Strony

MATKA BOŻA ,MARYJA - ARKĄ OCALENIA MARYJA ARKĄ OCALENIA

MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

Wszechmogący i Miłosierny Boże,który przez Arkę
Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami po-
topu,spraw litościwie,aby Maryja,nasza Matka Była dla 
nas Arką Ocalenia w nadchodących dniach oczyszczenia
świata,, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia
w Nowej Erze Panowania Dwóch Serc,
przez Chrystusa Pana naszego.Amen.

PANI OD ARKI,MARYJO,MATKO NASZA,
WSPOMOŻENIE WIERNYCH,MÓDL SIĘ ZA NAMI
(Wyjątki z różnych Orędzi)
Matka Boża:Ten tytuł jest dla całego świata,dotyczy
Końca czasów,Czasów Apokalipsy.Ja jestem Niewiastą
Apokaliptyczną , Matką całej ludzkości,Współodkupiciel-
ką i Pośredniczką wszystkich łask dla świata.Wstawiam
się nieustannie za ludzkością,aż do czasu,który światu zo-
stał wyznaczony.To wy macie moc w waszych rękach 
i waszych sercach,by mnie wpierać w ratowaniu świata 
od zagłady i potępienia...Żyjcie dokładnie przy końcu te-
go czasu,czasu objawienia,przy Końcu Czasów,które zo-
stały objawione w Księdze Apokalipsy.Przy końcu czasów,
a nie przy końcu świata,jak mówią szydercy i fałszywi pro-
rocy.Ludzkość znajduje się na szerokiej drodze,
prowadzącej do zatracenia!
Ja,jako wasza Niebieska Matka,
przychodzę na świat codziennie z tymi samymi słowami i 
proszę nasze dzieci o modlitwę i pokutę.
Od czasu Mojego ukazania się w Fatimie
 do dzisiaj ludzkość stała się gorsza
niż w czasie Sodomy i Gomory ,
gorsza niż za Noego,a nawet niż w czasie,kiedy 
Mój Boski Syn chodził po ziemi...
Ludzkość nadal idzie w ciemność,bo idzie za Lucyferem,
a nie za Słowem Mojego Boskiego Syna !
Jesteście w końcowych  dniach-ostatnich dniach przed Przyjściem
 Mego Boskiego Syna w triumfie.
Proszę abyście odmawiali codziennie cały Różaniec Święty
...Odmawiajcie codziennie
egzorcyzm...
Módlcie się nieustannie...Wynagradzajcie za 
grzechy wasze i za grzechy całego świata.
Żałujcie za wasze grzechy.
Przystępujcie do Spowiedzi i Komunii Świętej tak często,
jak tylko jest to możliwe.
Żyjcie każdego dnia tak,jakby to był wasz ostatni dzień w życiu.
Poświęćcie się Najświętszemu Sercu Jezusowemu ,
Duchowi Świętemu i Mojemu Niepokalanemu Sercu,i
 Sercu Świętego Józefa.
Zakładajcie Domy Modlitwy  Świętego Maksymiliana i
Świętego Szarbela.Można wybrać sobie jeszcze innych patronów.
Nie ulegajcie modernizmowi i stańcie w obronie Prawdy...
w obronie Chrystusa.
Matka Boża:Przychodzę od Ojca Przedwiecznego,żeby
wam dać jeszcze jedną szansę usłuchania Nieba,zanim spa-
dnie kara.Przysyłam do was i do świata Naszego ukochane-
go Seraficznego,Anielskiego,Świętego Szarbela.Ty,moje
dziecko,masz utworzyć to,co nazywamy Domem Pokoju
Świętego Szarbela,Zjednoczenia i Pojednania.A Ja ci przyrzekam,
Moje dziecko i Moje drogie dzieci,że Ja i Mój Boski Syn,
