Boskiego Syna i Mnie Waszą Matkę.
13.Ludowi i narodom,gdzie dla uczczenia Trójcy Przenajświętszej i Mnie Waszej Matki
ustawiono odmawiania tego różańca-daruje pokój.
14.Wszystkim odmawiającym ten różaniec okrywać będę przez całe ich życie,
moim płaszczem pod którym będą bezpieczni.
15.Wszystkim,którzy całym sercem  ten różaniec odmawiają i rozważają,oddając
się pod Moją opiekę zapewniam łaskę uzdrowienia przed karzącym sądem.
16.Jeśli ktoś z odmawiających ten różaniec otrzyma łaskę śmierci w sobotę
ma zapewniony  ratunek dla jednej duszy ze swej rodziny.
17.Przez każde słowo różańca Ojca Pio,jedna dusza się nawróci,dzięki jakiejś
przestrodze,a może dopiero przy śmierci,a inna biedna dusza będzie uwolniona
z czyścca.Pokutujące dusze Niemców będą uwolnione.


Nowe objawienie;
Na koniec powinniśmy się modlić:"Ojcze Przedwieczny poświęcam na zawsze
siebie i cały świat Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi oraz Pani
Wszystkich Narodów" 5.7.1970r.Święty Pio o naszych czasach
W Wielkim Tygodniu 1963 r. kilkakrotnie wołał głośno:
"Pomóżcie mi modlić się! Ja już więcej nie mogę...Nie
wiecie, jak strasznymi stoimy karami,czasami. Bło-
gosławieni wszyscy, którzy pomarli"Chyba nigdy o.Pio
tyle nie cierpiał,ile wówczas:
"Dobry Boże,pozwól mi umrzeć! Nie śpijcie teraz:
odstawcie teraz wszystkie prywatne sprawy na bok i zrozu-
miejcie wreszcie powagę chwili,ludzkość leży w ago-
nii! Nie mogę już odwrócić tej strasznej kary,ponieważ
będzie ona bezpośrednia karaniem Boga i nastąpi!"


SPOSÓB ODMAWIANIA
RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

Ucałuj krzyżyk u Różańca świętego i przeżegnaj się

W Imię Ojca i Syna
i Ducha Świętego. Amen.

Witaj Królowo

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

K: Dozwól nam chwalić Cię Panno Święta.
W: I daj nam moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

       Wierzę w Boga Ojca...
       Ojcze nasz...
       Zdrowaś Maryjo … / 3 razy/                                                

       Chwała  Ojcu...                                                                  


                                                        
              
      


ROZWAŻANIE.

DZIESIĄTEK RÓŻAŃCA:

Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo.../10 razy/
Chwała Ojcu...

W czasie odmawiania Różańca świętego, po
każdym dziesiątku dodajemy po Chwała Ojcu...
następujące modlitwy:

1.MODLITWA FATIMSKA

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź wszystkie dusze do nieba
i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej
potrzebują Twojego miłosierdzia.

2. AKT STRZELISTY DO MATKI BOŻEJ
Z CUDOWNEGO MEDALIKA

O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
módl się za nami,którzy się do Ciebie uciekamy,
i za wszystkimi,którzy się do Ciebie nie uciekają,a zwłaszcza za
nieprzyjaciółmi Kościoła świętego,masonami i poleconymi Tobie.

Modlitwa świętego -
ojca Maksymiliana Marii Kolbego

Tajemnice Różańca ...
Każda z czterech części Pełnej Modlitwy Różańcowej składa się z 5 Tajemnic :

Część Radosna
Poniedziałek i Sobota

Zwiastowanie Maryi, iż jest matką Syna Bożego.
Nawiedzenie świętej Elżbiety.
Narodzenie Pana Jezusa.
Ofiarowanie Jezusa w świątyni.
Odnalezienie Pana Jezusa wśród uczonych w świątyni.


Pierwsza
Tajemnica Radosna


Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do
miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślu-
bionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida:a Dziewi-
cy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł:
Bądź pozdrowiona, pełna łaski,Pan z Tobą,błogosła-
wiona jesteś między niewiastami.
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała,co miało-
by znaczyć to pozdrowienie.Lecz anioł rzekł do Niej:Nie
bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.Oto
poczniesz i porodzisz Syna,któremu nadasz imię Je-
zus.Będzie On wielki i będzie nazywany Synem Naj-
wyższego,a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca,Dawi-
da.Będzie panował nad domem Jakuba na wieki,
a Jego panowaniu nie będzie końca.

(Łk 1,26 – 33)

Myśli
świętego Pio

Jakże wspaniale […] wyraża słodycz i piękno
Maryi!Moja myśl o niezliczonym wprost dobrodziej-
stwach, jakie wyjednała mi ta najlepsza i najdroższa
Matka,zawstydza mnie,gdyż niewystarczająco opo-
wiadałem o miłości i dobroci Jej serca,jaką mi okazy-
wała.I to najbardziej mnie dręczy,że za czułą opiekę
naszej Matki odwzajmeniałem się stale tak wieloma
kaprysami.
Ile razy powierzałem tej Matce udręki i tęsknoty
mego niespokojnego serca!I ile razy doświadczałem
pociechy! […] Tak bym chciał mieć bardzo mocny
głos,aby nim wezwać wszystkich grzeszników świa-
ta,aby kochali Maryję Dziewicę!

(Epistolario I,s.276 - 277)Druga
Tajemnica Radosna

Nawiedzenie świętej Elżbiety

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpie-
chem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy.We-
szła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.Gdy Elż-
bieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzie-
ciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wyda-
ła ona okrzyk i powiedziała:Błogosławiona jesteś mię-
dzy niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego
łona.A skądże mi to,że Matka mojego Pana przycho-
dzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia
zabrzmiał w moich uszach,poruszyło się z radości
dzieciątko w moim łonie.Błogosławiona jesteś,któraś
uwierzyła,że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pa-
na.Wtedy Maryja rzekła:Wielbi dusza moja Pana, i ra-
duje się duch mój w Bogu,moim Zbawcy. Bo wejrzał
na uniżenie Służebnicy swojej.

(Łk 1 ,39 -48)


Myśli
świętego Pio


Czymże ja sobie zasłużyłem na tak szczególne
względy? Czy moje dotychczasowe zachowanie nie
przeczy temu wszystkiemu, i to nieustannie? Czy
więc naprawdę zasługuję na miano Jej syna, a nawet
chrześcijanina?Być może ta subtelna Matka,tak do-
bra, w swoim wielkim miłosierdziu, mądrości i do-
broci,chciała mnie aż tak doświadczyć,że skierowa-
ła do mego serca tak wielkie łaski,że gdy znajduję się
w obecności Jej i Jezusa,jestem skłonny wołać:Gdzie
jestem? Gdzie się znajduję? Kto to stoi tak blisko mnie?
Czuję,że płonę,choć nie ma ognia;jestem złączony
z Synem za pośrednictwm Jego Matki, choć nie wi-
dzę żadnych więzów...
(Epistolario I,s.356 -357)Trzecia
Tajemnica Radosna

Narodzenie Pana Jezusa w Betlejem

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Au-
gusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym pań-
stwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielko-
rządca Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy,
aby się zapisać,każdy do swego miasta.Udał się także
Józef z Galilei,z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Da-
widowego,zwanego Betlejem,ponieważ pochodził z domu
i rodu Dawida,żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Ma-
ryją, która była brzemienna.Kiedy tam przebywali,nad-
szedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pier-
worodnego Syna,owinęła Go w pieluszki i położyła w żło-
bie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze
i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął
przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich
oświeciła, tak ze bardzo się przestraszyli.
(Łk 2, 1 – 9)


Myśli
świętego Pio


W sercu nocy, w czasie bardzo nieprzychyl-
nym, w najbardziej zimnej grocie, w miejscu za-
mieszkałym przez trzodę a nie stworzenie ludzkie,
przyszedł na świat w pełni czasu obiecany Mesjasz
- Jezus – Zbawiciel ludzkości.Nie hałasowano wo-
kół Niego; wół i osioł grzały biedne Nowo Naro-
dzone Dzieciątko; pokorna Kobieta i biedny zmę-
czony mężczyzna trwali przy Nim.Nie było słychać
nic innego, jak kwilenie i płacz Boga-Dziecka. I tym
płaczem, i tym kwileniem składa On Bożej Sprawie-
dliwości pierwszą ofiarę naszego pjednania.

