Strony

KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA


                                                                                       Jesus, I trust in You!
                                                    Jezu Miłosierny,ufam Tobie!                                                                                         Jezu Miłosierny,ufam Tobie!


PROSZĘ SIĘ ZE MNĄ MODLIĆ, W TYCH WŁAŚNIE  INTENCJACH, 
PROSZĘ MÓDLCIE SIĘ ZE MNĄ, W KAŻDY DZIEŃ O GODZINIE 15.00 PO POŁUDNIU.
DOŁĄCZAM SIĘ DO TYCH INTENCJI RAZEM Z WAMI I RÓWNIEŻ Z WASZYMI INTENCJAMI.
BARDZO PROSZĘ O MODLITWY W KORONCE DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO I NA RÓŻĄŃCU ŚWIĘTYM W INTENCJACH: 1. ZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA I BENEDYKTA XVI I ZA WSZYSTKICH PATRIARCHÓW I KSIĘŻY KARDYNAŁÓW I ARCYBISKUPÓW I BISKUPÓW I KAPŁANÓW I MISJONARZY DUCHOWNYCH I ŚWIECKICH I SIOSTRY I BRACI ZAKONNYCH I 2 . W INTENCJACH LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA I SZCZEGÓLNIE !!!!!!!! NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA I NIEPOKALANEGO SERCA MARYI MATKI BOŻEJ I APOSTOLATU FATIMY I RYCERSTWA NIEPOKALANEJ I 3. CARITAS I PAH. TV TRWAM I RADIA MARYJA I RODZINA I REIMS MARNE FRANCE I RADIO NOTRE DAME PARIS I RADIO MADRE-TERRA I MEDIÓW I SZKÓŁ I SZPITALI I HOSPICIUM OJCÓW BONIFRATRÓW I ZAKON KAWALERÓW MALTAŃSKICH JOANITÓW I 4. O NOWE POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE I ZAKONNE I MISYJNE 5. W INTENCJACH RODZICÓW ZA DZIECI I ZA MOJEGO SYNA JEDYNEGO EMANUELA FELIXSA O. 6. ZA WSZYSTKIE MAŁŻEŃSTWA SAKRALNE I SAKRAMENTALNE I TRADYCYJNO-NATURALNE OSOBOWE I RODZINY I DZIADKÓW I RODZICÓW CHRZESTNYCH 7. ZA WSZYSTKICH PRZYJACIÓŁ I NIEPRZYJACIÓŁ I ZA WSZYSTKICH RZĄDZĄCYCH I PRACODAWCÓW DOBRYCH I POTRZEBUJĄCYCH I UBOGICH I CHORYCH I CIERPIĄCYCH I SAMOTNYCH I OPUSZCZONYCH I BEZROBOTNYCH I BEZDOMNYCH I UCISKANYCH I PRZEŚLADOWANYCH . 8 ZA WSZYSTKICH ZMARŁYCH Z RODZINY I ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE I DZIECI NIENARODZONE .

KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
   Córko moja, ,  im więcej ukochasz cierpienie,tym miłość twoja ku mnie
będzie czystsza. (Dz.279)Na początku;
Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Wierzę w Boga Ojca

Na dużych paciorkach;

Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało
i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego
Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa
Chrystusa, na przebłaganie za grzechy
nasze i całego świata.

Na małych paciorkach;

Dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie
dla nas i świata całego.

