Strony

Krucjata Różańcowa w intencji OjczyznyKrucjata Różańcowa
w intencji OjczyznyNie rozstawajmy się z różańcem,który nośmy stale przy sobie.Każdą wolną chwilę obracajmy na Pozdrowienie Anielskie – Zdrowaś Maryjo(sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński, Wyepłeniamy Jasnogórskie Śluby, nakładem Jasnej Góry, 1957,s. 1). „Niech wszystkie rodziny nieustannie,z różańcem w ręku, […] wspierają Kościół święty w jego odpowiedzialnej,zaszczytnej i radosnej pracy” (sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński, Dzieła zebrane, t. VIII: I-VII 1962, s. 12-13).
Tak wołał Prymas Tysiąclecia wiele lat temu.Ale modlitwa w intencji Polski i Kościoła jest wciąż potrzebna! 15 czerwca 2011 roku w Niepokalanowie odbyło się spotkanie,na którym zainicjowano Krucjatę Różańcową w intencji Ojczyzny.
Maryja odpowiada na wołanie swych dzieci.Tak było od wieków.To potęga różańca pozwoliła zwyciężyć pod Lepanto (1571), pod Chocimiem (1621),w obronie Lwowa (1675), pod Wiedniem (1683), w „cudzie nad Wisłą” (1920). W Austrii w roku 1947 rozpoczęto Krucjatę Ekspilacji Róźańcowej,której błogosławionym skutkiem było podpisanie korzystnego traktatu pokojowego w 1955.W bliższych nam czasach w latach 80. XX wieku na Filipinach rozegrała się „bezkrwawa rewolucja”, przeprowadzona właśnie „mocą” różańca. A niedawno Węgrzy swoją Krucjaty Różańcowej są słowa sługi Bożego Augusta kardynała Hlonda: „Zwycięstwo,gdy przyjdzie,będzie zwycięstwem Błogosławionej Maryi Dziewicy.Z różańcem w ręku módlcie się więc o zwycięstwo Matki Najświętszej! Polska jest bowiem Jej narodem wybranym”. Słowa kardynała Hlonda powtórzył i potwierdził całym swym życiem jego następca, sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński.Powiedział 31 maja 1965: „Ja jestem tylko wykonawcą jego [kardynała Hlonda] programu.Pracuję nad tym,aby to zwycięstwo przyszło i aby było to zwycięstwo Matki Najświętszej”.

Kontynuacją tego nauczania jest niejako wołanie obecnych biskupów polskich:
Z pokorą przed Tobą, Królowo Wniebowzięta, stajemy. I z nadzieją. […] Jeśli modlitwę podejmie przynajmniej jeden z każdych dziesięciu,razem możemy uratować i duchowo umocnić cały Naród i tak wprowadzić w kolejne pokolenie. […] Bo wiele wskazuje,że taka modlitwa jest potrzebna.Już nie tylko modlitwa jednostek,chociażby najbardziej wybitnych i najbardziej świętych,ale modlitwa społeczna, narodowa. […]
Teraz do tego bukietu różańców dochodzi różańcowa intensywna modlitwa za Ojczyznę jako dobrowolne zobowiązanie gorących serc,jako dodatkowa tajemnica różańcowa,często połączona nawet z ofiarą postu i wyrzeczeń.Modlitwa ta spontanicznie została nazwana prostych, zwykłych ludzi ich Krucjatą. Krucjatą Różańcową za Ojczyznę. Pomóż nam, Maryjo, zjednoczyć się w tej modlitwie narodowej przed Tobą. […] Mogę się przyznać,że ja też dołączam do tego błagania moją regularną modlitwę za Polskę i o Polskę” (arcybiskup Andrzej Dzięga,Jasna Góra,15 VIII 2011).

Na czym polega Krucjata Różańcowa w intencji Polski?Składa się z kilku elementów:
- codziennie odmawianie różańca w intencji kochanej Ojczyzny – przynajmniej jednej dziesiątki;
- uczestnictwo we Mszach Świętych w intencji Ojczyzny - „O nawrócenie Polski,by była wierna Bogu,Krzyżowi,Ewangelii,by ogłosiła Jezusa Chrystusa Królem Polski w Uroczystym Akcie Intronizacji,i by wypełniła Jasnogórskie Śluby Narodu”;
- podejmowanie wyrzeczeń i postów w intencji Ojczyzny, za kapłanów,zakonników,zakonnice,
osoby konsekrowane,misjonarzy polskich posługujących na całym świecie,i wszystkich misjonarzy świata oraz rządzących naszym krajem,również za wszystkich dziennikarzy.

- zachęcenie innych do włączenia się w krucjatę.