(Epistolario IV,s.971)Czwarta
Tajemnica Radosna

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Gdy nadszedł dzień ósmy i należalo obrzezać Dzie-
cię, nadano Mu imię Jezus. […] Gdy potem upłynęły dni
ich oczyszczenie według Prawa Mojżeszowego,przynieśli
Je do Jerozolimy. […] A żył w Jerozolimie człowiek, imie-
niem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny,
wyczekiwał pociechy Izraela,a Duch Święty spocyzwał na
nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci,ąz
zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Du-
cha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili Dziec-
ciątko Jezus [...]wziął Je w objęcia, błogosławił Boga.[...]
A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówio-
no. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki
Jego: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na po-
wstanie wielu w Izraelu.
(Łk 2, 21 – 34)


Myśli
świętego Pio


Pamiętaj, że twój stan jest podobny do stanu
chłopca, którego opiekun pozbawia zarządu jego
dóbr w taki sposób,że jeśli nawet jest on ich prawdzi-
wym właścicielem, to jednak niczym nie zarządza
i wydaje mu się,że nie posiada nic oprócz własnego
życia, jak mówi święty Paweł: niczym się nie różni od
niewolnika, chociaż jest właścicielem wszystkiego (Ga 4,
1).Zatem twój obecny stan nie jest niczym innym,jak
prawdziwym odrętwieniem, które pozbawia cię ra-
dości z tego, co czynisz w służbie Bożej.
(Epistolario IV,s.515)Piąta
Tajemnica Radosna

Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Świę-
to Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwycza-
jem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczy-
stościach, został Jezus w Jerozolimie,a tego nie zauważy-
li Jego Rodzice. […]
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni,
gdzie siedział między nauczycielami,przysłuchiwał się im
i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli
zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.Na ten
widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego:
Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja
z bólem serca szukaliśmy Ciebie.Lecz On im odpowie-
dział: Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście,
że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?
Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział
(Łk 2, 41 -50


Myśli
świętego Pio


W Księdze proroka Izajasza czytamy: Kogo to
chce on uczyć wiedzy?Komu chce dawać naukę? - Dzie-
ciom ledwie odstawionym od mleka,niemowlętom odsa-
dzonym od persi!(Iz 28, 9). Urywek ten jasny.Pro-
rok pozwala na zrozumieć, że psn odsłania najwyż-
sze głębie swej Boskiej mądrości tylko tym,którzy są
odstawieni od mleka i odsadzeni od piersi, to jest
tym,którzy zostali odłączeni od duchowych przyjem-
ności, tyym wreszcie, którzy stracili wsparcie ze strony
jakiegokolwiek upodobania zmysłowego, tym , któ-
rzy przeszli przez zmysłowe oczyszczenie.
(Epistolario IV,s. 1070 - 1071)

Część Świetlista (Światła)
Czwartek

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
Objawienie Siebie na weselu w Kanie.
Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
Przemienienie na górze Tabor.
Ustanowienie Eucharystii.


Pierwsza
Tajemnica Światła

Chrzest Jezusa w Jordanie
Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nas Jordan do Jana,
żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał
Go mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty
przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział:
Pozwól teraz,bo tak godzi się nam wypełnić wszyst-
ko,co sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus
został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody.
A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego
zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego.
A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany,
w którym mam upodobanie.

(Mt 3, 13 -17)

Myśli
świętego Pio


Posiadamy podwójne życie: życie naturalne,
dziedziczone po Adamie, powstałe przez zrodzenie
z ciała. Jest to życie ziemskie, podległe zniszczeniu,
pełne niskich namiętności.To życie wszyscy kochamy.
Jest w nas także drugie życie,nadprzyrodzone,które
przez chrzest otrzymaliśmy od Jezusa.Jest to życie du-
chowe, niebiańskie, wyrażające si ę praktyką cnót.
Przez przyjęcie chrztu dokonała się w nas prawdziwa
przemiana: umarliśmy dla grzechu i zostaliśmy
wszczepieni w Chrystusa.Dzięki temu możemy pro-
wadzić takie samo życie jak On. Przez chrzest otrzy-
mujemy łaskę uświęcającą, która daje życie właściwe
mieszkańcom nieba;przez chrzest stajemy się synami
Bożymi,braćmi Jezusa i dziedzicami nieba.

(Epistolario II, s. 229)Druga
Tajemnica Światła

Jezus objawia siebie na weselu w Kanie

Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów.
A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego:Nie
mają już wina.Jezus Jej odpowiedział:Czyż to moja lub
Twoja sprawa, Niewiasto?Czyż jeszcze nie nadeszła
godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług:
Zróbcie wszystko,cokolwiek wam powie. […] Rzekł
do nich Jezus: Napełnijcie stągwie wodą! […] Potem do
nich powiedział: Zaczerpnijcie teraz i zanieście staro-
ście weselnemu![...] A gdy starosta weselny skosztował
wody,która stała się winem[...], przywołał pana młodego
i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw
dobre wino,a gdy się napiją, wówczas gorsze.Ty za-
chowałeś dobre wino ażdo tej pory. Taki to początek
znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swo-
ją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

(J 2, 1-11)

Myśli
świętego Pio

Należy myśleć o Jezusie,który jest źródłem wo-
dy żywej. Nie może ona jednak dotrzeć do nas bez
pewnego środka, który pozwala jej przepłynąć, a jest
nim Maryja. Jezus nie przychodzi do nas inaczej,tyl-
ko przez Maryję Dziewicę. Starajmy się Ją naślado-
wać w świętej pokorze i powściągliwości. Oby Mary-
ja wyjednała ci odczucie swej świętej miłości.Oddaj-
my się w ręce tej niebieskiej Matki,jeśli chcemy dojść
do dobrobytu i pokoju, cieszyć się ich posiadaniem.
(Nello Castello, Cosi parlo Padre Pio, s. 138)Trzecia
Tajemnica Światła

Głoszenie królestwa Bożego
i wzywanie do nawrócenia

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Gali-
lei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił
i bliskie jest królestwo Boże.Nawracajcie się i wierz-
cie w Ewangelię!
(Mk 1, 14-15)

Zapytamy przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie króle-
stwo Boże, odpowiedział im: Królestwo Boże nie przyj-
dzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: Oto tu jest albo:
Tam.oto bowiem królestwo Boże pośród was jest.

(Łk 17,20-21)

Myśli
świętego Pio


Co zaś tyczy się wątpliwości,czy w tobie jest,czy
nie ma miłości Bożej,to proszę cię jeszcze raz:nie przy-
kładaj do tego wagi, gdyż Jezus jest z tobą,a gdzie On
jest,tam musi być i królestwo Jego miłości. Aby się
o tym przekonać,wystarczy tylko stale Go pragnąć.
Czyż bowiem byłoby to możliwe,aby Jezus był daleko
od ciebie,gdy Go wzywasz,modlisz się,szukasz Go
i posiadasz?Czy byłoby możliwe,aby nie było w tobie
miłości Bożej...? Odrzuć wieć wszelką wątpliwość
w tym względzie,zechciej porzucić dręczące niepoko-
je, upokarzaj się wobec dobroci naszego Boga, nie
przestając ani na chwilę dziękować Mu za nieustannie
okazywaną ci łaskawość, którą obdarza Ciebie i tyle
umiłowanych dusz.

(Epistolario III, s. 104-105)Czwarta
Tajemnica Światła

Przemienienie na górze Tabor

Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba
i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno.
Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak
słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło.A oto im się
ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy
Piotr rzekł do Jezusa: Panie,dobrze,że tu jesteśmy;jeśli
chcesz,postawię tu tzry namioty:jeden dla Ciebie,je-
den dla Mojżesza i jeden dla Eliasza.Gdy on jeszcze mó-
wił,oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się
głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam
upodobanie,Jego słuchajcie.Uczniowie,słysząc to,upa-
dli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich,
dotknął ich i rzekł:Wstańcie,nie lękajcie się.Gdy podnie-
śli oczy,nikogo nie widzieli,tylko samego Jezusa.
(MT 17, 1-8)

Myśli
świętego Pio


Staraj się dobrze zapamiętać i utrwalić w swojej
świadomości to, że Kalwaria jest górą świętych;
wiedz jednak i pamiętaj o tym,że po wyjściu na Kal-
warię,po ustanowieniu naniej krzyża i po wydaniu na
nim ostaniego tchnienia,wstępujesię od razu na
drugą górę,która nosi nazwę Tabor,niebiańskie Jeru-
zalem. Wiedz i o tym,że cierpienie jet krótkie, a na-
groda wieczna. Odpoczywaj spokojnie lub z cierpli-
wym poddaniem się[woli Pana], zachowując pełną
ufność w słowo Tego,który ma władzę nad tobą.Po-
kładając ufność w Bogu, nie lękaj się,że nawałnice
stają się coraz gwałtowniejsze,gdyż łódka twej duszy
nie ulegnie nigdy zatopieniu.

(Epistolario III, ss. 246-247)Piąta
Tajemnica Światła

Jezus ustanawia Eucharystię

A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo,
połamał i dał im mówiąc:Bierzcie,to jest Ciało moje.Po-
tem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im,
i pili z niego wszyscy.I rzekł do nich:To jest moja Krew
Przymierza,która za wielu będzie wylana.