Na zakończenie;

Święty Boże , Święty Mocny , Święty
Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad
całym światem.(3X)

"O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z

przenajświętszego Serca
Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas,
UFAMY TOBIE"

Eshaara y' okushaba
embabazi za Ruhanga
1. Aha kishushani
ky 'omusharaba:
(On theCrucifix)
Tataitwe ow 'omu iguru ...
Kasingye Mariya ...
Ninyikiriza Ruhanga ...
2. Aha mpekye empango: (On the big beads)
Patri ow'obutwire, nitukuhongyera omubiri
n'eshagama, omutima n'obwa Ruhanga by'omwana
wawe omukundwa, Omukama kandi omucunguzi
waitu Yezu Kristo, ahabwokugwisitriza ebibi byaitu
n'ebyensi yoona
3. Aha mpekye enkye: (On the small beads)
Ahabw'okugangibwa nokubonabonesibwa kwa,
Kristo, otusaasire kandi osaasire ensi yoona.
4. Ohendere na: (End with)
Ruhanga ohikiriire,
Ruhanga ow'obushoborozi,
Ruhanga otahwaho
Otusaasire kandi osaasire ensi yoona (3x)
Ai shagama n'amaizi ebyahimintukire omu omu Mutima
gwa Yezu nk'enshuro y'embabazi ahabwaitu,
Ninkwesiga (3x)
Yezu ninkwesiga (3x)

                            MODLITWA 
DO NIEZGŁĘBIONEGO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Królu i Panie Niezgłębionego Miłosierdzia Bożego,
z wielką ufnością padamy do Twych stóp i błagamy za
grzesznikami całego świata-ratuj ich  i uwalniaj od sideł
szatańskich.Jezu Miłosierny, niech Promień Twej Miłości
i Miłosierdzia ogarnie ich,aby nie zginęli w grzechu,nie
pojednawszy się z Tobą i nie wezwawszy imienia Twego.
Jezu,Ty wszystko możesz,błagamy Ciebie, ratuj nas i ca-
ły świat przez Miłosierdzie Twoje.Kto na ziemi więcej ko-
cha nas jak Ty ,Jezu? Więc błagamy za grzesznikami  całe-
go świata, przyjdź im z pomocą.Okazywałeś Miłosierdzie
przez tyle wieków, okaż i teraz, w te ostatnie czasy.Jezu,
niech ta wylana krew ich obmyje,ta Krew,która wytrysnę-
ła z Serca Twego dla nich.Dlatego błagamy Ciebie,o słod-
ki Jezu,i wołamy tysiąckrotnie-ratuj ich.Wiemy,że Twe
Ojcowskie Serce boleje nad tymi upadłymi duszami.Nie
pozwól ,aby szatan się cieszył z tak wielkiej liczby dusz.Ty
Jesteś Królem i Panem Nieba i ziemi,okaż Swoją Wszech-
moc przez Miłosierdzie Boże dla świata grzesznego.Jezu,
ufamy Ci i ufać nie przestaniemy.Ofiarę składamy z siebie
u Twych stóp,jako Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego,
zjednoczeni z Twym Miłosierdziem,aby Ci pomagać
w zbawieniu świata. Amen.  

Pan Jezus do s.Zofii;"Córko moja ta modlitwa po-
winna być odmawiana za wszystkich grzeszników całego
świata.W tej modlitwie jest błogosławieństwo Moje i Moc
modlitwy na ostatnie czasy.Dzieci moje módlcie się,ra-
tujcie te grzeszne dusze i pomagajcie im, bo was rozliczę
ze zmarnowanego czasu,gdy staniecie przede Mną.Ten
czas stanie wam przed oczyma i tego czasu przed Bogiem
musicie się rozliczyć.I zobaczysz człowiecze,dusze,które
przez Twoje lenistwo zostały pozbawione zbawienia i mu-
szą nadal cierpieć.Gdy odejdziesz z tego świata,modlitwy
przeznaczone dla ciebie otrzymają te dusze,któreś ty po-
zbawił tego.Kochaj i módl się za nich i za dusze grzeszne
żyjące na ziemi".
O Jezu,ja rozumiem to w głębi swej duszy,że największe dzieła nie
mogą się porównać z jednym aktem czystej miłości ku Tobie
(Dz.984)

Wymaluj obraz według rysunku który widzisz,  z podpisem: Jezu ufam Tobie. (...) Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały (Dz. 47-48).

Niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chciażby grzechy jej były jak szkarłat (Dz. 699).
Zdrój miłosierdzia mojego został otwarty na oścież włócznią na krzyżu dla wszystkich dusz - nikogo nie wyłączyłem (Dz. 1182).
Jestem miłością i miłosierdziem samym (Dz. 1074).
(...) Ktokolwiek będzie ją odmawiał,dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę,dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego(Dz.687).Córko, kiedy przystępujesz do spowiedzi świętej, do tego źródła miłosierdzia mojego zawsze spływa na twoją duszę moja krew i woda, która wyszła z serca mojego(...) Tu nędza duszy spotyka się z Bogiem miłosierdzia. Powiedz duszom, że z tego źródła miłosierdzia dusze czerpią łaski jedynie naczyniem ufności.Jeżeli ufność ich będzie wielka, hojności mojej nie ma granic.Strumienie mej łaski zalewają dusze pokorne. Pyszni zawsze są w ubóstwie i nędzy, gdyż łaska moja odwraca się od nich do dusz pokornych.(Dz. 1602)

Prędzej niebo i ziemia obróciłyby się w nicość, aniżeliby duszę ufającą nie ogarnęło miłosierdzie moje (Dz. 1777).

Córko moja, zachęcaj dusze do odmawiania tej koronki, którą ci podałem. Przez odmawianie tej koronki podoba mi się dać wszystko, o co mnie prosić będą.(...) Napisz: Gdy te koronkę przy konających odmawiać będą, stanę pomiędzy Ojcem, a duszą konającą nie jako Sędzia sprawiedliwy ale jako Zbawiciel miłosierny(Dz.1541).ZAWIERZENIE BOŻEMU MIŁOSIERDZIUUCIEKAM SIĘ DO TWEGO MIŁOSIERDZIA,BOŻE ŁASKAWY,KTÓRY
SAM JEDEN TYLKO JESTEŚ DOBRY. CHOĆ NĘDZA MOJA WIELKA I PRZEWINIENIA LICZNE,
UFAM JEDNAK MIŁOSIERDZIU TWOJEMU,JESTEŚ BOWIEM BOGIEM MIŁOSIERDZIA I OJCEM WSZELKIEJ POCIECHY.
OD WIEKÓW NIE SŁYSZANO,NIE PAMIĘTA ZIEMIA ANI NIEBO,BY DUSZA TWEMU MIŁOSIERDZIU UFAJĄCA,BYŁA ZAWIEDZIONA.
BOŻE LITOŚCIWY, JEDYNIE TY USPRAWIEDLIWIĆ MNIE MOŻESZ,TYLKO TY NIE ODRZUCISZ MNIE NIGDY,
GDY SIĘ UDAJĘ SKRUSZONY DO MIŁOSIERDZIA TWEGO, U KTÓREGO NIKT NIE DOZNAŁ ODMOWY,CHOĆBY
BYŁ NAJWIĘKSZYM GRZESZNIKIEM.PONIEWAŻ PRZYRZEKŁEŚ MI, O DOBRY ZBAWICIELU,ŻE PRĘDZEJ NIEBO
I ZIEMIA OBRÓCIŁYBY SIĘ W NICOŚĆ,ANIŻELIBY DUSZĘ TOBIE UFAJĄCĄ NIE OGARNĘŁO MIŁOSIERDZIE TWOJE.
SPRAW,ABY ŻADNA DUSZĘ DO CIEBIE SIĘ ZBLIŻAJĄCA NIE ODCHODZIŁA BEZ PRZEBACZENIA,
BEZ POCIECHY I NOWYCH PRZEOBFITYCH ŁASK. AMEN.AKT OFIAROWANIA SIĘ BOSKIEMU
MIŁOSIERDZIU