Dziecię Jezus,Święty Szarbel,Święty Józef,Święci i Święci Aniołowie
przybędziemy do tych domów o godzinie 20.00 w pierwszą
sobotę każdego miesiąca.Przybędziemy,żeby przynieść łaski
dla uzdrowień i nawróceń w tych domach.Przyniesiemy
światu Pokój,jeśli ludzkość będzie nas słuchać(...).
Ci,którzy żyją w stanie Łaski Uświęcającej i biorą sobie
do serca orędzia z Nieba, mogą założyć Domy Modlitwy
Świętego Szarbela.Jest to wielka Łaska dana od Boga na
te Ostateczne Czasy.Te domy są miejscami schronienia
i ucieczki na czas karania i oczyszczania świata -   na
czas panowania antychrysta, kiedy po zamachu na Papieża 
na Stolicy Świętego Piotra zasiądzie antypapież
(objawienia z La Salette).Kościoły wówczas będą splądrowane 
i zdewastowane,a Komunii Świętej nie będzie.Dlatego życzeniem
Nieba jest,aby każdy Dom Modlitwy miał na ołtarzyku
puszkę (cyborium) do przechowywania 
Najświętszego Sakramentu.
Podczas Ostrzeżenia i Trzech Dni Ciemności
Aniołowie wybiorą wszystkie konsekrowane Hostie
z Tabernakulów świata i będą udzielać wiernym 
Komunii Świętej.
Żywność będzie się cudownie mnożyła.W tym celu są
błogosławione przez Niebo tzw. "Listy żywnościowe".
Prawdziwy Kościół będzie prześladowany i zejdzie do podziemia.
Dlatego Niebo dało tę wielką łaskę,aby w Domach Modlitwy
zachować dzieci światłości wierne nakazom z Nieba,
na Drugie Przyjście Jezusa i Maryi i życie w Nowej Erze
Panowania Dwóch Najświętszych Serc,po oczyszczeniu
świata.Domy Modlitwy będą zachowane od zniszczenia
i wszelkich fizycznych oraz duchowych ataków zła.
Warunkiem przetrwania jest modlitwa,
wiara w orędzia dawane przez Maryję i stosowanie się
całkowicie do poleceń i wskazówek Nieba.
Przetrwają tylko ci, którzy dadzą Bogu
stuprocentowe "TAK", i przejdą te wszystkie próby
prześladowania, ośmieszania i szyderstwa.
Próbom byli poddani:
 Noe, Abraham, Lot, Święty Józef i wielu innych.
W Kościele na skutek modernizmu,lekceważenia orędzi
Maryjnych oraz nieposłuszeństwu Papieżowi powstanie
otwarta schizma. "Biskup stanie przeciw biskupowi..."
(Objawienia z Fatimie i Akita).Wtedy jednak już będzie
za późno na decyzję.Próba się dokona(tak jak na egzaminie
- wyniki zostaną ogłoszone).
Matka Boża życzyła Sobie 100 tysięcy Domów Modlitwy
(na świecie jest około 30 tysięcy,a w Polsce około 3 tysięcy).
Noe na polecenie Boga, dziesiątki lat budował Arkę,ale
przez ludzi uważany był za głupca i prześladowany aż do
momentu, gdy zamknął wrota Arki...Dzisiaj nie trzeba
wierzyć w orędzia,by stwierdzić,że świat zmierza do ruiny,
a wypełnienie się Apokalipsy następuje na naszych
oczach.Trzeba być raczej głupcem, by takich zbawczych
ofert z Nieba nie przyjąć.Znakami na prawdziwość tego
jest katastrofalna sytuacja świata.kryzys wiary i coraz
skuteczniejsze ataki mocy ciemności na to,co dobre,
z powodu zaciemnienia lub fałszowania prawd wiary 
przez wielu pasterzy i teologów.

