Strony

Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny


Koronka do Boga Ojca

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.Amen
O Boże, przyjdź mnie ocalić.Panie, przyjdź mi
szybko z pomocą. Chwała Ojcu i Synowi i
Duchowi Świętemu,jak była na początku,teraz i
zawsze,i na wieki wieków. Amen.
Nasz Ojcze, mój Ojcze, Ty naprawdę jesteś
moim wielkim bardzo wielkim Bogiem.
(Modlitwa na paciorkach różańca:)
Ojcze nasz...(1 raz)
Ojcze, Ty jesteś naszym Ojcem teraz i na
wieki.(10 razy)
Chwała Ojcu...(1 raz)
Nasz Ojcze, mój Ojcze, Ty naprawdę jesteś moim
bardzo wielkim Bogiem (1 raz)

Tajemnica 1
Rozważajmy wspaniałość miłości Ojca w dziele
stworzenia; „Bóg widział, że wszystko,co
uczynił,było bardzo dobre”. (Rdz 1, 31)
Tajemnica 2
Rozważajmy ogrom miłosierdzia Ojca w
dziedzinie Odkupienia” Tak Bóg umiłował świat,
że Syna Swego Jednorodzonego dał”. (J 3,16)
Tajemnica 3
Rozważajmy wspaniałość Ojca,Który po
stworzeniu w swym planie Miłości człowieka
jako istoty wolnej,nadal szanuje jego wolność.
Spełnianie Woli Ojca jest szczytem realizacji
wolności.Razem z Dziewicą mówmy:Oto Ja
Służebnica Pańska, niech Mi się stanie
według Twego słowa” (Łk 1, 38)

Tajemnica 4
Rozważajmy triumf miłości Ojca, gdy
przyjmujemy Jego Wolę: „To jest Mój Syn
umiłowany, Jego Słuchajcie!...Wszytkim,
którzy Go przyjęli, dał moc, aby się stali
dziećmi Bożymi”. (Mt 17,5' J 1,12;
por 1 J 3,1)

Tajemnica 5
Rozważajmy Zwycięstwo Ojca, kiedy
znosimy cierpienie życia,kiedy choć z trudem
przebaczymy,kiedy przyjmujemy śmierć.Jeśli:
zostaliśmy z Nim złączeni w jedno w życiu
doczesnym,tak samo będziemy z Nim złączni
prze podobne zmartwychwstanie...Cierpień
zaś teraźniejszych nie można stawiać na równi z
chwałą, która ma się w nas objawić...Ja
przekazuję wam królestwo,jak Mnie przekazał
je Mój Ojciec”.(Rz 6,5;8,18;Łk 22,29)

Litania do Boga Ojca

Ojcze z Nieba, Boże,zmiłuj się na nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się...
Duchu Święty,Boże,zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco,jedyny Boże,zmiłuj się nad nami
Ojcze,Stworzycielu świata,zmiłuj się...
Ojcze,przebłaganie świata...
Ojcze, mądrości wieczna...
Ojcze,niewysłowiona Opatrzności...
Ojcze,źródło wszelkich rozkoszy...
Ojcze najświętszy...
Ojcze najsłodszy...
Ojcze niewyczerpanego Miłosierdzia...
Ojcze,nasz Obrońco...
Ojcze,nasza miłości...
Ojcze,nasza światłości...
Ojcze,nasza radości i nasza chlubo...
Ojcze,hojny dla wszystkich Twych stworzeń...
Ojcze,panujący nad wszystkimi narodami...
Ojcze,przepychu Kościoła Świętego...
Ojcze,nadziejo chrześcijan...
Ojcze,obalający bożki...
Ojcze,mądrości przywódców...
Ojcze,wspaniałości królów...
Ojcze,pociecho ludów...
Ojcze,darze życia rodzinnego...
Ojcze,podporo nieszczęśliwych...
Ojcze,przewodniku młodych...
Ojcze,przyjacielu dzieci...
Ojcze,wolności niewolników...
Ojcze,światłości pogrążonych w ciemności...
Ojcze,ruino pysznych...
Ojcze,mądrości sprawiedliwych...
Ojcze,nasza ucieczko w strapieniu...
Ojcze,nasza nadziejo w rozpaczy...
Ojcze,pociecho ubogich...
Ojcze,zbawczy porcie w niebezpieczeństwach...
Ojcze,pokoju nas i obrono w niedostatku...
Ojcze,pociecho zasmuconych...
Ojcze,obrono sierot...
Ojcze,pokoju starców...
Ojcze,ucieczko umierających...
Ojcze,gaszący nasze pragnienia w ubóstwie...
Ojcze,chwało świętych...

Baranku Boży,który gładzisz grzechy świata,
przebacz nam Panie! Baranku Boży, który
gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami!

Módlmy się; Ojcze nieskończenie dobry i
miłosierny,Który gorąco pragniesz rozszerzyć
swoje królestwo miłości w sercach swoich
stworzeń,dla Twej radości i szczęścia.Prosimy
Cię, niech się spełni Twoja Wola,żebyś był
znany i kochany i czczony przez ludzi i żeby
nasze rodziny trwały w jedności w Twoim
Pokoju.Przez Jezusa Chrystusa,naszego Pana,
oraz przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi
Panny i wszystkich świętych.Amen.


Brak komentarzy:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

   Święty Jan Paweł II: “Naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości.”   Naród,który zabija ...