O NAJMIŁOSIERNIEJSZY JEZU, 
TWOJA DOBROĆ JEST NIESKOŃCZONA,
A SKARBY ŁASK NIEPRZEBRANE.
 UFAM BEZGRANICZNIE TWOJEMU MIŁOSIERDZIU,
KTÓRE JEST PONAD WSZYSTKIE DZIEŁA TWOJE (PS 144, 9).
ODDAJĘ SIE TOBIE CAŁKOWICIE I BEZ ZASTRZEŻEŃ,AŻEBYM W TEN SPOSÓB MÓGŁ ŻYĆ I DĄŻYĆ DO CHRZEŚCIJAŃSKIEJ DOSKONAŁOŚCI.
PRAGNĘ SZERZYĆ TWOJE MIŁOSIERDZIE POPRZEZ SPEŁNIENIE DZIEŁ MIŁOSIERDZIA TAK POD WZGLĘDEM DUSZY,
JAK I CIAŁA,ZWŁASZCZA STARAJĄC SIĘ O NAWRÓCENIE GRZESZNIKÓW,
NIOSĄC POCIECHĘ POTRZEBUJĄCYM POMOCY,CHORYM I STRAPIONYM.
STRZEŻ MNIE, O JEZU, JAKO WŁASNOŚCI TWOJEJ I CHWAŁY TWOJEJ.
JAKKOLWIEK CZASAMI DRŻĘ ZE STRACHU,UŚWIADAMIAJĄC SOBIE SŁABOŚĆ MOJĄ,TO JEDNOCZEŚNIE MAM BEZGRANICZNĄ UFNOŚĆ
 W TWOJE MIŁOSIERDZIE.
OBY WSZYSCY LUDZIE POZNALI NIEZGŁĘBIONĄ GŁĘBIĘ 
TWEGO MIŁOSIERDZIA, ZAUFALI MU I WYSŁAWIALI JE NA WIEKI.
AMEN.MODLITWA
O UPROSZENIE BEZGRANICZNEJ UFNOŚCIO NAJSŁODSZY JEZU, O OJCZE NIESKOŃCZENIE MIŁOSIERNY,
ZWŁASZCZA DLA MALUCZKICH, SŁABYCH I NĘDZNYCH,
KTÓRYCH ZE SZCZEGÓLNĄ MIŁOŚCIĄ NA RĘKACH TWOICH NOSISZ,
OTO DO CIEBIE PRZYCHODZĘ I BŁAGAM,PRZEZ MIŁOŚĆ I ZASŁUGI
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA TWEGO,O DOSKONAŁĄ UFNOŚĆ W TWOJĄ DOBROĆ
NIEWYCZERPANĄ,DZIĘKI KTÓREJ SPODZIEWAĆ SIĘ MOGĘ SPOCZYWAĆ
W TWOICH OJCOWSKICH OBJĘCIACH W CZASIE I W WIECZNOŚCI.AMEN.
GODZINA
MIŁOSIERDZIA
      Wszechmoc Miłosierdzia Jezusa w chwili
                                            konania na krzyżu            


15:00

                                                                                        


Pan Jezus do świętej Faustyny;
"O trzeciej godzinie błagaj
Mojego Miłosierdzia,szczegól-
nie dla grzeszników, i choć
przez krótki moment zagłębiaj
się w Mojej Męce,szczególnie
w Moim opuszczeniu w chwili
konania. Jest to godzina Wielkiego
Miłosierdzia dla świata całego.W tej godzinie nie odmówię
duszy niczego,która Mnie prosi przez Mękę Moją (Dz.IV. s.59)...
zanurzaj się w Miłosierdziu Moim,uwielbiając Je wzywaj Jego
Wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych  grzeszników...w godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych.Staraj się w tej godzinie odprawiać drogę krzyżową...
uczcij Moje Serce,które jest pełne Miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie,a jak nie możesz wstąpić do kaplicy,pogrąż się
w modlitwie tam,gdzie jesteś,chociaż przez króciutką chwilę.
Żądam czci dla Miłosierdzia Mojego,od wszelkiego 
stworzenia...(Dz.V.s. 144).