RÓŻANIEC ZE SŁUGĄ BOŻYM
KARDYNAŁEM
STEFANEM WYSZYŃSKIM

TAJEMNICE RADOSNEZwiastowanie
Najświętszej Maryi Pannie

Posłał Bóg anioła Gabriela doo miasta w Galilei,zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida, a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, [anioł] rzekł: << Bądź pozdrowiona,łaski pełna,Pan z Tobą.[...] Oto poczniesz i porodzisz Syna,któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki,a Jego panowaniu nie będzie końca >>. […] Na to rzekła Maryja:
<< Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowo twego >> (Łk 1, 26-38).
Odkupienie świata zaczął Bóg od Maryi, Posłan jest Aniol Gabriel od Boga do Panny... (Łk 1, 26). A potem czekał na Jej odpowiedź” (Bochen chleba, Poznań-Warszawa 1977,s. 147).
Przyszliśmy to strwożeni,zalęknieni tyn,co widzimy tak często wokół siebie.Tracimy matki! […] Jesteśmy zatrwożeni tym,że wiele kobiet nie ceni sobie zaszczytu powołania Bożego na matkę!Zbyt często dają się słyszeć głosy przeciwne macierzyństwu.Najwyższa godność w Narodzie polskim – matka traci swoją dawną cześć i znaczenie! […] I dlatego przyszliśmy do Twoich stóp,Maryjo!” (Wypełniamy Jasnogórskie Śluby,s.49-50).

Nawiedzenie świętej Elżbiety

Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta […]. Weszła do domu […] i pozdrowiła Elżbietę.Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę.Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: << Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.A skądże mi to,że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? >> (łk 1,39-43).
Rozpoczyna się droga [Maryi do domu Elżbiety],rozpoczyna się Jej wielka ruchliwość,wyjście z domu nazaretańskiego,ze spraw własnych, z własnej otoki myślowej i własnego programu.Teraz będzie już ciągle posyłana,uzależniona od okoliczności,popychana przez nie. […] Ale tu już działa Bóg,który sprawia,że ta Gratia plena […] staje się zwykłą, codzienną Matką jak wiele matek” (Bochen chleba, s. 13-14).


Narodzenie Jezusa

Kiedy przebywali [w Betlejem], nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego Syna,owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie (Łk 2, 6-7).
Pośredniczka Łask Wszelkich – Maryja staje u początku naszego życia.Trwa przy nas w drodze naszej do nieba” (Wypełniamy..., s. 24).
Z oczyma utkwionymi w żłóbek betlejemski podziękujmy Matce Chrystusowej za to,że pokazała światu,jak trzeba miłować i pielęgnować Dziecię Boże. […] Dziękujmy za dar życia[...].Kochajmy każde dzieciątko,które przychodzi do naszej rodziny.[...] Oby dzieci polskie czuły się bezpiecznie w rodzinach naszych i na polskiej ziemi!” (Wypełniamy..., s 56-57).
Ofiarowanie Jezusa w świątyni

Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego,przynieśli Je do Jerozolimy,aby przedstawić Panu. […] Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa(Łk 2,22.24).
Co może być najpiękniejszego na tym łez padole? To Dziewica piastująca Boga-Człowieka na swych ramionach!” (Zapiski więzienne, Warszawa 2006, 31 V 1955).
W Twoje dłonie kapłańskie weź, Maryjo, ofiarę Narodu i złóż ją przed tronem Bożym,jak ongiś ofiarowałaś Syna swojego w świątyni' (Wypełniamy..., s. 31).

Znalezienie Jezusa w świątyni

Gdy [Jezus] miał lat dwanaście, udali się zwyczajem świątecznym [do Jeruzalem]. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach,został młody Jezus w Jerozolimie,a tego nie zauważyli Jego Rodzice. […] uszli dzień drogi i szukali Go […]. Gdy Go nie znaleźli,wrócili do Jeruzalem […].
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami,przysłuchiwał się im i zadawał pytania (Łk 2,42-46).
Ojciec Niebieski dał rodzinie ludzkiej Syna,który nauczył nas miłości ku Ojcu, sam żyjąc w rodzinie, przez swojego Ojca przygotowanej.Ta rodzina dała nam Jezusa, który jest własnością całego rodzaju ludzkiego. […] Ojciec Niebieski,wybrana przez Niego Matka i ustanowiony Opiekun oraz Dziecię Jezus - to naturalny wzór rodziny” (Wypełniamy..., s.89).

