Strony

EGZORCYZM EGZORCYZM

W Imię Ojca i Syna , i Ducha Świętego. Amen.


Modlitwa do świętego Michała Archanioła.

Książe najchwalebniejszy niebiańskiego wojska,
Święty Michale Archaniele,/ broń nas w walce przeciwko
książętom i władzom,/ przeciwko władcom świata tych
ciemności, /przeciwko duchom nieprawości, w przestworzach.
/Przyjdź z pomocą ludziom,/ których Bóg na obraz podobieństwa
Swojego stworzył/ i od niewoli szatańskiej wykupił ceną wielką./
Ciebie jako stróża i patrona/ czci Święty Kościół.
/Tobie Bóg powierzył dusze odkupionych ludzi, / abyś je w największym szczęściu
umieścił./Błagaj Boga pokoju,/aby starł szatana pod nogami naszymi,/ aby już nie miał
mocy trzymać w niewoli ludzi i szkodzić Kościołowi./
Przekaż nasz prośby przed Oblicze Najwyższego,/ aby rychło uprzedziło nas Miłosierdzie
Boże/ i abyś schwytał smoka,/ starego węża,/ który jest diabłem i szatanem,/ i związanego
rzucił do przepaści,/ aby nie zwodził dalej ludzi./

Egzorcyzm
(stojąc)

W Imię Jezusa Chrystusa, Boga i Pana naszego,/ za
przyczyną Niepokalanej Dziewicy Bogarodzicy Maryi,/
Świętego Michała Archanioła,/ Świętych Apostołów Piotra
i Pawła/ i wszystkich Świętych,/ ufając w powagę naszego
świętego posługiwania,/ przystępujemy bezpiecznie/ do
odrzucenia napadów diabelskiego podstępu./

Psalm 67

Niech powstanie Bóg/ i niech rozproszą się nieprzyjaciele Jego,
/ i niech uciekną ci,/ którzy Go nienawidzą,/
sprzed Oblicza Jego./
Jak rozprasza się dym,/ tak niechaj się rozproszą,/ jak
rozpływa się wosk w obliczu ognia,/ tak niech zginą
grzesznicy sprzed Oblicza Bożego.
V. Oto przez   Krzyżem Pańskim uciekajcie moce przeciwne.
R. Zwycięża lew z pokolenia Judy,/ z rodu Dawida.
V. Niech Miłosierdzie Twoje, o Panie, będzie nad nami.
R. Ponieważ zaufaliśmy Tobie.

Egzorcyzmujemy ciebie, wszelki nieczysty duchu,/
wszelka szatańska mocy,/ wszelkie napaści piekielnego
przeciwnika,/ wszelki legionie,/ wszelki zborze i sekto diabelska,
/ w Imieniu Mocy Pana naszego Jezusa Chrystusa,/
wykorzeń się i uciekaj w Kościoła Bożego/ od dusz na
obraz Boży stworzonych/ i Najdroższą Krwią Baranka
odkupionych ./Nie odważ się więcej, wężu najchytrzejszy,/
oszukiwać ludzki ród,/ prześladować Kościół Boży/ i wybranych
Bożych przesiewać/ i przetrząsać jakby pszenicę.
 / Niech ci rozkaże Bóg Najwyższy,/ któremu w wielkiej
twojej pysze czynisz się równym,/ który chce zbawić
wszystkich ludzi/ i chce, aby wszyscy doszli do poznania prawdy,/
Rozkazuje ci Bóg Ojciec +,/ rozkazuje ci Bóg Syn  ,
/ rozkazuje ci Bóg Duch Święty ,/ rozkazuje ci Chrystus,/
Odwieczne Słowo Boże,/ które Ciałem się stało ,/które
dla zbawienia rodzaju ludzkiego, / zgubionego przez twą
zawiść,/ upokorzyło się samo,/ stawszy się posłusznym aż
do śmierci./ Chrystus,/ który Kościół Swój zbudował na silnej skale/
i oświadczył,/ że bramy piekieł nigdy go nie zwyciężą,/
ponieważ z nim będzie zawsze każdego dnia/ aż do
skończenia świata. /Rozkazuje ci tajemnica Krzyża  /
i moc wszystkich tajemnic Wiary chrześcijańskiej./
Rozkazuje ci tajemnica Krzyża  /
i moc wszystkich tajemnica Wiary chrześcijańskiej.
/ Rozkazuje ci Bogarodzica Dziewica Maryja ,/
która pyszną twoją głowę/ od pierwszej chwili
Swego Niepokalanego Poczęcia/ w Swojej pokorze starła./
Rozkazuje ci wiara Świętych Apostołów Piotra i Pawła/
i wszystkich Apostołów ./
Rozkazuje ci krew Męczenników/
i pobożne wstawiennictwo wszystkich Świętych ./
Przeto, smoku przeklęty
/ i wszelki legionie diabelski,/ zaklinamy cię przez Boga  
Świętego,/ przez Boga, który tak umiłował świat, że Syna
Swego Jedynego dał,/ aby wszelki,/ który wierzy w Niego,/
nie zginął,/ lecz miał życie wieczne,/ przestań uwodzić
stworzenia ludzkie/ i poić je trucizną wiecznego potępienia,/
przestań szkodzić Kościołowi/ i zarzucać sidła na jego
wolność./ Idź precz, szatanie,/ wynalazco i nauczycielu
wszelkiego oszustwa,/ wrogu ludzkiego zbawienia./ Daj
miejsce Chrystusowi,/ w którym nic nie znalazłeś z twoich
dzieł,/ daj miejsce Kościołowi jednemu/ świętemu/
katolickiemu/ i apostolskiemu,/ który Chrystus sam nabył
Krwią Swoją./ Upokórz się pod potężną ręką Boga,/ drżyj
i uciekaj,/ ponieważ my wzywamy Święte i straszne Imię
Jezus,/ przed którym drżą piekła,/ któremu moce Niebios/
i potęgi,/ i panowania są podległe,/ którego Cherubiny i
Serafini/ nieustającym wołaniem chwalą, mówiąc:/ Święty,
Święty, Święty, Pan Bóg zastępów./

(klęczac)

V. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
V. Pan z wami.
R. I duchem Twoim.

Módlmy się
Boże Niebios,/ Boże ziemi,/ Boże Aniołów,/ Boże Archaniołów,/
Boże Patriarchów,/ Boże Proroków,/ Boże Apostołów,/
Boże Męczenników,/ Boże Wyznawców,/ Boże Dziewic,/
Boże,/ który posiadasz nie ma Boga poza Tobą/ i być
nie może, /Stworzycielu wszystkich rzeczy widzialnych
i niewidzialnych,/ którego Królestwu nie będzie końca,/
pokornie prosimy Majestat Twej Chwały, abyś od piekielnych
duchów/ wszelkiej władzy,/ sidła oszustwa/ i niegodziwości/
nas Potęgą Swoją wyzwolić/ i nietkniętych ustrzec raczył./
Przez Chrystusa, Pana naszego. /Amen./

V. Od sideł szatańskich.
R. Wyzwól nas, Panie.
V. Abyś Kościół Twój Święty zachował w Twej służbie
bezpieczny i wolny.
R. Abyś nieprzyjaciół Świętego Kościoła upokorzyć raczył.
R. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
(Teraz należy pokropić miejsce wodą święconą
i odmówić trzy razy Zdrowaś Maryjo, o straż Aniołów dla siebie samego.)


Brak komentarzy:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

   Święty Jan Paweł II: “Naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości.”   Naród,który zabija ...