Ojcze Niebieski, Boże Miłosierdzia! Jezu ukrzyżowany,
miłuję Cię z głębi mego skruszonego serca!
Z głębi duszy żałuję,najłaskawszy Zbawicielu,który
kiedyś będziesz moim Sędzią, że Ciebie, Boga Najświętszego,
tak ciężko obrażałem grzechami.
O Panie,Tyś za mnie i za grzechy moje w Ogrójcu straszną
trwogę śmiertelną cierpiał i krwawym potem się oblewał.
Najcierpliwszy Boże,Tyś za moje złości,za moje grzeszne
słowa był wyszydzany,oczerniany,opluwany,policzkowany,
znieważany.Najświętszy Jezu,Tyś znosił cierpliwie za mnie
i za moje grzechy zmysłowości,nieczystości i pychy,bolesne biczowanie i cierniem koronowanie.
Łaskawy Zbawicielu,Tyś był za mnie jak Baranek - cichy
i niewinny na zabicie wiedziony.
Tyś za mnie i za moje winy, za moje niecierpliwości,
gwałtowne wybuchy gniewu niósł ciężki krzyż.
Tyś był za mój bezwstyd z szat obnażony.
Dobry Jezu, Tyś był jako prawdziwy mąż boleści,
zelżywościami nasycony i za moje niezliczone przewiny
do krzyża przybity.
Tyś za me wiarołomstwa wobec Ciebie umierał na krzyżu
w strasznych boleściach,w zupełnym opuszczeniu.
Tyś za mnie i za moje nałogi grzeszne przelał Swą Najświętszą
Krew aż do ostatniej kropli.Moje grzechy były przyczyną 
Twej bolesnej Męki i śmierci.Żal mi,o Jezu,wszystkich moich
złości dla Twej Miłości.
Któryś cierpiał za mnie Rany,Jezu Chryste,zmiłuj się nade mną.
Obym Cię nigdy nie był obraził,obym Cię nigdy nie był
na nowo krzyżował grzechami swoimi!
Udziel mi,Najsłodszy Zbawicielu,przebaczenia,
daj łaskę trwałej poprawy,
zupełnego zadośćuczynienia przez pokutę i życie w Miłości
i łasce Twojej!Boże,bądź miłościw mnie,grzesznemu!
Boże mój,kocham Cię nade wszystko.
O Maryjo,nadziejo nasza.Matko Miłosierdzia,
Współodkupicielko i Pośredniczko wszystkich Łask,
przyczyń się za nami!


W miłości czystej mieści się wszystko - najwyższa cześć i najgłębsze uwielbienie,ale w najgłębszym pokoju[dusza] jest zanurzona w Nim przez miłość,a zewnętrzne powiedzenie stworzeń nie ma wpływu na nią.(Dz.947)Pozdrowienie Pana Jezusa w Jego Męce