***

TAJEMNICE ŚWIATŁA


Chrzest Jezus w Jordanie

Działa się to […] po drugiej stronie Jordanu,gdzie jan udzielał chrztu.Nazajutrz zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: << Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata >> (J 1,28-29).
Chrystus jest prawdziwym Oblubieńcem, którego zapowiedział Jan nad Jordanem. Głos Chrystusa uradował przyjaciela Oblubieńca, Jana. Chrystus sam nazwał się Oblubieńcem,który przychodzi na ziemię,aby poślubić ludzkość odkupioną i zjednoczoną w Kościele” (S. Wyszyński).
Bijemy się w piersi,lecz nie upadamy na duchu, Matko Syna Bożego, który gładzi grzechy świata. Wspomożenie wiernych, dodaj nam mocy!” (Wypełniamy..., s. 127).

Objawienie się Jezusa w Kanie

Odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: << Nie mają wina >> . […] Matka Jego powiedziała do sług: << Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie >>. […] Jezus rzekł do sług: << Napełnijcie stągwie wodą >>. I napełnili je aż po brzegi.Potem powiedział do nich: << Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu >> (J 2, 1-3. 5.8).
Gdy Jezus poszedł do ludzi, Maryja służyła ludziom,których prowadziła do Jezusa.Tak było przecież w Kanie Galilejskiej,gdy biednym weselnikom zabrakło wina.Jej cichy szept: <<Wina nie mają >> (J 2,3) brzmi dotąd w uszach naszych.A wiemy dobrze, jak te słowa wiele znaczą. Każdy z nas może w nie włożyć swoją własną troskę […]. Jak głeboko chwyta za serce ta macierzyńska opieka Maryi nad nową,powstającą w Kanie rodziną” (Wypełniamy..., s. 14.65)Głoszenie królestwa Bożego
i wzywanie do nawrócenia

[Jezus] Udał się do Kafarnaum […] i tam nauczał w szabat.Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy (Łk 4, 31-32).
Podążył Jezus dalej i przyszedł nad Jezioro Galilejskie.Wszedł na górę i tam siedział.I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położylu ich u Jego stóp,a On ich uzdrowił (Mt 15, 29-30).
'Wyżywiony z cieżkiego trudu pracy ziemskich swoich Rodziców,Jezus z Nazaretu był zawsze bardzo wrażliwy na ludzkie potrzeby.Spieszył z pomocą głodnym rzeszom, gdy rozmnażał chleby, żywił uczniów swoich nad brzegiem morza.Sam łamał chleb i rozdawał rybę.[...].I dlatego Kościół Chrystusowy nie mógł być obojętny na losy człowieka” (Wypełniamy..., s. 88-89).


Przemienienie Jezusa na górze Tabor

[Jezus] wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę,aby się modlić.Gdy się modlił,wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienies stało się lśniąco białe. […] A z obłoku odezwał się głos; << To jest Syn mój. Wybrany, Jego słuchajcie! >> (łk 9,28-29. 35).
Maryja [jako Zwierciadło Sprawiedliwości] odbija w swym zwierciadle oblicze Chrystusa, Jego nieskończoną świętość! Przez oczy Maryi – Matki patrzą na nas oczy Jej Syna. […] Miłosierny Bóg chciał, byśmy całą wielkość Jego Syna rozpoznawali w Jego pokornej Służebnicy - Matce' (Wypełniamy..., s. 100).

Ustanowienie Eucharystii

Gdy nadeszła pora, [Jezus] zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim. […] Wziął chleb,odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał im, mówiąc: << To jest Ciało moje,które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę! >> Tak samo i kielich [wziął] po wieczerzy, mówiąc; << Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwu mojej,która za was będzie wylana > (łk 22, 14. 19-20).
Rozważajmy łaski życia eucharystycznego,które zaczęło się w Wieczerniku i przez ręce Apostołów,biskupów i kapłanów doszło do naszych ust i serc.Chrystus chce nas żywić! Czyni wszystko,abyśmy nie uschli z głodu.Poświęca nam całą uwagę, karmiąc nas samym sobą” (S. Wyszyński).