(Mk 14, 22-24)

Przykazanie nowe daję wam, abyście się wza-
jemnie miłowali,tak jak Ja was umiłowałem;żebyście
i wy tak się miłowali wzajemnie.Po tym wszyscy po-
znają,żeście uczniami moimi,jeśli będziecie się wza-
jemnie miłowali.

(J 13, 34-35)


Myśli
świętego Pio


Gdy uczestniczysz we Mszy świętej,staraj się
rozbudzić twoją wiarę i rozważaj,jak wielki był dar
ofiarny,złożony za ciebie Bożej sprawiedliwości,aby
ją ubłagać i uprosić jej łaskawość.Nie odchodź od oł-
tarza bez wylania łez bólu i miłości do Jezusa,który
został ukrzyżowany ze względu na twoje wieczne
zbawienie.[...] Każda Msza święta, w której z poboż-
nością i dobrze uczestniczymy,sprawia w naszej du-
szy wręcz przedziwne skutki,ubogaca nas w dary
duchowe i materialne, o których nawet sami nie wie-
my.[...] Świat mógłby istnieć także i bez słońca,
ale nie może istnieć bez Mszy świętej.

(Buona giornata! , s.83-84)


Część Bolesna
Wtorek i Piątek
Modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym (Ogrójcu).
Biczowanie Pana Jezusa.
Ukoronowanie koroną z cierni.
Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa.
Śmierć na krzyżu.


Pierwsza
Tajemnica Bolesna

Modlitwa Pana Jezusa w ogrodzie Oliwnym
Potem wyszedł i udał się,według zwyczaju,na Gó-
rę Oliwną;towarzyszyli Mu także uczniowie.Gdy przy-
szedł na miejsce,rzekł do nich:Módlcie się,abyście nie
ulegli pokusie.A sam oddalił się od nich na odległość
jakby rzutu kamieniem,upadł na kolana i modlił się tymi
słowami;Ojcze, jeśli chcesz,zabierz ode mnie ten kie-
lich! Jednak nie moja wola,lecz Twoja niech się sta-
nie ! Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go,
Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił,a Jego pot
był jak gęste krople krwi,sączące się na ziemię.Gdy wstał
od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących
ze smutku. Rzekł do nich: Czemu śpicie? Wstańcie
i módlcie się,abyście nie ulegli pokusie.
(Łk 22, 39-46)


Myśli
świętego Pio


Pokusa nie oszczędza nikogo z wybranych.Nie
ominęła także Apostoła Narodów, który choć unie-
siony aż do raju, będąc jeszcze pielgrzymem na ziemi ,
to jednak był poddany takiej próbie,w której szatan
go wprost policzkował (por. 2 Kor 12,7).Mój Boże,
czy można czytać te stronnice nie odczuwając zmro-
żenia krwi w żyłach? Ileż wylał łez, ile westchnień,
błagań i modlitw wniósł do nieba ten Apostoł, by
Pan cofnął od niego tę, jakże bolesną,próbę!I jak mu
Jezus odpowiedział?Wystarczy ci mojej łaski.Moc bo-
wiem w słabości się doskonali (2 Kor 12,9)
(Epistolario III, s 243-244)

Druga
Tajemnica Bolesna

Biczowanie Pana Jezusa
Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jed-
nego więźnia,którego żądali.A był tam jeden, zwany Ba-
rabaszem, uwieźiony z buntownikami,którzy w rozruchu
popełnili zabójstwo. Tłum przyszedł i zaczął domagać się
tego, co zawsze im czynił.Piłat im odpowiedział: Jeśli
chcecie,uwolnię wam Króla Żydowskiego? Wiedział
bowiem,że arcykapłani wydali Go przez zawiść.Lecz ar-
cykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej Bara-
basza.Piłat ponownie ich zapytał:Cóż więc mam uczy-
nić tym, którego nazywacie Królem Żydowskim?
Odpowiedzilei mu krzykiem: Ukrzyżuj Go! Piłat odparł:
Cóż więc złego uczynił?Lecz oni jeszcze głośniej krzy-
czeli: Ukrzyżuj Go! Wtedy Piłat,chcąc zadowolić tłum,
uwolnił im Barabasza,Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał
na ukrzyżowanie.
(Mk 15, 6-15)


Myślo
świętego Pio

Medytujcie Jego życie publiczne,Jego bolesne
cierpienia i śmierć,ustanowienie Najświętszego Sa-
kramentu – właśnie tego samego wieczoru,kiedy lu-
dzie przygotowywali Mu okrutne męki;medytujcie
jeszcze Jezusa,który się modli w Ogrójcu i który poci
się krwią na myśl o cierpieniach, które ludzie Mu
zgotowali i niewdzięczność ludzi,którzy wzgradzili
Jego łaskami;medytujcie jeszcze Jezusa szarpanego
i ciągniętego przed sądy,biczowanego i cierniem uko-
ronowanego,Jego wspinanie się stromą drogą i obcią-
żonego Krzyżem na Kalwarię, Jego ukrzyżowanie
i na koniec Jego śmierć na Krzyżu,w morzu bólu
i cierpienia, na oczach zmartwionej Matki.
(Epistolario III, s 63-64)


Trzecia
Tajemnica Bolesna

Cierniem ukoronowanie
Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą
do pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohortę.Roze-
brali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny.
Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do
prawej ręki dali Mu trzcinę.Potem przyklękali przed Nim
i szydzili z Niego,mówiąc;Witaj,Królu Żydowski!Przy
tym pluli na Niego,brali trzcinę i bili Go po głowie.A gdy
Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz,włożyli na Niego
własne Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie.
(Mt 27, 27-31

Myśli
świętego Pio

Mieszkańcy tego pagórka powinni być pozba-
wieni wszystkich rzeczy i ogołoceni za wszystkich
przyzwyczajeń i światowych przywiązań tak,jak ich
Król był obdarty z szat gdy wszedł na szczyt Kalwa-
rii.[...] Szaty Jezusa były święte,nie były sprofanowa-
ne,choć dotknęli ich kaci,którzy je przynieśli do do-
mu Piłata.Nasz Boski Mistrz zezwolił na obdarcie się
z szat,aby przywrócić utraconą godność i pokazać,że
na tej górze nie może być nic niegodnego.Kto więc
odważyłby się inaczej postępować, ten okazałby się
niegodnym Kalwarii, owych mistycznych schodów,
po których wchodzi się raju.
(Epistolario III, s. 701)


Czwarta
Tajemnica Bolesna

Droga Krzyżowa Pana Jezusa
Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szy-
mona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na niego
krzyż,aby go niósł za Jezusem.
A szło za Nim mnóstwo ludu,także kobiet,które za-
wodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich
i rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną;
płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi!Oto
bowiem przyjdą dni,kiedy mówić będą: „Szczęśliwe
niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie
karmiły”.Wtedy zaczną wołać do gór:'Padnijcie na
nas;a do pagórków”: „Przykryjcie nas” Bo jeśli z zie-
lonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym/
(Łk 23, 26-31)Myśli
świętego Pio

W ciemnościach, cierpieniach,zmartwieniach
duchowych Jezus jest z tobą.W tym stanie nie wi-
dzisz, że jest ciemność w twojej duszy,a ja zapew-
niam cię w imieniu Boga,że światło Pana rozlewa się
i otacza całą twoją duszę.[...] Również nasz Pan na
Krzyżu żalił się,że został opuszczony przez Ojca,ale
Ojciec nie mógł nigdy zapomnieć o Swoim Synu,je-
dynym obiekcie Swych Boskich upodobań.
(Epistolario III, s. 1029-1030)


Piąta
Tajemnica Bolesna

Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu
Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do
godziny dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus zawo-
łał donośnym głosem:Eli, Eli, lema sabachthani?,to
znaczy; Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?
Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili:On Eliasza
woła.Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę,
napełnił ją octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pić.Lecz
inni mówili: Poczekaj! Zobaczymy, czy przyjdzie
Eliasz,aby Go wybawić.A Jezus raz jeszcze zawołał do-
nośnym głosem i wyzionął ducha.

(Mt 27, 45-50)


Myśli
świętego Pio

Rozumiem bardzo dobrze wszystkie twoje cier-
pienia,rozumiem twoje i twoich bliskich wysiłki,i ży-
wo w nich uczestniczę.Pociesz się! Wszystko minie;
Jezus daje ci krzyż,krzyż bardzo ciężki – to prawda,
ale trać ducha,Krzyż Jezusa był jeszcze cięższy;
nie bój się,On jest blisko ciebie,patrzy na ciebie,jest
tu,aby ci ulżyć w cierpieniach i wzywaj Go w każ-
dym niebezpieczeństwie, a także w sytuacjach po-
myślnych.Ze swojej strony nie przestaję w mojej nie-
godności,i nie przestanę,polecać ciebie naszemu Naj-
słodszemu Jezusowi.

