Strony

Modlitewne Okno ŻyciaABORCJA
Przerwanie ciąży w okresie,gdy płód
jest jeszcze niezdolny do życia poza macicą.
Polskie prawo przewiduje okoliczności
legalnego przerywania ciąży,jednak Kodeks
Prawa Kanonicznego jednoznacznie stwierdza,
że ktokolwiek spowoduje przerwanie ciąży,
automatycznie podlega ekskomunice,tzn. zostaje
wykluczony z Kościoła (kanon 1398).
W nauczaniu świętego Jana Pawła II zagadnienie
ochrony życia ludzkiego od jego poczęcia aż do
naturalnej śmierci pojawia się konsekwentnie od początku
pontyfikatu.Papieskie wypowiedzi są jasne i kategoryczne.

"Prawo Boże w stosunku do życia ludzkiego jest
jednoznaczne i kategoryczne.Bóg zakazuje;
"Nie zabijaj"(por. Wj 20,13).
Żaden ludzki prawodawca nie może więc powiedzieć;
wolno ci zabijać,masz prawo zabijać,czy nawet powinieneś
zabijać.Niestety w historii naszego stulecia taka dewiacja
stała się rzeczywistością.W sposób demokratyczny dochodziły
do władzy siły polityczne,które wydawały ustawy sprzeczne
z prawem do życia,jakie posiada każdy bez wyjątku człowiek,
a czyniły to w imię obłędnych racji,na przykład eugenicznych,
etnicznych lub też innych.Zjawiskiem nie mniej niebezpiecznym
są dzisiaj ustawodawstwa,które nie respektują prawa do życia
od chwili poczęcia.Towarzyszy im,niestety,szerokie przyzwolenie
lub zgoda opinii publicznej.Jakże można moralnie zaakceptować
prawa,które dozwalają zabijać człowieka poczętego,a który już
żyje w łonie matki".(List do Rodzin,2.02.1994)


Boże w Trójcy Świętej Jedyny,pragnę Cię tak kochać,
jak jeszcze Cię żadna dusza ludzka nie kochała,a chociaż jestem
dziwnie nędzna i maleńka,to jednak kotwicę ufności swojej
zapuściłam tak głęboko w przepaść miłosierdzia Twojego-Boże
Stwórco mój.(Dz.283)

Panie Jezu,za wstawiennictwem Twojej Matki,Maryi,która urodziła Cię
z miłością,oraz za wstawiennictwem świętego Józefa,człowieka zawierzenia,
który opiekował się Tobą po urodzeniu
-proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka,które duchowo adoptowałem,
a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady.
Proszę,daj rodzicom miłość i odwagę,aby swoje dziecko pozostawili przy życiu,
które ty sam Mu przeznaczyłeś.Amen.