***

TAJEMNICE BOLESN


Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

[Jezus] wyszedł i udał się […] na Górę Oliwną […]. Oddalił się od nich na odległość około rzutu kamieniem,padł na kolana i modlił się tymi słowami: << Ojcze, jeśli chcesz,zabierz ode Mnie ten kielich. Wszakże nie moja wola,lecz twoja niech się stanie! >>. Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i pokrzepił Go.Pogrążony w udręce, jeszcze usilniej się modlił,a Jego pot był jak gęste krople krwi,sączące się na ziemię(Łk 22,39-44).
Od rana oddaję wszystko,co mnie w tym roku spotkać może, Matce mojej, Niepokalnej Pani Jasnogórskiej.Pragnę,aby i nadal mnie prowadziła, jak to czyni od mego dzieciństwa.
Pragnę,by Jej Oblicze, widniejące na tarczy mego prymasowskiego herbu,nigdy nie straciło swych radosnych świateł,by odbierało cześć należną i przez moje czyny, i przez cierpienia, i przez modlitwy.Odnawiam akt oddania się całkowitego przez Jej ręce przeczyste w niewolę Jej Synowi” ((Zapiski więzienne, 1 I 1954).Biczowanie Jezusa

Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza,
Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie (Mk15, 15).
Kariera w Kościele wymaga gotowości,by pójść z Chrystusem na krzyż, i do więzienia.A choćby to się nie udało,ujak Piotrowi,jednak przez to doświadczenie przejść trzeba...Odpada więc wielka liczba zazdrosnych.Wprawdzie nie wszyscy,gdyż w Kościele nigdy nie brakło ludzi gotowych na cierpienie.I ci nie przestali mi zazdrościć,ale ich zazdrość nie jest grzechem” (Zapiski więzienne, 26 I 1954).


Ukoronowanie Jezusa cierniem

Żołnierze zaprowadzili Go do wnętrza pałacu, czyli pretorium, i zwołali całą kohortę.Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia,włożyli Mu na głowę.I zaczęli Go pozdrawiać: << Witaj,Królu żydowski! >> Przy tym bili Go trzciną po głowie, pluli na Niego i przyklękając oddawali Mu hołd (Mk 15,16-19).
Uciecho grzesznych – powiedz dziś Barankowi i Jego Ojcu, że sprawiedliwe są wyroki Boże.Jeszcze tak niedawno mogłem się dziwić,dlaczego tak dotkliwie doświadczają mnie. A dziś już nie dziwię się […].Jedna tylko z tych [moich] win daje prawo Sędziemu sprawiedliwemu odsunąć mnie na wieki od łaski.A jeśli Bóg tego nie czyni,to w tym widzę miarę Jego miłosierdzia” (Zapiski więzienne, 12 IV 1955).
Droga Krzyżowa Jezusa

Gdy Go wyprowadzili,zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny,który wracał z pola.Włożyli na niego krzyż,aby go niósł za Jezusem. A szło za Nim mnóstwo ludu,także kobiet,które zawodziły i płakały nad Nim. […] Prowadzono też innych dwóch – złoczyńców, aby ich z Nim stracić (Łk 23,26-27. 32).
Wierność Krzyżowi to gotowość włączenia się w drogę Chrsytusa,który dźwiga Krzyż ludzkości od wieków.Poddajemy Mu swoje ramię,jak tego pragnął Chrystus od Szymona z Cyreny i jego synów. […] Bądźcie sobie braćmi! Służcie sobie wzajemnie ze wszelką miłością, jak Służebnica Pańska służyła Bratu naszemu,Jezusowi Chrystusowi.Czuwajcie u Jej drzwi! A tak znajdziecie żywot i wyczerpiecie zbawienie od Pana”
(Wypełniamy..., s. 145,147).
Nade wszystko potrzebował [Chrystus swej Matki] na drodze kalwaryjskiej […].Maryja była dla Jezusa ni etylko Matką, ale także Towarzyszką Męki, Współodkupicielką' (Bochen chleba, s. 148-149).


Śmierć Chrystusa na Krzyżu

Było już około godziny szósteji mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem:
Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego >> . Po tych słowach wyzionął ducha (Łk23,44-46). „Gdy Chrystus płacił na Krzyżu dług za grzechy świata, czynił to z miłości ku
Ojcu i ku ludziom. […] Zapłacił Bogu nadobficie. […] Sprawiedliwości Boga wystarczyłaby jedna kropla Krwi Chrystusa! A On oddał nawet ostatnią kroplę” (Wypełniamy..., s. 101).


***

TAJEMNICE CHWALEBNE


Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

W pierwszy dzień tygodnia [niewiasty] poszły skoro świt do grobu,niosąc przygotowane wonności. Kamień zostały odsunięty od grobu.A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa.[...] Nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemie,lecz tamci rzekli do nich; << Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał >>(Łk 24, 1-6).
Gdy Chrystus zmartwychwstał, objawił tyle możliwości przed ludźmi,że już jest nam wszystko jedno, w jakiej obecnie jesteśmy sytuacji.Wiemy,że są przed nami wszystkie możliwości.A kto wszystko może w Tym,który umacnia,nie pamięta o tym,co jest dziś” (Zapiski więzienne, 10 IV 1955).