Pozdrawiam Cię,ożywiająca Perło najszlachetniejszego Bóstwa,
pozdrawiam Cię,nieśmiertelny Kwiecie godności ludzkiej,
ukochany Jezu,za bluźnierstwa,których Ci nie szczędzono na ziemi.
Pozdrawiam i błogosławię Cię ile kropli Krwi wylałeś w Męce Swojej,
ile Ran naliczyłeś na Najświętszym Ciele Swoim,
ile otrzymałeś policzkowań,uderzeń i zniewag.
Pozdrawiam i błogosławię Cię,o najsłodszy Jezu,
tyle tysięcy razy,ile wydałeś westchnień,
wylałeś łez i wycierpiałeś boleści.
Pozdrawiam i błogosławię Cię tyle tysięcy razy,
ile aktów cnót wykonałeś,ile w żarliwości pragnień
Swoich pożądałeś zbawienia ludzi,ile spojrzeń rzuciłeś na
Matkę Swoją i przyjaciół Swoich.
Błogosławię i pozdrawiam Cię tyle tysięcy razy,
ile razy upadłeś na drodze,ile razy upadłeś zemdlony,ile poruszeń
Twych Rąk i Nóg Najświętszych wykonałeś.
Błogosławię i pozdrawiam Cię, o najsłodszy Jezu,tyle tysięcy razy,
ile kroków bolesnych uczyniłeś,ile jęków do Ojca Twego
wydałeś dla nas i za nami.
Błogosławię i pozdrawiam Cię, o najczulsze Serce Jezusa,
tyle tysięcy razy, iloma uderzeniami biczowania
Twego byłeś szarpany,kolcami cierniowej korony poraniony,
wstrętnymi plwocinami okryty.
Błogosławię i pozdrawiam Cię tyle tysięcy razy,
ile razy byłeś więzami ściśnięty,
zelżywościami nasycony,bezbożnymi pokłonami pozdrowiony.
Błogosławię i pozdrawiam Cię tyle tysięcy razy,
ile razy byłeś przez fałszywych świadków oskarżony,
bezbożnymi kłamstwami zelżony,
niegodnymi kłamstwami potępiony.
Wszystkie te uwielbienia i pozdrowienia ofiaruję Ci
tyle tysięcy razy pomnożone i chciałbym je ponawiać
w każdej godzinie,o najlepszy Jezu,pragnąć pełnym
uczuciem mego serca i duszy zatrzeć i zniweczyć wszystkie
obelgi i bluźnierstwa tak niegodnie na Ciebie rzucane,
mój najsłodszy Jezu,błagając Cię,abyś je poczytał za miłe
Sobie i przyjął łaskawie według ojcowskiej dobroci Twojej.
Amen.

Pan Jezus powiedział do Świętej Gertrudy: - Ktokolwiek
pozdrowiłby Mnie z podobnym uczuciem,nagradzając Mi
poniesione bluźnierstwa,okażę mu się w dniu straszliwego 
Sądu z taką samą miłością a zdumieni nieprzyjaciele jego
pierzchną z drżeniem.


Modlitwa
(o uniknięcie Czyśćca)

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najświętsze Serce Boskiego
Syna Twojego,Jezusa Chrystusa i Niepokalane Serce Jego
Matki,Najświętszej Maryi i Panny,z całą Ich Miłością
i nieskończoną cierpieniami, i zasługami,na zadośćuczynienie
za grzechy moje dzisiaj popełnione i w ciągu całego
mojego życia.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najświętsze Serce Boskiego
Syna Twojego,Jezusa Chrystusa i Niepokalane Serce Jego
Matki,Najświętszej Maryi Panny,z całą Ich Miłością i
nieskończonymi cierpieniami, i zasługami,
na naprawienie tego dobra,które źle spełniłem dzisiaj i
w całym moim życiu.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najświętsze Serce
Boskiego Syna Twojego,Jezusa Chrystusa,
i Niepokalane Serce Jego Matki,
Najświętszej Maryi Panny, z całą Ich
Miłością i nieskończonymi cierpieniami
i zasługami na uzupełnienie tego dobra,
które źle spełniłem dzisiaj i w całym
moim życiu.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...

Pewna zakonnica od sióstr klarysek ukazała się po śmierci swej
przełożonej, która za nią się modliła, mówiąc: „Poszłam prosto do
Nieba dzięki tej modlitwie odmawianej co wieczór.Modlitwą tą
spłaciłem wszystkie długi i tak uniknąłem płomieni czyśćcowych”.


PEREŁKA
LINK:
Wizja czyścca-święta s.Faustyna

Pomagaj wielu ludziom-przez to kim jesteś i co o Mnie mówisz
-wytrwać w  tym jednym zaufaniu ,  które okazuje się
 najważniejszą odpowiedzią w życiu.