Intencje modlitewne
Wszechmogący i Miłosierny Boże, Ojcze Przedwieczny,
przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi ofiarujemy Ci
Zwycięskie Krwawe Rany, Mękę i Najdroższą Krew Jezusa,
cierpienia i Macierzyńskie Krwawe Łzy Maryi w łączności
ze wszystkimi Mszami Świętymi dziś odprawianymi
na całym świecie, ze wszystkimi cierpieniami i modlitwami
wszystkich Świętych Męczenników, dusz w Czyśćcu cierpiących,
cierpieniami i modlitwami całej ludzkości i modlitwami naszymi,
które teraz do Ciebie, Ojcze, zanosimy.
Do wspólnej modlitwy zapraszamy wszystkie Chóry
Anielskie, wszystkich Świętych, Świętych Męczenników
za wiarę i Kościół – szczególnie Pawła VI i Jana Pawła I,
oraz dusze w Czyśćcu cierpiące i Ciebie, Maryjo,
Królowo Nieba i Ziemi, z prośbą, abyś te wszystkie modlitwy
i ofiary uświęciła w Twoim Niepokalanym Sercu złożyła przed
Tron Ojca Niebieskiego w następujących intencjach:
- Dziękujemy Ci, Boże, za wszystkie otrzymane Łaski.
- Przepraszamy za wszystkie grzechy nasze i grzechy
całego świata, które obrażają Twój Boski Majestat i
Najświętsze Serca Jezusa i Maryi.
Szczególnie za brak wiary, miłości,
za obojętność i niewdzięczność ludzi,
za odrzucone i zmarnowane łaski.
Prosimy:
- O łaskę Miłosierdzia, Bożego Pokoju i Miłości dla nas
i naszych rodzin, Ojczyzny i dla całego świata.
- O łaskę nawrócenia grzeszników zatwardziałych i ratunku
przed upadkiem moralnym dzieci i młodzieży.
- Aby zgodnie z Wolą Nieba i pragnieniem dzieci Bożych,
Jezus Chrystus jak najszybciej został ogłoszony
Królem Polski i razem z Maryją, Królową Polski,
wyzwolił nasz naród z upadku moralnego, duchowego
i gospodarczego oraz niebezpieczeństwa utraty wolności.
- O Dary Ducha Świętego dla rządzących państwem polskim,
aby dbali o dobro narodu, którego fundamentem jest
Chrystus i Jego Ewangelia, a nadrzędnymi prawami są
Prawa Bożych Przykazań.
- O Dary Ducha Świętego dla kapłanów i całego duchowieństwa,
aby zawsze byli wierni Chrystusowi, Jego Wikariuszowi Papieżowi.
Aby w tej godzinie ciemności byli dla wiernych solą i światem
i nie wprowadzali do Tradycji Kościoła zgubnego modernizmowi,
fałszywego ekumenizmu, braku uszanowania dla Jezusa w Eucharystii,
i innych błędów, lecz bronili Prawdy i Wiary.
- O Boże Miłosierdzie dla dusz w Czyśćcu cierpiących.
- O potrzebne łaski, siły i wytrwanie dla Ojca Świętego, aby całą
swoją misję wykonał zgodnie z Wolą Bożą.
- O oddalenie i złagodzenie Gniewu Bożego nad grzesznym światem
- O szybki Triumf Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.


Za chorych i umierających

Wszechmogący i wieczny Boże,
Ojcze ubogich, Pocieszycielu chorych,
Nadziejo umierających, Twoja miłość
kieruje każdą chwilą naszego życia.
Wznosimy na modlitwie do Ciebie
nasze serca i umysły.
Sławimy Cię za dar ludzkiego życia,
a szczególnie za obietnicę życia
wiecznego. Wiemy, że zawsze jesteś
blisko pogrążonych w smutku i ubogich
oraz wszystkich tych,którzy są
bezbronni i którzy cierpią.
O Boże łagodności i współczucia,
przyjmij modlitwy, które zanosimy
w imieniu naszych chorych braci
i sióstr.Wzmocnij ich wiarę i zaufanie
do Ciebie. Pociesz ich swoją pełną
miłości obecnością i – jeśli taka jest
Twoja wola – przywróć im zdrowie,
daj nowe siły ich ciałom i duszom.
O miłościwy Ojcze, pobłogosław
tych,którzy umierają,pobłogosław
tych wszystkich,którzy wkrótce staną
z Tobą twarzą w twarz.Wierzymy,że
uczyniłeś ze śmierci drzwi do życia
wiecznego
Podtrzymuj w imię Twoje naszych
braci i siostry,którzy są u kresu swego
życia,i zaprowadź ich bezpiecznie do

domu życia wiecznego z Tobą.Amen.


Modlitwa za konających

Modlitwa za konających w grzechu ciężkim
  • wyrwanie duszy szatanowi w ostatniej chwili.