(Epistolario IV, s. 696-697)

Część Chwalebna
Środa i Niedziela

Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
Zesłanie Ducha Świętego.
Wniebowzięcie Maryi.
Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi.


Pierwsza
Tajemnica Chwalebna

Zmartwychwstanie Pana Jezusa
W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do gro-
bu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu za-
stały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana
Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne,nagle stanęło przed
nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach.Przestraszone,
pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich:
Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?Nie ma
Go tutaj; zmartwychwstał.Przypomnijcie sobie, jak
wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: „Syn Człowieczy
musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany,
lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie”.

(Łk 24, 1-7)

Myśli
świętego Pio

Łaska Ducha Świętego niech będzie zawsze
w waszym sercu. Matka Jezusa i nasza niech pociesza
was duchowo i uzyska u Swego Najświętszego Syna
łaski Niebieskie.[...] W moich pokornych modlitwach
nie zapomnę przedstawic Panu waszych potrzeb.
Oby spodobało się dobremu Bogu w Swoim Miłosier-
dziu wysłuchać moich modlitw, które za was do Niego
nieustannie zanoszę. Niech udzieli wam cierpliwości i
pogody ducha w sposób wystarczający,aby podtrzymać
was w godzinie wielkiej próby.

(Epistolario IV, s. 142-143)


Druga
Tajemnica Chwalebna

Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Zapytywali Go zebrani: Panie, czy w tym czasie
przywrócisz królestwo Izraela?Odpowiedział im:Nie
wasza to rzecz znać czasy i chwile,które Ojciec usta-
lił swoją władzą,ale gdy Duch Święty zstąpi na was,
otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami
w Jerozolimie i w całej Judei,i w Samarii,i aż po krań-
ce ziemi.Po tych słowach uniósł się w ich obecności w
górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu.

(Dz. 1, 6-9)


Myśli
świętego Pio

Zaprawdę, życie łaską,w którym zmartwychwstaliśmy,
jest ze swej natury nieśmiertelne, tak jak nieśmiertelne
jest ze swej natury życie w chwale, w której Chrystus
zmartychwstał; z tą tylko różnicą,że jeśli Chrystus nie
może więcej umrzeć w swoim życiu chwały,to jest
owocem błogosławionej konieczności,ale jeśli my nie
możemy więcej umrzeć w swoim życiu łaski,
to musi to być zasługą wybrania i naszego
nieustannego zaangażowania.
Pragniemy według zasad rygorystycznej sprawiedliwości,
żeby Chrystus Zmartwychwstały natychmiast wstąpił na
prawicę Ojca w posiadanie wiecznej radości,
po dopełnieniu okrutnej śmierci na Krzyżu.
Niemniej,wiemy dobrze,że przez czterdzieści dni pragnął
ukazywać się jako Zmartwychwstały.

(Epistolario IV, s. 1084)


Trzecia
Tajemnica Chwalebna

Zesłanie Ducha Świętego
Kiedy nadzszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy,
znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu.
Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwał-
townego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali.
Ukazały się im też jezyki jakby z ognia, które się rozdzieliły,
i na każdym z nich spoczął jeden.I wszyscy zostali
napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami,
tak jak im Duch pozwalał mówić.
Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze
wszystkich narodów pod słońcem.Kiedy więc powstał ów
szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli,bo każdy słyszał, jak
przemawiali w jego własnym języku.

(Dz 2,1-6)


Myśli
świętego Pio

Kościół rzymski jest także apostolskim.Potrzeba
dwóch elementów, aby zaistaniało apostolstwo – jak
zauważa Kościół. Przede wszystkim wiary w całą
doktrynę nauczania Apostołów, bo Jezus Chrystus im
samym oznajmił to,co usłyszał od swego Ojca,im sa-
mym obiecał Ducha Świętego,który przypomni im
wszystko,o usłyszeli od Niego, im i nikomu innemu
przykazał, aby nauczali wszystkie narody.Następną
rzeczą jest prawdziwa sukcesja pasterska Apostołów,
która trwa do naszych czasów dlatego,że im samym,
nie innym, Chrystus Pan przyobiecał obecność aż do
skończenia świata.

(Epistolario IV, s. 1073-1074)


Czwarta
Tajemnica Chwalebna

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Maryja, dzięki osobliwszemu przywilejowi Niepoka-
lanego swego poczęcia zwyciężyła grzech i dlatego nie by-
ła podległą owemu prawu pozostawania w stanie rozkładu
grobowego i nie miała powinności wyczekiwania na
odkupienie swego ciała aż do końca czasów.Maryja jest
Nową Ewą,najściślej złączoną z Nowym Adamem w Jego
dziele Odkupienia i w Jego zwycięstwie nad grzechem
i nad śmiercią. Matka Najświętsza została wywyższona
nie tylko dla swego szczęścia,ale również i dla naszego
pożytku,abyśmy za Jej wstawiennictwem już tu na ziemi
sercem przebywali w niebie,a po śmierci mogli brać
udział w Jej chwale.

(Papież Pius XII,
Bulla Munificentissimus Deus
z 1 XI 1950 roku)


Myśli
świętego Pio

W końcu nadeszła upragniona chwila i Maryja
usłyszała głos swego Umiłowanego,który wołał na Nią
z góry: Veni, soror mea, dilecta mea sponsa mea, vieni!
Pójdź, siostro moja, umiłowana moja, oblubienico moja,
przyjdź!(por.Pnp 4 ,8 nn). Przyjdź,umiłowana oblubienico
mojego serca,skończył się czas wzdychania na ziemi;
przyjdź, o oblubienico,aby przyjąć od Ojca i Syna,
i Ducha Świętego koronę,którą Ci przygotował w niebie.
To miłosne zaproszenie zostało objawione Najświętszej
Maryi poprzez ogromnie żarliwą miłość,jaką płonęła,
żyjąc pragnieniem oglądania i zjednoczenia się ze swoim
Synem.Serce Jej mówiło,że zaspokojone zostaną ponad
miarę Jej pragnienia.I dlatego pełna radości,gotowa jest
opuścić tę ziemię.Oto już słyszy śpiew Aniołów,którzy
wychodzą Jej na spotkanie...

(Epistolario IV s. 1124)


Piąta
Tajemnica Chwalebna

Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny
Na wysokościach niebios króluje wraz ze swoim
Synem, jaśniejąca pięknem, ale i pełna mocy, i jednym
skinieniem ucisza potężny szum fal morskic.Ci,którzy
przemierzają burzliwe szlaki tego świata i z ufnością
wzywają Jej pomocy,są przez Nią wybawieni z groźnego
zamętu rozpętanych żywiołów i doprowadzeni do wybrzeży
tej ojczyzny,w której z radością uczestnicząw Jej zwycięstwie.
Błogosławiona Dziewica gromadzi rozproszonych,
przeprowadza zbłąkanych, wyzwala od śmierci i ocala od
zguby tych, których droga prowadzi ku zagładzie.

(Bł.Amadeusz bp z Lozanny,
Kazanie VIII o Najświetszej
Maryi Pannie)


Myśli
świętego Pio


Nieprzyjaciel jest bardzo mocny.Nie trzeba się
łudzić: trzeba się z tym liczyć, jeśli nie chce się mu
ulec, dusza poznaje to dzięki światłu, jakie Bóg wle-
wa w jej wnętrze.Jeśli nie czuwa, to zawsze naraża
się na niebezpieczeństwo.Sama myśl,że można utracić
wszysto przez jeden upadek,powoduje drżenie,
jak podmuch wiatru porusza trzcinę.
Straszliwa jest potęga szatana, o której wspomniałem
przed chwilą,ale niech będzie chwała Bogu za to,
że dał pomoc dla mego zbawienia:
efekt zwycięskiego boju jest w ręku naszej Niebieskiej
Matki.Wspierany i kierowany przez tak dobrą Matkę,
będę walczył dotąd,dopóki spodoba się to Panu,
bezpieczny i pełen ufności do Matki,która nigdy
nie dozwoli mi zginąć.

(Epistolario I, s. 576)Każda z 5 tajemnic w danej części odpowiada jednej dziesiątce Różańca.