Eucharystia jest Zmartwychwstaniem,bo ona nieustannie kiełkuje w duszach ludzkich nowym życiem, które odwala i rozsadza zmurszałe kamienie zamierającego świata” (Zapiski..., 4IV1954).


Wniebowstąpienie Chrystusa

[Jezus] uniósł się w obecności [Apostołów] w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu.Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, […] przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach.I rzekli:
<< Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus,wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo,jak widzieliście Go wstępujacego do nieba >> (Dz 1,9-11).
Gdy {[Jezus] wstępował do nieba,potrzebna Mu była świadomość,że na ziemi została Matka, która opiekować się będzie Jego młodym Kościołem” (Bochen chleba, s. 149).
Naszą Górą Oliwną, z której odejdziemy do nieba, będzie ziemia ojczysta. Chciejmy w niej widzieć podnóżek Bożych nóg. Chciejmy z niej patrzeć w niebiosa otwarte.Chciejmy z iemi ojczystej wołać do Matki naszej: Królowo Wniebowzięta, módl się za nami” (Wypełniamy... , s. 155).


Zesłanie Ducha Świętego

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął [jeden]. I wszyscy zostali nepełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami (Dz 2, 1-4).
Najlepsza Matko! W Twoje dłonie składamy Kościół święty w naszej Ojczyźnie. Jak ongiś w Wieczerniku Zielonych Świąt uczestniczyłaś w działaniu Ducha Świętego,tak dziś bądź wśród nas, zachęcaj nas do wytrwałości i wypraszaj nam wszystkie Jego moce.[...] Spojrzyj na nas,najdroższa matko, i uśmiechnij się,tak żeby wygasły w nas wszystkie smutki,lęki,obawy i abyśmy mocno wierzyli,że w znaku Twojego Syna – zwyciężymy...[...] Przez te dziesiątki lat przeszliśmy przez wiele doświadczeń, za każde z nich przez Ciebie dziękujemy Twojemu Synowi' (Apel Jasnogórski, Jasna Góra,4 V 1977).Wniebowzięcie Bogarodzicy

Maryja rzekła:
<< Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny;
a święte jest Jego imię >> (Łk 1, 46-49).
W dziejach myśli i planów Bożych od początku istnieje wizja Niewiasty-Matki,
obleczonej w słońce. Widziała Ją ludzkość zarówno oczyma upokorzonego przez grzech naszego pierwszego rodzica Adama,jak również oczyma krwią zalanymi << drugiego Adama >> - Jezusa Chrystusa […]. Maryja jest obecna w dziejach Kościoła! […]
Mamy przekonanie, że jesteśmy w jakiś szczególny sposób związani z Maryją. […] Jest przedziwnym faktem,że do Niej można się zawsze odwołać i w Jej imię przemawiać skutecznie do Narodu polskiego,aby go uwrażliwić na wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii Chrystusowej i Kościołowi” (Bochen chleba, s. 94-95).


Ukoronowanie Maryi
na Królową nieba i ziemi

<< Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. […] Błogosławiona [jest], która uwierzyła,że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana >> (Łk 1, 42.45).
Jakże ludzką była Maryja,Matka Boga – Człowieka, której my dzisiaj korony kładziemy na głowę jako Królowej Niebios i Pani wszechświata” (Bochen chleba, s. 164).
Radością moją jest chwała Twoja, Królowo świata, Królowa Polski, Maryjo. […] Twój nieświęty czytelnik ma jednak odrobinę radości i z tego, że ma Matkę uwielbioną.Mój naród jest ciągle w męce. Brnie z niewoli w niewolę.Ale nadal pozostaje prawda – nawet wśród największej niewoli – że Królową Narodu niewolniczego jest Maryja” (Zapiski więzienne, 3 V 1956).***

RÓŻANIEC ZE ŚWIĘTYM
JANEM PAWŁEM II

TAJEMNICE RADOSNE

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Pokorna i wielkoduszna << Służebnico Pańska >> , naucz nas swojego oddania w służbie Bogu i zbawieniu świata. Otwórz nasze serca na niezmierzone horyzonty królestwa Bożego i głoszenie Ewangelii wszelkiemu stworzeniu” (Watykan, 30 XII 1988).

Nawiedzenie świętej Elżbiety

Kiedy Elżbieta pozdrowiła przybywającą do niej młodą krewną z Nazaretu, wówczas Maryja odpowiedziała słowami Magnificat. Elżbieta w swym pozdrowieniu dwukrotnie nazwała Maryję błogosławioną: naprzód ze względu na << owoc Jej łona >> , następnie zaś – ze względu na Jej wiarę (por. Łk 1, 42. 45). Oba te błogosławieństwa nawiązywały bezpośrednio do momentu zwiastowania. I oto teraz, przy nawiedzeniu,gdy pozdrowienie Elżbiety daje świadectwo tamtego przełomowego momentu, wiara Maryi odsłania się na nowo – i na nowo się wyraża”
(Redemptoris Mater, 36).