(Módl się z wiarą,bo od twojej wiary zależy,
ile dusz zostanie uratowanych

Ojcze Niebieski, wejrzyj w Twe Boskie Serce przepełnione bólem i tęsknotą za tymi,którzy idą na wieczne potępienie. Racz usłyszeć jęk Twoich wiernych dzieci wznoszący się za nimi. O Panie, Ty karmiłeś je łaską,a Twój Syn,Jezus Chrystus własną odkupił je Krwią. Zmiłuj się nad nimi w tej godzinie gdy będą konali. Usłysz słodki jęk, pełen nadziei i miłości,który wydał z siebie Twój umiłowany Syn,a nasz Zbawiciel,kiedy cierpiał ogromnie za te właśnie dusze. Ojcze,jak wielka jest Twoja miłość do tego umęczonego Syna, jak nieskończona Jego zasługa. Przyjmij więc tę modlitwę w połączeniu z ofiarą mojego życia przez mękę Twojego umiłowanego Syna,Jezusa Chrystusa i mieczem przebite Serce Najświętszej Maryi Panny,krew męczenników,wiarę wyznawców,łzy i cierpienia wszystkich Twoich sprawiedliwych,na przebłaganie za t ogarnięte mrokiem dusze.spuść na nie w godzinie śmierci jasny promień Twojego światła,światła Ducha Świętego, aby ujrzeli swoje dusze w prawdzie i poruszeni łaską upadli przed Tobą szczerze swoje grzechy wyznając. Wierzę, że twoje nieskończone miłosierdzie wyjedna im tę łaskę.Łączę te błagania z błaganiami Matki Najświętszej i składam je w Twoim świętym Sercu na ukojenie jego boleści. Kocham Cię Ojcze teraz i na wieki wieków. Amen.

/Orędzia na Czasy Ostateczne, które właśnie nadeszły/


Modlitwa o uzdrowienie z choroby

Boże,który jesteś Stwórcą człowieka
oraz Panem życia i śmierci, bądź
uwielbiony! Jeśli jest Twoją wolą,
Panie, abym wyzdrowiał, to uwolnij
mnie od tej choroby.
Niech Duch Święty, którego 
otrzymałem w sakramencie
chrztu i bierzmowania,
pomoże mi przyjąć Twoją
Świętą wolę.
Niech On mnie prowadzi;
niech mnie obdarzy męstwem,abym 
potrafił przyjąć i dźwigać Twój krzyż.
Uwielbiam Cię, Panie, za wszystkie
łaski,którymi mnie obdarowałeś i ciągle
obdarzasz.Chcę wykonać do końca zadanie,
jakie mi zleciłeś.Przez zasługi
Twojego Syna,który cierpiał na krzyżu,
proszę Cię:obdarz mnie zdrowiem ciała i duszy.Amen.

Modlitwa o cudowne uzdrowienie


 Panie Jezu, stoję przed Tobą taki jaki jestem. Przepraszam za moje grzechy, żałuję za nie, proszę przebacz mi. W Twoje imię przebaczam wszystkim cokolwiek uczynili przeciwko mnie. Wyrzekam się szatana, złych duchów i ich dzieł. Oddaję się Tobie Panie Jezu całkowicie teraz i na wieki. Zapraszam Cię do mojego życia, przyjmuję Cię jako mojego Pana i Odkupiciela. Uzdrów mnie, odmień mnie, wzmocnij na ciele, duszy i umyśle. Przybądź Panie Jezu, osłoń mnie Najdroższą Krwią Twoją i napełnij swoim Duchem Świętym. Kocham Ciebie Panie Jezu. Dzięki Ci składam. Pragnę podążać za Tobą każdego dnia w moim życiu. Amen. Maryjo Matko moja, Królowo Pokoju, święty Peregrynie patronie chorych wszyscy Aniołowie i Święci, przyjdźcie mi ku pomocy. Amen.


Modlitwa za przyczyną świętej Joanny

Boże,nasz Ojcze,uwielbiamy Cię i błogosławimy Tobie,ponieważ w osobie Świętej Joanny Beretty Molli dałeś nam poznać kobietę,która jako dziewczyna,żona,matka i lekarz jest świadkiem Dobrej Nowiny. Jesteśmy Ci także wdzięczni,ponieważ przez dar jej życia uczysz nas przyjmować i szanować każdą istotę ludzką.
Ty,Panie Jezu,byłeś dla niej najważniejszym odniesieniem: umiała Cię odnaleźć w pięknie świata przyrody; zastanawiając się nad wyborem własnej drogi życia, poszukiwała Ciebie i tego, jak Ci najlepiej służyć; w miłości małżeńskiej stała się znakiem Twojej miłości do Kościoła i ludzi.
Podobnie jak Ty,Dobry Samarytanin, zatrzymała się obok każdej osoby chorej, małej i słabej; na Twój wzór i ze względu na miłość ofiarowała samą siebie, rodząc nowe życie.
Duchu Święty,źródło wszelkiej doskonałości,udziel również nam mądrości,rozumu i odwagi, abyśmy za przykładem i wstawiennictwem Świętej Joanny,w życiu osobistym, rodzinnym oraz zawodowym potrafili usłużyć każdemu mężczyźnie i kobiecie i w ten sposób wzrastać w miłości i świętości. Amen.