RÓŻANIEC ŚWIĘTY
KOŃCZYMY ANTYFONĄ W INTENCJI PAPIEŻA LUB WŁASNEJ


Sub Tuum praesidium - Pod Twoją obronę - antyfona

SUB TUUM PRAESIDIUM
Sub tuum praesidium confugimus, sancta Dei Genitrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta, Domina nostra, Mediatrix nostra, Advocata nostra, Consolatrix nostra. Tuo Filio nos reconcilia, tuo Filio nos commenda, tuo Filio nos repraesenta.
POD TWOJĄ OBRONĘ
Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosła-wiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj.Pani Wszystkich Narodów
 Amsterdam, Holandia 1945 - 1959

  

Matka Boska objawiała się kobiecie z Amsterdamu, o imieniu Ida Peerdeman, przez kilka dekad. Prowadziła z Idą rozmowę. Matka Boska objawiła się pod wezwaniem „Pani Wszystkich Narodów”. Ida Peerdeman otrzymała wiele przesłań o dużym znaczeniu dla przyszłości Kościoła. Otrzymane podczas objawień informacje wydawało się, że wyprzedzały sobór Watykański II i mówiły o wielu specyficznych zagadnieniach, którymi on się potem zajmował. To było nawet ponad dziesięć lat wcześniej zanim został zwołany. Ida Peerdeman utrzymywała, że jest potrzeba unowocześnienia wiele obszarów Kościoła, więc Rzym może skorzystać z tych szczególnych możliwości danych w naszych dniach, w celach ewangelizacji poprzez nowoczesne środki przekazu. Ona ostrzegała przed poważnym niebezpieczeństwem zagrażającym Kościołowi w późnych latach dwudziestego stulecia: ponowne ożywienie nowoczesnej herezji. Pani Wszystkich Narodów przedstawiła „końcowy dogmat Maryjny” proklamujący Matkę Boską jako „Współodkupicielkę, Pośredniczkę i Orędowniczkę”, który to dogmat podsumowuje i wyjaśnia Maryjną teologię i „uwieńcza koroną” Matkę Boską. Te objawienia są przedmiotem badań dla Kościoła w momencie pisania tego tekstu. Kardynał Ratzinger napisał do wizjonerki, że nie ma żadnych teologicznych przeszkód, które uniemożliwiały by proklamowanie tego dogmatu. Niektórzy spekulują, czy proklamacja tego dogmatu mogłaby doprowadzić do oficjalnej schizmy w Kościele, która jest przepowiadana przez wielu wizjonerów, jako ta, która może się wydarzyć w Kościele w późniejszych dniach".
Historia z Amsterdamu:
Ida Peedeman urodziła się 13 sierpnia 1905 r., w Alkmaar, w Holandii, jako najmłodsze z pięciu dzieci. Na chrzcie (była ochrzczona jako dziecko) w kościele pod wezwaniem Świętego Józefa, zostało je nadane imię Isje Johanna, ale ona zawsze była nazywana po prostu Idą. Pierwsze objawienie Maryi jako Pani Wszystkich Narodów miało miejsce w Amsterdamie, 25-ego marca 1945 r., w Święto Zwiastowania. Jej przyjście było wydarzeniem, które zdarzyło się w całkowitej ciszy i prostocie, ukryte przed oczami świata. W tamtym roku Święto Zwiastowania było zbieżne z Palmową Niedzielą. Druga wojna światowa nadal toczyła się w Holandii i Amsterdam przeżywał okropny okres swojej historii. Ida i jej siostry siedziały wokół grzejnika kaflowego, podobnego do wybrzuszonego pieca i rozmawiały na temat wojny i ostatnich wydarzeń. Fr. Frehe, spowiednik Idy i przyjaciel, był wtedy w mieście i przyszedł z wizytą. To na pewno nie jest zbieg okoliczności, że Matka Boska rozpoczęła swoje objawienia jako Pani Wszystkich Narodów w Święto Zwiastowania. To było tego dnia, kiedy Maryja Najświętsza dała swoją zgodę Bogu i otworzyła drogę do uratowania ludzkości. W pewnym sensie ona powtórzyła ten akt poprzez objawienia i przesłania miłości i ratunku Jej Pana i Mistrza. Ida opowiada szczegółowo, że ona widziała światło w rogu sąsiedniego pokoju i ona była przyciągnięta do tego światła. Za światłem przyszła Pani. Pani kazała idzie powtarzać wszystko, co ona mówi. Ida zrobiła to. Pani mówiła powoli. Fr. Frehe kazał siostrze Idy zapisać to, co Ida mówiła i ona zrobiła to. Od 1945 r. aż do 1959 r., Matka Boska objawiła się Idzie Peerdeman, (z Amsterdamu, w Holandii) pięćdziesiąt sześć razy. Matka Boska prosiła o oficjalne uznanie Jej wezwania jako "Współodkupicielki, Pośredniczki i Orędowniczki", obiecując, że "Pani Wszystkich Narodów da potem pokój - prawdziwy pokój dla świata".
Poprzez Jej różne objawienia i informacje dawane Idzie, Matka Boska sama opisuje szczegółowo jak Jej wizerunek powinien wyglądać, co które detale oznaczają, i prosiła, żeby Jej wizerunek był wykonany według tych wskazówek. Na obrazie Matka Boska opisuje: "Ja stoję na kuli ziemskiej i obie moje stopy stoją na niej pewnie. Ty widzisz moje ręce wyraźnie, i moją twarz i welon. Reszta jest jak we mgle… . Teraz, Ja ci wyjaśnię dlaczego Ja przyszłam w tej formie. Ja stoję jako Pani przed Krzyżem – z głową, rękami i stopami jak u człowieka, z ciałem jednak jako Duch, ponieważ Syn przyszedł poprzez wolę Ojca" (4-ego Marca 1951 r.). Ona kontynuuje opisywać pas, którym Ona została odziana. Pas "reprezentuje okrycie bioder Syna" (objawienie z 15-ego kwietnia 1951 r.). Nabożeństwo do Pani Wszystkich Narodów zawiera następujące kluczowe elementy: Wizerunek, Modlitwę i Rozpowszechnianie Wizerunku i Modlitwy.
 
Modlitwa z Amsterdamu
W dniu 11-ego lutego 1951 r., modlitwa, która była zapowiedziana już sześć lat wcześniej została ostatecznie dana Idzie Peerdeman. Matka Boska powiedziała: "Módl się przed Krzyżem: 

Panie Jezu Chryste, Synu Ojca,
ześlij teraz Swojego Ducha na ziemię.
Niech Duch Święty żyje w sercach wszystkich narodów, aby one mogły być zachowane od  upadku, katastrofy i wojny. Niechaj Pani Wszystkich Narodów, która kiedyś była Maryją, będzie naszą Orędowniczką.
Amen.
."Ta modlitwa była dana w celu nawrócenia świata. Niech ta modlitwa towarzyszy tobie cokolwiek robisz w swoim codziennym życiu. Ta modlitwa powinna być rozpowszechniona, również poprzez nowoczesne środki przekazu. Ja nauczyłam cię tej krótkiej modlitwy do Ojca i Syna. Dbaj, aby ta modlitwa była rozpowszechniana na całym świecie, wśród wszystkich narodów. Oni mają prawo do tego. Upewnij się, że modlitwa, która zwięźle i tak szybko wyprasza zesłanie Prawdy, Ducha Świętego, jest rozpowszechniana tak szybko jak to jest możliwe. Niech każdy odmawia tę krótką modlitwę każdego dnia! Ta modlitwa celowo została podana jako krótka i prosta, aby każda osoba była w stanie odmówić ją, nawet w tym nowoczesnym i szaleńczo przyspieszonym świecie. Ta modlitwa została przekazana, aby można było wybłagać nadejście Ducha Prawdy do tego świata. Ty nie wiesz jak wielką wartością i siłą ta modlitwa szczyci się przed Bogiem. Matka Boska obiecuje: "poprzez odmawianie tej modlitwy i tytuł Matki Boskiej - Pani Wszystkich Narodów, można uratować świat od ogólnoświatowego nieszczęścia".
Podsumowanie Objawień w Amsterdamie:
W dniu 2 kwietnia 1951 r., w Amsterdamie Pani Wszystkich Narodów powiedziała: "Świat nie jest uratowany przez siłę, świat będzie uratowany przez Ducha... Zobacz, że moja modlitwa musi być rozpowszechniona na całym świecie, wśród wszystkich narodów. Oni wszyscy mają prawo do tego. Ja zapewniam cię, że świat się zmieni. Odmów moją modlitwę, potem niech odmówią ją narody, żeby Duch Święty rzeczywiście i prawdziwie przyszedł.  Upewnij się, że każdy naród będzie się gromadzić wokół tego tronu, przed tym obrazem. To jest wielka łaska, że Najświętsza Maryja, Miriam lub Pani Wszystkich Narodów może pomagać światu". Potem w tym samym przesłaniu Matka Boska mówi: "W Jej imieniu proś Ojca, Syna i Ducha Świętego, który przyjdzie teraz w pełniejszej formie niż kiedykolwiek."
W dniu 15-ego listopada 1951 r., Matka Boska oświadczyła:
"Pani Wszystkich Narodów jest tutaj, stoi przed Krzyżem Swojego Syna; Jej stopy są na obłoku ziemi i owieczki Jezusa Chrystusa otaczają Ją. To jest Współodkupicielka i Pośredniczka, która przychodzi w tych czasach. Ja jestem Współodkupicielką od momentu Zwiastowania. To ma następujące znaczenie: Matka ustanowiona Współodkupicielką poprzez wolę Ojca. Powiedz to twoim teologom. Powiedz im również, że ten dogmat będzie ostatnim w historii Maryjnej."