PROGRAM MODLITW NA PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA

Nabożeństwo odbywa się w Domu Modlitwy Świętego Szarbela
w każdą I sobotę miesiąca o godzinie 20.00.Wszyscy
uczestnicy powinni być w stanie Łaski Uświęcającej,
w przyzwoitym ubraniu, niewiasty z nakryciem głowy (chustką).
Na domowym ołtarzyku powinny być: obrazek
Boga Ojca,Krzyż,obrazek Świętego Szarbela,obrazek 
Naszej Pani - Arki Ocalenia,obrazek lub figura Świętego Józefa,
obrazek lub figura Świętego Michała Archanioła,Świętego
Maksymiliana,Brązowy Szkaplerz,Szkaplerz Naszej Pani -Arki Ocalenia,
oraz dwie świece. Na stole kładziemy Pismo Święte oraz zeszyt 
z wpisywanymi w tym dniu prośbami,które podczas
modlitwy przedstawiamy Ojcu Przedwiecznemu.
Na pierwszej stronie tego zeszytu jest wypisane: Dom Modlitwy
Pojednania i Pokoju - Świętego Szarbela.Imię i nazwisko,adres,numer Domu Modlitwy 
i Święty Patron.Te Domy są rejestrowane u promotorów,którzy nadają numer kolejny
domu i patrona po to,że wierzy się i realizuję Orędzia z Nieba,pod warunkiem,
że są one zgodne z Tradycyjnym nauczaniem Kościoła Świętego i naszego
Papieża świętego Jana Pawła II. Jest to życie w Łasce Uświęcającej, życie Ewangelią,ofiara,
modlitwa,pokuta,życie Bożymi Przykazaniami.
Piętnaście minut przed rozpoczęciem modlitw (przed 20.00)okadzamy
kadzidłem mieszkanie,odmawiamy modlitwę do Świętego Michała,Egzorcyzm i kropimy
wodą święconą.Zapraszamy Aniołów i Świętych Patronów,i dusze w Czyśćcu do wspólnych modlitw,
które za pośrednictwem Matki Bożej zanosimy Ojcu Przedwiecznemu.
- Egzorcyzm (str. 48).
-Modlitwa wstępna (intencje)(str.36).
Różaniec, część Radosna, za Ojca Świętego,biskupów,
kapłanów i zakonników Kościoła katolickiego (str. 224).
- Różańcowa Droga Krzyżowa za dusze w Czyśćcu cierpiące(str.131).
- Litania do Świętego Józefa (str.288).
- Chrzest dzieci nienarodzonych (str.289).
- Koronka do Miłosierdzia Bożego(za Kościół Świętego).(str. 194).
- Czytanie Pisma Świętego (15 minut) w intencji dusz
w Czyśćcu cierpiących.
- Czytanie orędzi(kilka minut).
- Różaniec, cz. III Chwalebna,jako dziękczynienie za wszystkie otrzymane Łaski.
- Litania do Anioła Stróża(do Świętych Aniołów) (str.91).
- Koronka do Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi
(str. 247).
- Koronka "Pomóż nam, Matko" (str.249).
- Litania do Świętego Szarbela (str. 264).
- Między poszczególnymi modlitwami śpiewamy pieśni.
W każdą III sobotę miesiąca mówimy Egzorcyzm i cały Różaniec
za kapłanów(inne modlitwy - według własnego uznania).

MODLITWA POTĘŻNIEJSZA OD BRONI
ATOMOWEJ

(fragment orędzi Matki Bożej w relacji amerykańskiego
wizjonera  "Trębacza" jako zachęta do tworzenia
domów modlitwy)