Narodzenie Jezusa w stajence Betlejemskiej w Betlejem

Bóg,który przychodzi na świat,objawia siebie samego jako dar dla człowieka. Człowiek,odkrywając Boga,który stał się dla niego darem,poznaje również,że i sam jest zdolny do daru z siebie samego” (Watykan, 8 XII 1984).
Chryste, które rodzisz się wśród nocnej ciszy, kiedy moc truchleje […].Za przyczyną Twojej Matki,Bożej Rodzicielki,błogosław Ojczyźnie naszej i błogosław nam wszystkim”
(Watykan, 24 XII 1993).


Ofiarowanie Jezusa w świątyni

Dzisiejsze święto nawiązuje do wydarzenia,które nastąpiło czterdzieści dni po narodzinach Jezusa, gdy Maryja i Józef ofiarowali Go Bogu jako swego Syna pierworodnego, zgodnie z nakzami prawa Mojżeszowego. To ofiarowanie miało się później w sposób całkowity i doskonały wypełnić w misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana. Wtedy urzeczywistnił On swe posłannictwo << Najwyższego Kapłana,miłosiernego i wiernego >> ,dzieląc z nami aż do końca nasz ludzki los” (Watykan, 2 II 2004).

Znalezienie Jezusa w świątyni

Święta Rodzino z Nazaretu, wspólnoto miłości Jezusa, Maryi i Józefa,wzorze i ideale każdej rodziny chrześcijańskiej, Tobie zawierzamy nasze rodziny.Otwieraj serca rodzinnych wspólnot na wiarę, na przyjęcie słowa Bożego, na chrześcijańskie świadectwo.[...] Kształtuj w duszach ludzi młodych prawe sumienie i wolną wolę,aby – wzrastając w mądrości,latach i łasce
- umieli wielkodusznie przyjąć dar Bożego powołania' (Watykan, 26 XII 1993).

***

TAJEMNICE ŚWIATŁA
Tajemnica pierwsza - Chrzest Pana Jezusa w Jordanie


Chwała Tobie, Chryste, Synu Boży! Przyszedłeś nad wody Jordanu, aby przyjąć chrzest z ręki Jana […] Chwała Tobie, Duchu Święty, Panie i Ożywicielu! Twoją mocą Kościół zostaje ochrzczony, zstępuje z Chrystusem w otchłań śmierci i z Nim powstaje do nowego życis .Twoją mocą zostajemy wyzwoleni od grzechu, aby się stać dziećmi Bożymi, chwalebnym Ciałem Chrystusa” (Wadi Al-Kharrar, 21 III 2000).Tajemnica druga - Cud na weselu w Kanie Galilejskiej


Matko! […] Pomóż nam odbudować polską rodzinę jako święte sakramentalne przymierze osób, jako ostoję pokoleń. Niech ta rodzina będzie prawdziwym środowiskiem miłości i życia. Prawdziwym, odpowiedzialnym. Niech będzie pierwszą szkoła wielkiego przykazania miłości
- tej miłości,która cierpliwa jest, łaskawa jest, która nie szuka swego, nie pamięta złego, która współweseli się z prawdą – miłości,która wszystko przetrzyma (1 Kor 13,4-7).Pomóż nam odbudować polską rodzinę.Poprzez rodziny przebiega przyszłość człowieka. Od nich zależy przyszłość człowieka na ziemi ojczystej. Od nich zależy przyszłość Polski” (Warszawa, 9 VI 1991).
Tajemnica trzecia - Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawróceniaNawrócenie […] jest ruchem dwubiegunowym: człowiek odrywa się od zła,aby skierować się ku Bogu. […] Stopniowo jak człowiek zwraca się ku Bogu,odkrywa, że jego życie jest zadaniem wyznaczonym mu przez Boga” (24 I 1982).
Wszystkie dzieci Kościoła,powołane przez Ojca,aby >> słuchać >> Chrystusa, muszą odczuwać głęboką potrzebę nawrócenia i świętości” (Vita consecrata, 35).Tajemnica czwarta - Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor


'uczniowie,którzy mogli prze chwilę cieszyć się bliskością Nauczyciela, ogarnięci blaskiem życia trynitarnego i świętych obcowania, jakby przeniesieni poza horyzont wieczności,zostają natychmiast sprowadzeni na powrót do rzeczywistości codziennej,gdzie widzą już tylko >> samego Jezusa >> w uniżeniu ludzkiej natury i słyszą wezwanie,aby powrócić na nizinę i tam wraz z Nim wypełniać z trudem Boży zamysł i odważnie wejść na drogę Krzyża” ( Vita consecrata 14).Tajemnica piąta - Ustanowienie Eucharystii


Człowiek, ażeby osiągnąć życie wieczne, potrzebuje Eucharystii. Jest to pokarm oraz napój, który przemienia życie człowieka i otwiera przed nim horyzont życia wiecznego. Spożywając Ciało i Krew Chrystusa, człowiek już tu na ziemi nosi w sobie zalążek życia wiecznego,gdyż Eucharystia jest sakramentem życia w Bogu” (Wrocław, 1 VI 1997).

O Chryste Zbawicielu,składamy dzięki za eucharystyczne łamanie Chleba, któreś ustanowił,by rzeczywiście poprzez bieg stuleci spotykać swoich braci!” (Lourdes, 1981).

***

TAJEMNICE BOLESNE

Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

Wydarzenia wielkopiątkowe, a przedtem już modlitwa w Ogrójcu,wprowadzają […] zasadniczą zmianę w cały tok objawienia się miłości i miłosierdzia w mesjańskim posłannictwie Chrystusa,że ten,który przeszedł dobrze czyniąc i uzdrawiając (Dz 10,38), lecząc wszystkie choroby i wszystkie słabości (Mt 9,35) , sam oto zdaje się najbardziej zasługiwać na miłosierdzie i wzywać do miłosierdzia” ( Dives in misericordia, 7).
Agonia w Ogrójcu była wprowadzeniem do wielkopiątkowej agonii na Krzyżu” ( Eccelesia de Eucharistia, 4).

Biczowanie Jezusa

Z prawa natury cierpienie jest codziennym chlebem człowieka, stałym elementem jego życia w każdym wieku. Dlaczego cierpimy? Oto wielkie pytanie, w obliczu którego wielu, nie znajdując odpowiedzi,reaguje buntem. Otóż jedynie wiara czerpana z Ewangelii,ukazująca Jezusa umarłego na Krzyżu i zmartwychwstałego z miłości do ludzi,stanowi odpowiedź zdolną zadowolić rozum i wypełnić serce” ( 19 XII 1982).
Jezu, Kapłanie,któryś siebie samego wydał jako ofiarę i hostię dla Boga; Jezu,ofiaro święta;
Jezu,ofiaro niepokalana;Jezu,ofiaro przebłagania – zmiłuj się nad nami” (Litania do Chrystusa Kapłana i Żertwy, odmawiana przez świętego Jana Pawła II).

Ukoronowania Jezusa cierniem

Nie miał On wdzięku ani też blasku,
aby na Niego popatrzeć […].
Pieśń cierpiącego Sługi zawiera opis, w którym można niejako zidentyfikować wszystkie szczegółowe momenty Męki Chrystusa; pojmanie,poniżanie,policzkowanie,oplwanie,podeptanie samej ludzkiej godności więźnia, sąd niesprawiedliwy, a potem – ubiczowanie, ukoronowanie cierniem i naigrywanie, dźwiganie Krzyża, przybicie do Krzyża, konanie” ( Salvifici doloris, 17).

Droga Krzyżowa Jezusa

Chrystus idzie na spotkanie swojej Męki i Śmierci z całą świadomością posłannictwa,które ma wypełnić właśnie w ten sposób,.Właśnie przez to swoje cierpienie ma sprawić, żeby człowiek nie zginął, ale miał życie wieczne. Właśnie przez swój Krzyż ma dotknąć korzeni zła tkwiących w dziejach człowieka i w duszach ludzkich' ( Salvifici doloris, 16).
O Maryjo, matko Miłosierdzia! Czuwaj nad wszystkimi,aby nie był daremny Krzyż Chrystusa,aby człowiek nie zgubił drogi dobra, nie utracił świadomości grzechu i umiał coraz głębiej ufać Bogu bogatemu w miłosierdzie” ( Watykan, 6 VIII 1993).

Śmierć Chrystusa na Krzyżu

Na Krzyżu swoim Syn Boży dokonał odkupienia świata.I poprzez tę tajemnicę każdy krzyż,który dźwiga człowiek,naviera niepojętej po ludzku godności.Staje się znakiem zbawienia dlatego,kto go dźwiga,a także i dla innych” ( 4 VI 1979).
Chryste, Synu Boga, odarty ze wszystkiego, stałeś się sługą, podbny ludziom aż po śmierć krzyżową.Pierworodny spośród umarłych, […] Przez Ciebie podobao się Ojcu pojednać wszystkie istnienia” ( Luksemburg, 16 V 1985).