Siedemnasty luty 1952 r.: Kościół i Krzyż.
Pani jest znowu. Ona przychodzi bardzo blisko mnie i mówi: “Słuchaj uważnie i powiedz teologom i ludziom tego świata, żeby dobrze interpretowali moje przesłanie i starali się je zrozumieć. Pan Jezus Chrystus przyszedł i przyniósł Kościół i Krzyż jako prezent od Pana i Stwórcy. Kościół jest i pozostanie. Pan i Stwórca oczekuje wdzięczności od stworzeń. Kościół jest wspólnotą ludzi, którzy będą adorować i czcić Pana i Stwórcę, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wszyscy ci, którzy zostali umieszczeni poza wspólnotą, powinni widzieć, że Kościół pozostaje i rozrasta się.”

W dniu 20-ego marca 1953 r.: Ten czas nadchodzi.
Ja widzę Panią Wszystkich narodów stojącą przede mną. Ona mówi: “Powiedz, że czas teraz nadszedł. Czas jest tutaj, czas w którym świat pozna, że Ja przyszłam tutaj jako Pani Wszystkich Narodów. Ja chcę, uczynić to znanym na całym świecie już teraz. Powiedz to do papieskiej Kongregacji do spraw Wiary. To jest moje przesłanie dla niego. Ty nie obawiaj się niczego. On przeczyta wszystkie informacje, które przekażesz dla Ojca Świętego. Nie obawiaj się, dziecko. Ty to osiągniesz. Nie miej lęków. Dlatego, że to Ja jestem, która przynoszę tę wiadomość. Czas właśnie nadszedł.” Teraz Pani robi przerwę na długi czas i potem mówi: “1953 r., to jest rok Pani Wszystkich Narodów.”
W dniu 10-ego maja 1953 r.: Specjalna wiadomość dla Papieża.
Pani stoi przede mną. Ona mówi: “Ja przyszłam dzisiaj, aby przynieść specjalną wiadomość. Poproś Ojca Świętego, aby modlił się tą modlitwą, w której Najświętsza Maryja
jest nazwana Współodkupicielką, Pośredniczką i Orędowniczką, mającą tytuł „Pani Wszystkich Narodów”, modlitwą daną dla świata ––i prowadził wszystkie narody świata do odmawiania tej modlitwy.
Powiedz mu: apostołka Pana Jezusa Chrystusa, uczy ludzi tej prostej i głębokiej modlitwy. To jest Najświętsza Maryja, Pani Wszystkich Narodów, która prosi o to ciebie. Ty jesteś pasterzem Kościoła Jezusa Chrystusa. Paś twoje owce. Wiedz dobrze, wielkie zagrożenia wiszą nad Kościołem, wiszą nad światem. Teraz nadeszła ta chwila dla ciebie, aby mówić o Maryi Najświętszej jako Współodkupicielce, Pośredniczce i Orędowniczce, mającej tytuł „Pani Wszystkich Narodów”. Dlaczego Maryja Najświętsza prosi ciebie o to? Ponieważ Ona została przysłana przez Pana i Stwórcę, po to, aby Ona mogła pod tym tytułem i poprzez tę modlitwę, uchronić świat od wielkiej światowej katastrofy. Ty wiesz, że Maryja Najświętsza życzy sobie nadejść jako Pani Wszystkich Narodów. Ona teraz prosi, aby ludzie usłyszeli tę modlitwę od ciebie, Ojcze Święty”.
W dniu 31-ego maja 1955 r.: " ...Szatan nie jest jeszcze wypędzony".
"Pani Wszystkich Narodów" otrzymała teraz pozwolenie, aby wypędzić Szatana. Ona przychodzi, aby zapowiedzieć Ducha Świętego. Duch Święty tylko teraz zejdzie na tę ziemię. Ale wy powinniście odmawiać moją modlitwę, tę modlitwę, którą Ja dałam dla świata. Każdego dnia i w każdej chwili ty powinnaś myśleć o tej modlitwie, modlitwie „Pani Wszystkich Narodów” danej dla tego świata w tym czasie.

W latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku, powstała Fundacja Pani Wszystkich Narodów, która wykupiła ziemię w Diepenbrockstraat po cenie prawie symbolicznej. Sekretariat Fundacji został utworzony i Kaplica ledwie widzialna, została wybudowana tutaj, ze środków pozostawionych na ołtarzu, został tez namalowany obraz Pani Wszystkich Narodów. To tu Ida Peerdeman spędziła ostanie lata swojego życia.
Jej życie było wypełnione cierpieniami moralnymi. To było bardzo trudne dla niej podzielić się jej doświadczeniami, częściowo z powodu przeciwników i odmów, ale także i z powodu jej własnych trosk, aby zawsze przekazać wszystko tak wiernie jak to możliwe. Przez długie lata ona pragnęła tylko jednego, aby zniknąć, pozostać nieznaną, absolutnie nie chciała być w roli przywódcy. Jak często ona powtarzała: “To nie jestem ja, ja jestem zaledwie instrumentem; to są po prostu przesłania Matki Boskiej”. Ostatecznie, 31-ego maja 1996 r., Ida zobaczyła, że jej najbardziej oczekiwane pragnienie wypełniło się: Jego Ekscelencja, Przewielebność Bomers, Biskup Haarlemu, we współpracy z biskupem pomocniczym, Biskupem Punt, zatwierdził do publicznego nabożeństwa tytuł Pani Wszystkich Narodów, pozostawiając każdemu całkowity wybór czy wierzyć w te objawienia czy nie, co do, których on jednak nie miał wątpliwości. “Teraz ja mogę umrzeć”, powiedziała Ida Peerdeman, kiedy została poinformowana o decyzji Biskupów. Ona zmarła 17-ego czerwca, w wieku lat dziewięćdziesięciu. W ostatnim objawieniu, Pani powiedziała jej: “Adieu, do zobaczenia w raju.” Jego Ekscelencja Biskup Bomers przewodniczył pogrzebowi Idy Peerdeman, który odbył się w Kaplicy Pani Wszystkich Narodów.
W celu wypełnienia próśb otrzymanych podczas objawień i wizji, Ida pracowała bardzo ciężko, aby propagować Modlitwę, Wizerunek i Nabożeństwo do Pani Wszystkich Narodów. Ona zmarła 17-ego czerwca 1996 r., (mając prawie 91 lat), niecałe dwa miesiące po tym, jak Biskupi Diecezji Haarlem-Amsterdam oficjalnie zatwierdzili do publicznego nabożeństwa oddawanie czci Matce Bożej jako Pani Wszystkich Narodów i nadali „nihil obstat" objawieniom otrzymanym przez Idę od Matki Boskiej.


AKT POŚWIĘCENIA SIĘ NAJŚWIĘTSZYM
SERCOM JEZUSA I MARYI

Ja (podać swoje imię )oddaję i poświęcam Najświętszym
Sercom – naszego Pana,Jezusa Chrystusa, i naszej Błogosławionej
Dziewicy Maryi moją osobę i moje życie,moje uczynki,pokuty i
cierpienia, żeby cała moja istota przyczyniła się do uczczenia,
umiłowania i wysławiania tych Serc.
Jest moją nieodwołaną wolą należeć do Nich całkowicie i czynić
wszystko z miłości do Nich, wyrzekając się przy tym z całego serca wszystkiego,
co by się Im mogło nie podobać.
Obieram Was sobie, o Najświętsze Serca,jako jedyny przedmiot mojej miłości,
jako obrońców mojego życia,jako rękojmię mojego zbawienia,

jako lekarstwo na moją ułomność i niestałość,jako naprawienie wszystkich uchybień mojego życia i jako bezpieczne schronienie w godzinie mojej śmierci.Amen.


Przyjdź,Duchy Święty,i przygotuj serca na
panowanie płomiennej Miłości Obu
Najświętszych Serc

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ NAJŚWIĘTSZYM SERCOM JEZUSA I MARYI

Szczęśliwa  dusza,która umie kochać bez zastrzeżeń,bo w tym jej wielkość (Dz.997)

O!JEZU,O! MARYJO, O! SERCA MIŁOŚCI
Modlitwa ta jest podarunkiem
nieskończonej Boskiej Miłości dla
całego świata.
Podarunkiem nowego czasu Miłości
dwóch serc Jezusa i Maryi na zawsze
zjednoczonych ze sobą w Miłości.
Modlitwa ta zyskała Kościelne
imprimatur dnia 29 .04. 2000 roku w
Poznaniu przez Księdza Biskupa Marka Jędraszewskiego
Wikariusza Generalnego.