Kiedy na Hiroszimę i Nagasaki rzucono bomby atomowe,
uczynili to piloci szkoleni przez 8 miesięcy,aby trafić
w dokładnie określony punkt.Sześć miesięcy przedtem
pojawiło się w tych miastach dwóch mistyków,którzy głosili
Słowo Boże do trzech milionów katolików,mówiąc im,że
Najświętsza Maryja Panna ostrzega ich,aby się przygotowali
na największą katastrofę,jaka kiedykolwiek spadła na
człowieka z rąk człowieka.Trzy miliony ludzi miało się
przygotować i być w stanie Łaski,często przyjmować
Sakramenty Święte, nosić Sakramentalia, być ostrożnym
z kim obcują,mieć w swoich domach poświęcone świece,
które muszą zapalić na znak wiary i wierności.
Kiedy bomby zostały zrzucone,to bomba na Hiroszimę
spadła pięć mil od centrum społeczności katolickiej.
W Nagasaki bomba zeszła z toru z toru o 3,5 mili i również spadła
w centrum wspólnoty katolickiej.Wszystko w tych miastach
zostało zrównane z ziemią.W każdym z tych miast
pozostał pojedynczy budynek.W jednym było 12 ludzi,
a w drugim 18 ludzi i wszyscy oni byli nietknięci.Nie spadła
żadna dachówka,żadna szyba nie pękła.Ludzie ci
powiedzieli, że przyszedł Anioł i powiedział:
"Chodź ze mną!'", i zaprowadził do domu schronienia,
w którym mieszkała rodzina, gdzie wiernie przez sześć miesięcy
 wypełniała polecenia Naszej Świętej Matki.
Przeszło rok temu (1985)było trzęsienie ziemi w Afryce,
gdzie jak słyszeliśmy tysiące ludzi umierało od gazu
trującego, wydobywającego się z ziemi.Wielu lekarzy
i uczonych badało przypadek nie dlatego,że tyle ludzi 
zginęło,ale dlatego,że wśród nich 250 osób zostało przy życiu,
także dzieci do lat 7.Pytali się ich,jakim cudem przeżyli?
Ocaleni opowiadali,że ujrzeli piękną Dziewczynę,
która kazała im się się modlić.Nauczyła ich modlitwy Różańcowej.
Klęczeli więc i modlili się.Ci,którzy wpadli w panikę i porzucili modlitwę,zginęli
od trujących wyziewów.Zginęły zwierzęta w promieniu 100 mil,
ale tych 250 ludzi znaleziono klęczących i odmawiających Różaniec.
Są zdrowi do dziś. Tego nie podano do wiadomości świata
przez środki masowego przekazu.Boże w Trójcy Świętej Jedyny,pragnę Cię tak kochać,
jak jeszcze Cię żadna dusza ludzka nie kochała,a chociaż jestem
dziwnie nędzna i maleńka,to jednak kotwicę ufności swojej
zapuściłam tak głęboko w przepaść miłosierdzia Twojego-Boże
Stwórco mój.(Dz.283) 
 Panie Jezu-za wstawiennictwem Twojej Matki,Maryi,która urodziła Cię
z miłością,oraz za wstawiennictwem świętego Józefa,człowieka zawierzenia,
który opiekował się Tobą po urodzeniu
-proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka,które duchowo adoptowałem,
a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady.
Proszę,daj rodzicom miłość i odwagę,aby swoje dziecko pozostawili przy życiu,
które ty sam Mu przeznaczyłeś.Amen.Akt osobistego oddania się
Matce Bożej
(z tekstu Prymasa Kardynała
Stefana Wyszyńskiego)

Matko Boża,Niepokalana!
Tobie poświęcam ciało i duszę moją,
wszystkie modlitwy i prace, radości
i cierpienia,wszystko, czym jestem i co
posiadam. Ochotnym sercem oddaję
się Tobie w niewolę miłości.
Pozostawiam Ci zupełną swobodę
posługiwania się mną dla zbawienia ludzi
i ku pomocy Kościołowi świętemu,którego
jesteś Matką.Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą,
przez Ciebie i dla Ciebie.
Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam.
Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna,
i zawsze zwyciężasz.
Spraw więc, Wspomożycielko wiernych,
by moja rodzina,parafia i cała Ojczyzna były
rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim.
Amen.

Brak komentarzy:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

   Święty Jan Paweł II: “Naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości.”   Naród,który zabija ...