***

TAJEMNICE CHWALEBNE

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

Od chwili,gdy znaleziono Twój pusty grób, o Chryste,a Kefas,uczniowie,niewiasty i więcej niż pięciuset braci (por. 1. Kor 15, 6) widziało Cię zmartwychwstałego, rozpoczęła się epoka, gdy całe stworzenie opiewa Twoję imię […] i oczekuje Twego ostatecznego przyjścia w chwale.W tej epoce między Paschą a nadejściem Twego królestwa, które nie zna końca […], wspomagaj nas w trudzie budowania świata bardziej ludzkiego, pokrzepionego balsamem Twej miłości” (Watykan, 15 IV 2001).

Wniebowstąpienie Chrystusa

Nie można czcić gloryfikacji Pana Jezusa i potem prowadzić życie wolne od obowiązku, ignorując Jego najwyższy nakaz. Wniebowstąpienie przypomina nam, że usunięcie się Jezusa ze zmysłowego doświadczenia Jego uczniów ma także na celu pozostawienie pola tym, którzy już w historii prowadzą dalej Jego misję oraz wykazują gorliwość pasterską i poświęcenie misjonarskie, chociaż dzieje się to razem z wieloma słabościami” (20 V 1982).
Ty jeden, O Chryste, masz życie nieśmiertelne,które pochodzi od Niebieskiego Ojca.[...] Prosimy Cię,zwycięski Królu,obdarz nas pełnią życia na wieki.Otwórz przed nami bramy nadziei – nadziei,która nie może zawieść” (Watykan, 11 IV 1993).

Zesłanie Ducha Świętego

Duch Święty nie przestał być aktywną mocą,którą był w epoce narodzin Kościoła; działa dzisiaj tak samo jak w czasach jezusa i Apostołów.Jego wielkie dzieła[...] dokonują się także dzisiaj,ale często nie zostają dostrzeżone,ponieważ w wielu częściach świata ludzkość żyje w kulturach zeświedzczonych,które interpretują rzeczywistość tak, jakby Bóg nie istniał” ( Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 1998).
Chwała Tobie,Duchu Święty, Panie i Ożywicielu! […] Twoją mocą zwyciężony zostaje wszelki lęk, a Ewangelia miłości głoszona jest we wszystkich częściach ziemi na chwałę Boga:Ojca, Syna i Ducha Świętego,któremu niech będzie wszelka chwała” ( Wadi Al-Kharrar, 21 III 2000).

Wniebowzięcie Bogarodzicy

Przez tajemnicę Wniebowzięcia Maryja sama doznała w sposób definitywny skutków tego jedynego pośrednictwa,którym jest pośrednictwo Chrystusa-Odkupiciela świata i zmartwychwstałego Pana. […] W tajemnicy Wniebowzięcia wyraża się ta wiara Kościoła,że Maryja jest zjednoczona z Chrystusem << węzłem ścisłym i nierozerwalnym >>” ( Redemptoris Mater, 41).
Matko Kościoła! Przyświecaj ludowi Bożemu na drogach wiary,nadziei i miłości! Pomóż nam żyć całą prawdą Chrystusowego poświęcenia za całą rodzinę ludzką w świecie współczesnym” (Fatima, 13 V 1982).

Ukoronowanie Maryi
na Królową nieba i ziemi

<< Ciesz się, Królowo Niebieska, wesel się, Pani Anielska... że Syn Twój już zmartwychwstały... >> […] W tej Maryjnej antyfonie wielkanocnej przed obliczem Matki Jasnogórskiej łączę się z wami,drodzy rodacy,synowie i córki tej samej wielkiej rodziny Narodu, tej samej Ojczyzny. Dziękujemy za to, czym Zmartwychwstanie Chrystusa jest dla każdego z nas.Dziękujemy za to,czym było ono i jest dla całych pokoleń.Dziękujemy za utajoną w nim ostateczną nadzieję człowieka” (Audiencja generalna., 6 IV 1983).


Do bukietu różańców dochodzi różańcowa intensywna modlitwa za Ojczyznę jako dobrowolne zobowiązanie gorejących serc, jako dodatkowa tajemnica różańcowa,często połączona nawet z ofiarą postu i wyrzeczeń – Krucjata Różańcowa za Ojczyznę.Pomóż nam, Maryjo, zjednoczyć się w tej modlitwie narodowej przed Tobą.

Abp Andrzej Dzięga
Jasna Góra, 15 VIII 2011
Brak komentarzy:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

   Święty Jan Paweł II: “Naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości.”   Naród,który zabija ...