Strony

MARYJA ARKĄ OCALENIA


MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI
Wszechmogący i Miłosierny Boże,który przez Arkę
Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami po-
topu,spraw litościwie,aby Maryja,nasza Matka Była dla
nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia
świata,, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia
w Nowej Erze Panowania Dwóch Serc,
przez Chrystusa Pana naszego.Amen.

PANI OD ARKI,MARYJO,MATKO NASZA,
WSPOMOŻENIE WIERNYCH,MÓDL SIĘ ZA NAMI
(Wyjątki z różnych Orędzi)
Matka Boża:Ten tytuł jest dla całego świata,dotyczy
Końca czasów,Czasów Apokalipsy.Ja jestem Niewiastą
Apokaliptyczną , Matką całej ludzkości,Współodkupiciel-
ką i Pośredniczką wszystkich łask dla świata.Wstawiam
się nieustannie za ludzkością,aż do czasu,który światu zo-
stał wyznaczony.To wy macie moc w waszych rękach
i waszych sercach,by mnie wpierać w ratowaniu świata
od zagłady i potępienia...Żyjcie dokładnie przy końcu te-
go czasu,czasu objawienia,przy Końcu Czasów,które zo-
stały objawione w Księdze Apokalipsy.Przy końcu czasów,
a nie przy końcu świata,jak mówią szydercy i fałszywi pro-
rocy.Ludzkość znajduje się na szerokiej drodze,prowadą-
cej do zatracenia!Ja,jako wasza Niebieska Matka,przy-
chodzę na świat codziennie z tymi samymi słowami i pro-
szę nasze dzieci o modlitwę i pokutę.Od czasu Mojego
ukazania się w Fatimie do dzisiaj ludzkość stała się gorsza
niż w czasie Sodomy i Gomory ,gorsza niż za Noego,a na-
wet niż w czasie,kiedy Mój Boski Syn chodził po ziemi...
Ludzkość nadal idzie w ciemność,bo idzie za Lucyferem,
a nie za Słowem Mojego Boskiego Syna !Jesteście w końco-
wych dniach-ostatnich dniach przed Przyjściem Mego
Boskiego Syna w triumfie.Proszę abyście odmawiali co-
dziennie cały Różaniec Święty...Odmawiajcie codziennie
egzorcyzm...Módlcie się nieustannie...Wynagradzajcie za
grzechy wasze i za grzehy całego świata.Żałujcie za wa-
sze grzechy.Przystępujcie do Spowiedzi i Komunii Świę-
tej tak często,jak tylko jest to możliwe.Żyjcie każdego
dnia tak,jakby to był wasz ostatni dzień w życiu.Poświęć-
cie się Najświętszemu Sercu Jezusowemu ,Duchowi Świę-
temu i Mojemu Niepokalanemu Sercu,i Sercu Świętego
Józefa.
Zakładajcie Domy Modlitwy Świętego Maksymiliana i
Świętego Szarbela.
Można wybrać sobie jeszcze innych patronów.
Nie ulegajcie modernizmowi i stańcie w obronie Prawdy...
w obronie Chrystusa.
Matka Boża:Przychodzę od Ojca Przedwiecznego,żeby
wam dać jeszcze jedną szansę usłuchania Nieba,zanim spa-
dnie kara.Przysyłam do was i do świata Naszego ukochane-
go Seraficznego,Anielskiego,Świętego Szarbela.Ty,moje
dziecko,masz utworzyć to,co nazywamy Domem Pokoju
Świętego Szarbela,Zjednoczenia i Pojednania.A Ja ci przyrzekam,
Moje dziecko i Moje drogie dzieci,że Ja i Mój Boski Syn,
Dziecię Jezus,Święty Szarbel,Święty Józef,Święci i Święci Aniołowie
przybędziemy do tych domów o godzinie 20.00 w pierwszą
sobotę każdego miesiąca.Przybędziemy,żeby przynieść łaski
dla uzdrowień i nawróceń w tych domach.Przyniesiemy

światu Pokój,jeśli ludzkość będzie nas słuchać(...).

Brak komentarzy:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

   Święty Jan Paweł II: “Naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości.”   Naród,który zabija ...