Módl się tymi modlitwami;
1. KLIKNIJ
2. KLIKNIJ
Mam na imię Dawid i prowadzę tego bloga na Chwałę Jezusowi Chrystusowi Królowi wszystkich serc i dusz ludzkich,rodzin,instytucji,
szkół,przedszkoli,wszystkich narodów świata,wszechświata,Nieba i ziemi...
Proszę składać intencje i prośby modlitewne na adres email - mojaintencjamodlitewna@gmail.com...

Będę umieszczał wasze intencje  za waszą zgodą.Proszę też was o modlitwę,szczególnie za pasterzy Kościoła Rzymsko - Katolickiego,Świętego.

Prośby i intencje;

Modlitewne Okno Życia
  Witam Państwa serdecznie:) Pisze do Państwa z ogromną prośbą,
  błagam o  modlitwę... Moja siostra wczoraj urodziła swojego synka
  Bogdanka, poprzez cesarskie cięcie, pierwszy dzień 26tyg. ciąży.
  Malutki urodził się jako skrajny wcześniak w niedojrzałymi organami i jego stan od wczoraj się pogorszył ma infekcję na płuckach, 
ciężko  mu oddychać, spada saturacja. 
Oprócz problemów z oddychaniem, ma problemy z krążeniem i serduszkiem, miał 2 razy przetaczaną krew, raz ze względu na niską ilość czerwonych krwinek, a dzisiaj ze względu na anemię. 
Chciałabym Państwa prosić o modlitwę za Niego oraz moją siostrę,
  ogromnie teraz potrzebują wsparcia w formie modlitwy. Jeśli to
  możliwe, proszę taką prośbę przekazywać dalej do kogo się da. Mam nadzieje, że znajda się osoby o dobrym serduszku i pomodlą się za synka mojej siostry-w intencji, aby wyzdrowiał. 

Wiem, że w grupie> siła im nas więcej tym lepiej, dlatego raz jeszcze proszę całym sercem pomóżcie Państwo i proście wszystkich o modlitwę za małego Bogdanka i jego mamę,
 będę bardzo  wdzięczna.


Pozdrawiam
Z Panem Bogiem
___________________________________
Potrzebna modlitwa w intencji Elżbiety uzależnionej od leków.Osoba ta nie zgadza się na leczenie odwykowe .Matka - staruszka,niedołężna jest bezsilna,prosi o pomoc.
Jeśli znacie odpowiednie procedury i ośrodki.dajcie znać,poproście też innych o modlitwę.
Z Bogiem
_________________________________
KOCHANI

BARDZO WAS PROSZĘ O MODLITWĘ W INTENCJI MAŁŻEŃSTWA MACIEJA I NATALII .

OD 5 LAT STARAJĄ SIĘ O POCZĘCIE DZIECIĄTKA.OKUPIONE WIELKIM CIERPIENIEM,

LECZENIEM SILNYMI LEKAMI I OPERACJAMI . PROSZĘ PROŚMY TRÓJCĘ PRZENAJŚWIĘTSZĄ

I MATKĘ BOŻĄ, O CUD POCZĘCIA DLA TEGO PIĘKNEGO MAŁŻEŃSTWA.   BÓG ZAPŁAĆ

***

 MÓDLMY SIĘ ​ O ŻYCIE MATKI I DZIECKA

      OTRZYMALIŚMY OD PANI JOWITY WIADOMOŚĆ Z PROŚBĄ O MODLITwe 

zACHĘCAMY BY JĄ ODCZYTAĆ I PRZYŁĄCZYĆ SIĘ WRAZ Z NAMI DO GORLIWEJ MODLITWY ZA TĄ BOHATERSKĄ MATKĘ I JEJ DZIECKO!  UDOSTĘPNIJ DALEJ!