                                                                                   John Woolley 

Modlitwa
o łaskę pełnienia miłosierdzia
względem bliźnich

Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje
i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie.Niech ten naj-
większy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosier-
dzie Jego,przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich.
Dopomóż mi, Panie, aby oczy moje były miłosier-
ne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według
zewnętrznych pozorów,ale upatrywała to, co piękne
w duszach bliźnich i przychodziła im z pomocą.
Dopomóż mi,Panie, aby język mój był miłosierny,
bym skłaniała się do potrzeb bliźnich,by uszy moje nie
były obojętne na bóle i jęki bliźnich.
Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosier-
ne i pełne dobrych uczynków, bym tylko umiała czy-
nić dobrze bliźniemu,a na siebie przyjmować cięższe,
mozolniejsze prace.
Dopomóż mi,Panie,aby noi moje były miłosier-
ne,bym zawsze spieszyła z pomocą bliźnim,opano-
wując swoje własne znużenie i zmęczenie.Prawdziwe
moje odpuszczenie jest w usłużności bliźnim.
Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosier-
ne,bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich.
Nikomu nie odmówię serca swego.Obcować będę
szczerze nawet z tymi, o których wiem,że nadużywać
będą dobroci mojej, a sama zamknę się w najmiło-
sierniejszyn Sercu Jezusa.O własnych cierpieniach
będę milczeć.Niech odpocznie miłosierdzie Twoje we
mnie,o Panie mój.(...) Jezu mój,przemień mnie w sie-
bie,bo Ty wszystko możesz (Dz.163).

MODLITWA O ŁASKĘ NAWRÓCENIA GRZESZNIKÓW  I TYCH,CO IDĄ NA ZATRACENIE, I TYCH WSZYSTKICH ZATWARDZIAŁYCH GRZESZNIKÓW.     MODLITWA ZA GRZESZNIKÓW
Módl się tymi słowami:

              Boże, Ojcze Niebieski, przez Krew Najświętszą Twojego
umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa, błagam Cię o miłosierdzie dla
biednych grzeszników, których serca pozostają zamknięte na Twoje
wołanie.Otwórz ich oczy, otwórz ich serca, niech przejrzą i usłyszą ci,
co łaską Twoją gardzą dziełem objawionym maluczkim, a na
ołtarze wynoszą własną pychę i mądrość.Niech Twoje błogosławieństwo
skruszy mądrych tego świata, aby poznali, że prawdziwa mądrość jest
tylko w Bogu w Trójcy Jedynym i jego dziełach

Amen.


MODLITWA O ŁASKĘ 
 NAWRÓCENIA

O Matko Boża i Matko nasza,
Która masz obfitość Bożych łask,
Popatrz na mnie grzesznego łaskawym okiem,
Wysłuchaj prośby mojej.
Daj mi z Miłosierdzia Twego,
I Miłosierdzia Jezusa Chrystusa
Zdroje łask o które dziś Cię nabożnie proszę dla...
Niech stopnieje serce jego
Zanurzone w Najświętszej Krwi Baranka,
Żeby Ojciec Niebieski
Poznał w nim Swoje dziecko
Kiedy stanie przed Jego Tronem. Amen


 MODLITWA ZA TE DUSZE
KTÓRE IDĄ
NA ZATRACENIE


Módl się za nich tymi słowami:

Ojcze Niebieski, kocham Cię i mówię Ci to tyle razy, ilu Aniołów
w Niebie. Tyleż razy składam przed Tobą pokłon Święty Boże.Za tych
którzy idą na zatracenie i nikt się za nich nie modli.Zmiłuj się nad nimi
Panie Wszechświata, bo Ty możesz wszystko, a oni sami z siebie nic
już nie mogą, tak ich spętał nieprzyjaciel.Zerwij ich łańcuchy, tak jak
onegdaj wyzwoliłeś Izraelitów.Okaż łaskę o Najwyższy.Niech Krew
Twojego Umiłowanego Syna obmyje ich serca, aby skruszeni powrócili
do Ciebie. Amen

 

Brak komentarzy:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

   BÓG TRÓJJEDYNY - RODZINA - OJCZYZNA! APEL  DO RZĄDU POLSKI, EPISKOPATU POLSKI, PREZYDENTA POLSKI PROSZĘ O UDZIELENIE  ...