Pan Jezus także związał z tą modlitwą swoje obietnice:”
Po Przenajświętszym Sakramentem,po Mszy Świętej jest to największy podarunek jaki
Ja dałem całemu światu i Mojemu Kościołowi.Jest nim ta modlitwa i to uwielbienie
dwóch Serc Miłości.Ta modlitwa pochodzi od Mszy Świętej,tak jak Krew i Woda z mojego
przebitego boku.
Msza Święta i ta modlitwa są ze sobą złączone i nie można tej modlitwy i tego
uwielbienia oddzielać od Przenajświętszego Sakramentu i Mszy Świętej.
Dopuść moją Miłość od panowania,dopuść moje Serce do panowania.Dopuść nasze
Serca Miłości do panowania.
O Serca Miłości”.- O jak Ja i moja Matka lubimy być tak nazwani.
Wszyscy,którzy choć raz w swoim życiu pełni oddania tak do nas zawołają,otrzymają
na swoim sercu ochronną pieczęć Zjednoczonych Serc.
Ci ludzie,którzy tą modlitwę regularnie i wytrwale odmawiali,nią żyli,przemienią się
w płonący ogień Bożej Miłości i żaden z nich nie zginie.
Wszystkich,którzy noszą Pieczęć Serc Miłości,przyciagnie do siebie jak magnes.
Kiedy w końcu będę mógł przestać opłakiwać tę Miłość,która jest odwzajemniona
niewdzięcznością i grzechem?
Tak bardzo chciałbym moją Miłość rozpowszechniać na całym świecie,lez złośliwość
nienawiść i grzech powstrzymują mnie.
Teraz jednak obiecuję : obojętnie,jak nieczuli to będą,tak będę przez tych,którzy
czczą Dwa Serca Miłości,moją Miłość rozpowszechniać po całym świecie.
Ja sam jestem tą Modlitwą.Uczę wszystkich ją odmawiać w szczególności o godzinie 6.00,
12.00,18.00 po Aniele Pańskim,około godziny 16.00 na zakończenie godziny
Miłosierdzia,podczas świetej Godziny i w czasie czuwania przy Grobie Pańskim.
Rozlewaj tę modlitwę jak deszcz i pozwól jej jak promienie słoneczne świecić wszędzie.
Szatan wie,że jego czas się skończył.Nadejdzie czas,że zobaczy on wokół Serc miłości oślepiająco jasne promienie rozchodzące się od ludzi przepełnione żarem tych serc.
Wtedy Serce Moje i mojej Matki zatriumfuje.

MODLITWA DO SERC PEŁNYCH MIŁOŚCI
Jezu! Maryjo!Kocham Was!
Okażcie nam Swoje miłosierdzie.
Ratujcie wszystkie dusze.Amen.

O!Serca Pełne Miłości
O! Serca na zawsze miłością złączone!Uczyńcie mnie zdolnym
do miłowania Was zawsze i nieustannie.
Wspomagajcie mnie,abym innym pomagał Was kochać.
Serce Jezusa!
Przyjmij moje znękane serce i nie oddawaj mi go do dopóki nie
stanie się płonącym ogniem Twoje Miłości.
Weź mnie i posłuż się mną według
Twego upodobania,gdyż całkowicie należę do Ciebie.
Amen.

O!Jezu,czysta i święta Miłości!
Przeszyj mnie Twoimi strzałami
i zanurz mnie w ranach Niepokalanego Serca
Twojej Matki
Niepokalane Serce Maryi
Zjednocz mnie z Przenajświętszym Sercem Twojego Syna!
O! Serca Pełne Miłości!
Obdarzcie mnie miłością, życiem i zbawieniem.
Amen.

O! Jezu!O!Maryjo!
Jesteście Sercami Miłości!
Kocham Was
i Wam oddaję się całkowicie.Amen.
O!Serca pełne Miłości!Przyjmijcie mnie ,
Wam oddaję serce moje!Amen.

Nabożeństwo różańcowe powstało w średniowieczu,
 a do jego rozpowszechnienia przyczynił się
w głównej mierze Zakon Dominikanów.
Papież Pius V poświęcił dzień 7 października
Matce Bożej Różańcowej,gdyż tego dnia w 1571
roku pod Lepanto flota państw katolickich odniosła
przypisywane modlitwie różańcowej zwycięstwo
nad flotą turecką.Papież Leon XIII zalecił odmawianie
 Różańca Świętego przez cały październik,
 a do Litanii Loretańskiej włączył wezwanie:
  Królowo Różańca świętego,
módl się za nami.
Ilekroć Maryja chciała przekazać światu swoje
orędzie,zjawiała się wybranym ludziom z różańcem
w ręku i zachęcała do jego odmawiania.Tak było
w Lourdes i w Fatimie.
Matka Boża obiecała szczególne łaski tym,
którzy czcić Ją będą w modlitwie różańcowej.
Modlitwa ta wyrosła z Ewangelii i jest jej streszczeniem.
Część Radosna przypomina,że Bóg przychodzi do człowieka,
aby go zbawić.
Część Światła,
wprowadzona przez papieża - Jana Pawła II świętego
Listem Apostolskim Rosarium Virginis Mariae
z 16 października 2002 roku, to kontemplacja osoby
Chrystusa w szczególnych momentach jego życia publicznego.
W Części Bolesnej rozważamy,
jak dokonała się zbawienie,
 zaś Część Chwalebna to doskonała ilustracja
początków Kościoła i Jego przesłania w świecie.
Jan Paweł II święty, w czasie swoich apostolskich
 pielgrzymek po całym świecie nie rozstaje się
 z różańcem.
Szczególnie wzruszająca była modlitwa różańcowa
Papieża 13 maja 1982 roku w Fatimie,
w pierwszą rocznicę zamachu na Jego życie.
Ojciec Święty klęcząc przed figurką Matki Bożej Fatimskiej
w kaplicy objawień,przez czterdzieści minut trwał na modlitwie,
dziękując Maryi za ocalenie życia i powrót do zdrowia.
W swoją modlitwę włączył sprawy Kościoła
i całej rodziny ludzkiej.
Modlił się o chleb,sprawiedliwość i pokój na ziemi,
o poszanowanie życia człowieka od jego zarania,
o zachowania Bożych przykazań,o wierność Chrystusowi,
o miłość w łonie Kościoła i na całym globie...


Różaniec nie powinien być przedmiotem,który
się jedynie z szacunkiem ogląda.Nie może być ma-
gicznym amuletem,który nosi się przy sobie,ale
rzadko się na nim modli.Różaniec znajduje uznanie
wśród wiernych,w momentach ciężkich,smutnych,
ale także w chwilach radości,kiedy zwracają się do
Najświętszej Dziewicy.
Poniższe rozważania zostały opracowane
w oparciu o teksty biblijne i wzbogacone myślami
świętego Pio zaczerpniętego z jego listów,wydanych
w san Giovanni Rotondo w latach 1971-1984,pod
tytułem Epistolario.
Niech Święty z San Giovanni Rotondo,który tak
bardzo kochał Najświętszą Dziewicę i każdego dnia
odmawiał wiele Dziesiątków Różańca,przybliży nam
tajemnicę życia i odkupieńczego dzieła Jezusa Chrys-
tusa ukryte w paciorkach.
                                                     o.Józef Marecki
                                                      kapucyn


Odmawianie Różańca świętego w kościele, kaplicy publicznej, w rodzinie,
we wspólnocie zakonnej, w pobożnym stowarzyszeniu(wystarczy odmó-
wić tylko jedną część Różańca) - odpust zupełny;natomiast odmówienie
poza tymi miejscami lub wspólnotami - odpust cząstkowy.
                                       (Wykaz odpustów zupełnych i cząstkowych podanych
                                          przez Penitencjarię Apostolską 29 VI 1969 r.,nr 48)
  


SIGNUM SANCTAE CRUCIS         
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen                                                    ZNAK KRZYŻA ŚWIĘTEGO

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Amen


Następnie odmawia się Skład Apostolski:
  Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego,Stworzycie-
la  nieba i ziemi.I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedyne-
go,Pana naszego,który się począł z Ducha Świętego,na-
rodził się z Maryi Panny,umęczon pod Ponckim Piłatem,
ukrzyżowan,umarł i pogrzebion,zstąpił do piekeł,trze-
ciego dnia zmartwychwstał,wstąpił na niebiosa,siedzi po
prawicy Boga Ojca wszechmogącego,stamtąd przyjdzie
sądzić żywych i umarłych.Wierzę w Ducha Świętego,
święty Kościół powszechny,świętych obcowanie,grze-
chów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie,żywot
wieczny .Amen.

SYMBOLUM APOSTOLORUM
Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae; et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum; qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine; passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus; descendit ad inferos; tertia die resurrexit a mortuis; ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis; inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum; sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem; remissionem peccatorum; carnis resurrectionem; vitam aeternam. Amen.


SKŁAD APOSTOLSKI Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.
Amen.