WITAM SERDECZNIE, WCZORAJ UCZESTNICZYŁAM W CUDOWNYCH SPOTKANIACH Z PANIĄ MERY WAGNER W CZĘSTOCHOWIE. PRAGNĘ WYRAZIĆ MOJA RADOŚĆ Z TEGO POWODU I PODZIĘKOWAĆ . MIAŁAM MOŻLIWOŚĆ PODEJŚĆ DO PANI MERY, W SERCU MIAŁAM MYŚL I TA MYŚL NIE OPUSZCZA MNIE, ŻEBY POPROSIĆ P. MARY
 MODLITWĘ ZA KOBIETĘ- DOROTĘ, KTÓREJ DZIECIĄTKO ZAGNIEŹDZIŁO SIE W BLIŹNIE PO CESARSKIM CIĘCIU. KOBIETA MIMO NACISKÓW LEKARZY ODMÓWIŁA ABORCJI. OD PONAD TYGODNIA, BIJE SERCE DZIECKA I MALEŃSTWO ROŚNIE. JEDNAK ICH SYTUACJA OD STRONY MEDYCZNEJ JEST BARDZO CIĘŻKA, WRĘCZ DRAMATYCZNA, Z DNIA NA DZIEŃ OBRAZ USG WYGLĄDA GORZEJ. W KAŻDEJ CHWILI MOŻE PĘKNĄĆ MACICA, POWODUJĄC KRWOTOK I ŚMIERĆ KOBIETY I DZIECKA. MAMA W DOMU MA JESZCZE TRÓJKĘ MAŁYCH DZIECI W WIEKU 2 DO 8 LAT. DLATEGO Z SERCA PROSZĘ O PRZEKAZANIE MOJEJ PROŚBY O MODLITWĘ ZA PANIĄ DOROTĘ I JEJ NIENARODZONE DZIECKO -P. MARY. ABY BÓG MIAŁ ICH W OPIECE I SPRAWIŁ ŻEBY TO MALEŃSTWO MOGŁO SIĘ SZCZĘŚLIWIE URODZIĆ.. UFAM, ZE TAK BĘDZIE.. PROSZĘ TAKŻE WAS, WSPANIAŁYCH OBROŃCÓW ŻYCIA MODLITWĘ W TEJ INTENCJI. Z SERCA ZA WSZYSTKO DZIĘKUJE 
 ​ ​
  – JOWITA”


-szukam-


Przypomnienie ze strony echo Chrystusa Króla o modlitwie na listopad

Kochani!

 W małej książeczce ‘’Płomień miłości Niepokalanego serca Maryi’’ posiadającej Nihil Obstat, znalazłam modlitwę-akt strzelisty;
 „Matko Boża! Rozlej na całą ludzkość działanie Twojego Płomienia Miłości teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.”
 I dalej;
  „Kto powołując się na mój Płomień Miłości odmówi 3x Zdrowaś Maryjo przyczynia się do uwolnienia 1 duszy z czyśćca,
 a kto w listopadzie odmówi 1x Zdrowaś Maryjo i to samo wezwanie pomaga 10 duszom.”
 Wezwanie za dusze w czyśćcu brzmi;
 „Matko Boża! Rozlej na cały czyściec działanie Twojego Płomienia Miłości. Amen”
 Ps.   Jak miło pomyśleć, że teraz z ci, którzy wyprzedzili nas w ziemskiej pielgrzymce, dzięki Waszej miłości znajdą się wcześniej w niebieskiej Ojczyźnie. Przepraszam, że tak późno przesyłam to do Was, ale chciałam to zrobić za zgodą duszpasterza. Takąż otrzymałam od o. Tomasza J.

 z Miłością pozdrawiam 

 CZCICIELKA MATKI BOŻEJ!

***

-szukam-


PROŚBA O MODLITWĘ:
​ Lena z Warszawy
 
​​
 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
  Mam prośbę o przekazanie dalej:   jedna nasza znajoma, Magda, mama dwójki dzieci, rak z przerzutami do mózgu, bardzo cierpi,
  proszę o modlitwę o dobrą spokojną śmierć i pokój dla bliskich.
  Jest po operacji we wrześniu, po chemii, teraz jest ciężki stan.
  mowa zniekształcona...podają morfinę...

  Widziała św. Jana Pawła II i św. s. Faustynę w sali szpitalnej.-  

​ ​
  może to już blisko...
  Serdecznie dziękuję i  Pozdrawiam. 

-szukam-

Brak komentarzy:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

   Święty Jan Paweł II: “Naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości.”   Naród,który zabija ...