Jeden raz odmawia się Modlitwę Pańską:
  Ojcze nasz,któryś jest w niebie,święć się imię Two-
je,przyjdź królestwo Twoje,bądż  wola Twoja,jako w nie-
bie,tak i na ziemi.Chleba naszego powszedniego daj nam
dzisiaj .I odpuść nam nasze winy,jako i my odpuszczamy
naszym winowajcom.I nie wódź nas na pokuszenie,ale
nas zbaw ode złego.Amen.


ORATIO DOMINICA
Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.                                                            
MODLITWA PAŃSKA
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Amen.
Trzy razy odmawia się Pozdrowienie Aniel-
skie,  Intencją tych modlitw jest uproszenie trzech
 cnót boskich;wiary,nadziei i miłości:
 Zdrowaś Maryjo,łaski pełna,Pan z Tobą,błogosła-
wionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc ży-
wota Twojego,Jezus.Święta Maryjo,Matko Boża,módl 
się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszSALUTATIO ANGELICA
Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum; benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.


POZDROWIENIE ANIELSKIE
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Następnie odmawia się Uwielbienie Trójcy  
  Przenajświętszej:
Chwała Ojcu i Synowi ,i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku teraz i zawsze,i na wieki
wieków. Amen.DOXOLOGIA IN HONOREM SANCTISSIMAE TRINITATIS 
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, 
sicut erat in principio et nunc et semper 
et in saecula saeculorum. Amen.

 UWIELBIENIE TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Na koniec Dziesiątka można dodać Modlitwę
Fatimską:

O mój Jezu,przebacz nam nasze grzechy,zachowaj 
nas od ognia piekielnego,zaprowadź wszystkie dusze do
nieba i dopomóż szczególnie tym,którzy najbardziej po-
trzebują Twojego Miłosierdzia.   O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego,masonami i poleconymi Tobie.

 MÓDLMY SIĘ NA RÓŻAŃCU ŚWIĘTYM,
ODKRYJMY JAKI TO JEST SKARB

W intencji -  naszego narodu i narodów całego świata.
 Jak odmawiać różaniec?

Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort
"Przedziwny sekret Różańca Świętego"
[fragmenty]

Po wezwaniu Ducha Świętego, jeżeli chcecie dobrze odmówić różaniec, stawcie się na chwilę w obecności Bożej (...). Uważajcie w szczególny sposób na dwa błędy, które zwykle popełniają prawie wszyscy, którzy odmawiają różaniec: pierwszy -
 to bez włożenia jakiejś intencji odmawiam różaniec tak, że jeżeli się ktoś pyta, dlaczego go odmawiam, nie umiem odpowiedzieć. I dlatego powinniście zawsze mieć na celu przy odmawianiu różańca jakąś łaskę do uproszenia, jakąś cnotę do naśladowania, jakiś grzech do unikania.
Drugim błędem, jeszcze częstszym, jest zaczynanie różańca z myślą tylko o tym, aby jak najszybciej go zakończyć.(...)
Wzbudza politowanie fakt, jak wielu odmawia różaniec źle. Odmawiają go z pośpiechem nie do wiary, nawet zjadają połowę jego słów. Nie chciałoby się z pewnością złożyć w taki niepoważny sposób hołdu ostatniemu ze śmiertelnych, a myśli się, że Jezus i Maryja będą tym uczczeni!
A więc nie ma się co dziwić, jeżeli najbardziej święte modlitwy naszej religii nie przyniosą prawie żadnego owocu i jeżeli odmówionych tysiąc i dziesięć tysięcy różańców nie uświęci was bardziej.

   Wiara

Różaniec trzeba odmawiać z wiarą, pamiętając słowa Jezusa Chrystusa: "Wszystko, o co w modlitwie poprosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie" (Mk 11,24; Mt 8,13). Jeżeli potem wśród was jest ktoś, kto potrzebuje mądrości, niech prosi o nią Boga... niech prosi jednak z wiarą, bez żadnej wątpliwości (Jk 1, 5-
6). Kto odmawia Różaniec, zostanie mu udzielone, o co prosi.

   Pokora

Trzeba ponadto modlić się z pokorą, jak celnik. Klęczał on na ziemi, nie na jedno kolano lub na ławce, jak pyszni ludzie światowi; stał w głębi kościoła, a nie w sanktuarium, jak faryzeusz; miał oczy pochylone ku ziemi, nie ośmielając się patrzeć w niebo, a nie z głową w górę, patrząc tu i tam jak faryzeusz; bił się w piersi uznając się za grzesznika i prosząc o przebaczenie; "O Boże, miej litość dla mnie grzesznika" (Łk 18,13), a nie jak faryzeusz, który modląc się chwalił się ze swoich dobrych czynów i gardził innymi.

Uważaj, by nie naśladować pysznej modlitwy faryzeusza, która go uczyniła jeszcze bardziej zatwardziałym i przeklętym; naśladuj natomiast pokorę celnika, która uprosiła mu odpuszczenie win.
I jeszcze unikaj wszystkiego, co trąci nadzwyczajnością: uważaj, by nie prosić i nie pragnąć nadzwyczajnej wiedzy, wizji, objawień i innych łask cudownych od Boga danych czasem jakiemuś świętemu, wiernemu Różańcowi. Sola fides sufficit "wystarczy sama wiara", teraz kiedy Ewangelia św. i wszystkie nabożeństwa i praktyki pobożności są wystarczająco ustalone.
Nie opuszczaj nigdy najmniejszej cząstki Różańca w chwilach oschłości, niesmaku, smutku; dałbyś dowód pychy i niewierności. Natomiast jako dzielny naśladowca Jezusa i Maryi odmawiaj chociaż w oschłości, to znaczy bez widzenia, bez smakowania, bez czucia niczego, Ojcze nasz i Zdrowaś, rozmyślając najlepiej jak tylko możesz tajemnice. (...)

   Ufność

Na koniec módl się z wielką ufnością, bazując na dobroci i nieskończonej wspaniałomyślności Boga, i na obietnicach Jezusa Chrystusa. Bóg jest źródłem wody i wina, które płyną nieustannie do serca tego, kto się modli. Największym pragnieniem Ojca Przedwiecznego w stosunku do nas jest to, aby nam przekazać zbawcze wody Swojej łaski i swego miłosierdzia. (...)
Prosząc o łaski Pana Jezusa sprawiasz Mu przyjemność: przyjemność większą od tej, jaką może dać matce jej własne dziecko. Modlitwa jest kanałem łaski Bożej; za jej pośrednictwem powinniśmy czerpać u Bożego źródła; jeżeli my nie zbliżamy się do Jezusa przez modlitwę, co jest obowiązkiem wszystkich dzieci Bożych, on użala się nad tym z miłością: "Do tej pory nie prosiliście o nic w Imię Moje, proście, a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone" (Mt 7,7).
Co więcej, aby zachęcić nas do większej ufności w modlitwie, zapewnił nas, że Bóg Ojciec da nam wszystko, o co Go poprosimy modląc się w Jego Imię (J 15,23).

   Wytrwałość

Do ufności dołączamy wytrwałość. Tylko ten, kto wytrwa w proszeniu, szukaniu, w pukaniu -
 otrzyma, znajdzie, wejdzie. Nie wystarczy prosić Pana Jezusa o jakąś łaskę przez miesiąc, przez rok, przez dziesięć lat, przez dwadzieścia lat; nie trzeba ustawać, prosić aż do śmierci być pewnymi, że się otrzyma to, o co się prosi dla własnego zbawienia, choćby się nawet umarło. (...)
Pan Bóg (...) okazuje swoją miłość w tym, że każe nam prosić i szukać przez długi czas łask, które pragniemy otrzymać; co więcej, im bardziej jest cenna łaska, którą chce nam dać, tym więcej opóźnia się z daniem jej.
Czyni tak:

   1. aby dać nam ją obfitszą,

   2. aby osoba, która ją otrzymuje, ceniła ją,

   3. aby ta osoba, po otrzymaniu jej uważała bardzo, by jej nie utracić; nie ceni się bowiem bardzo tego, co się uzyska w jednej chwili, albo za małą cenę.


Wytrwaj więc drogi Bracie od Różańca, w proszeniu Boga przez Różaniec św. O wszystkie łaski duchowe i cielesne, których potrzebujesz, w szczególny sposób mądrości Bożej, która jest skarbem niewyczerpanym! (Mdr 7,14). I nie wątp, prędzej czy później otrzymasz ją, byleś tylko nie przestał odmawiać Różańca i nie zniechęcił się w pół drogi "Długą drogę musisz jeszcze przebyć"
(1 Krl 29,7).

 

Brak komentarzy:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

   BÓG TRÓJJEDYNY - RODZINA - OJCZYZNA! APEL  DO RZĄDU POLSKI, EPISKOPATU POLSKI, PREZYDENTA POLSKI PROSZĘ O UDZIELENIE  ...