Strony

Nauka o śmierci..Komunia Duchowa..błogosławieństwo domu

Nauka o śmierci
Co to jest śmierć?Śmierć jest to przejście z życia docze-
snego do życia wiecznego:albo szczęśliwego z Aniołami
i Świętymi w Niebie,albo nieszczęśliwego z szatanami
i potępionymi w piekle.Śmierć to koniec czasu i wszyst-
kich rzeczy widzialnych.Umrę,to znaczy:opuszczę wszy-
stko i wszyscy mnie opuszczą.Nic mi nie pozostanie,tyl-
ko dobre albo złe uczynki,które za życia spełniłem.
Czas ,świat i wszystkie rzeczy przeminą jako cień.Ludzie
mnie opuszczą,zaszczyty i przyjemności się skończą,po-
zostanie wieczność.Umrę: to znaczy dusza moja rozłączy
się z ciałem.Ciało moje będzie w grobie złożone na pokarm
robactwu.Dusza zaś satnie na sądzie przed Bogiem
wszystko wiedzącym i sprawiedliwym.Chwilowo straszna,
gdy znajdę się sam przed Najwyższym Sędzią,by zdać ra-
chunek z całego żżycia mego!”Postawiono człowiekowi
raz umrzeć,a potem sąd”.
Pan Jezus sam nauczył świętą Gertrudę,żeby codziennie
przynajmniej raz tymi westchnęła słowami do Przenaj-
świętszej Matki:”A przeto Orędowniczko nasza,miłosier-
ne oczy swoje zwróć na nas”.”Bądź pewna”,dodał,:że za
to wielkiej doznasz pociechy w godzinę śmierci.”

Modlitwa o dobrą śmierć
O Boże ,które skazując nas na śmierć,ukryłeś przed na-
mi jej dzień i godzinę,spraw,abym,przepędzając w spra-
wiedliwości świątobliwości wszystkie dni życia mojego,
zasłużył sobie na zejście z tego świata w Twojej miłości,
przez Chrystusa,który żyje i króluje z Tobą,w jedności
Ducha Świętego na wieki wieków.Amen.

Umiłowany przez Boga Benedykt przyjąwszy Ciało
i Krew Pana,stojąc w kościele wsparty na rękach uczniów,
podniósł ręce ku niebu i wśród słów modlitwy wydał ostat-
nie tchnienie.

K : Ukazałeś się pełen chwały w obliczu Pana.
W : A Pan Cię ozdobił dostojeństwem i blaskiem.
Módlmy się:Boże,Ty udzieliłeś świętemu Benedykto-
wi wielkich łask w godzinie śmierci,spraw,prosimy Cię,
aby u kresu naszego życia obronił nas swoim wstawiennic-
twem od zasadzek szatana.Przez Chrystusa,Pana naszego.
Amen.
Święty Ojcze Benedykcie,módl się za nami.Modlitwa 
do Świętego Michała o dobrą śmierć
Święty Michale Archaniele,chwało Kościoła wojujące-
go,któremu Bóg zlecił przyjmowanie dusz po śmierci,odda-
ję się Twojej przemożnej opiece.Broń nędznej duszy mojej
przeciw szatanom i wszelkim ich pokusom.A przede wszy-
stkim przyjmij mnie do wiekuistej chwały w godzinę śmier-
ci,abym wraz z Tobą wychwalał Boga na wieki.Amen.
Komunia duchowa
Panie Jezu,Boże mój i Zbawicielu,który byłeś opu-
szczony w czasie Męki Swojej,a teraz obecny w Świętej
Eucharystii,osamotniony i zamknięty w Tabernakulach
świata umierasz z pragnienia,by wstąpić do ludzkiego ser-
ca.Przyjdź,Panie Jezu,do nędznego serca mojego,oczyść
go,uświęć go i zamieszkaj na zawsze.Przebacz mi wszy-
stkie mój grzechy i zaniedbania,przemień mnie na Siebie
i działaj przeze mnie,abym w każdej chwili życia pełnił
tylko Twoją Wolę.Pragnę Cię kochać i wynagradzać za
wszystkich ludzi niewdzięcznych i obojętnych.Tyś mnie,
o Jezu,nigdy nie opuścił.Uwielbiam i kocham Cię Jezu,
Królu i Zbawicielu mój.Bądź jedyną Miłością i pragnie
-niem moim w życiu i przy śmierci.Amen.
Jezu,Maryjo,Józefie Święty,Wam oddaję ciało i duszę
moją teraz i w ostatniej chwili skonania mojego.Amen.
Błogosławieństwo domu
Prosimy Cię,Panie,nawiedź ten dom i oddal od niego
wszelkie zasadzki nieprzyjaciół.Niech przebywają w nim
Święci Twoi Aniołowie i strzegą nas w pokoju,i niech nam
zawsze towarzyszy Twoje błogosławieństwo.Przez Chry-
stusa,Pana naszego.Amen.
Niech nas błogosławi i strzeże Wszechmogący i Miło-
sierny Bóg Ojciec,Bóg Syn i Bóg Duch Święty.
O Najsłodszy Panie Jezu Chryste,Wszechmogący
Królu Nieba i Ziemi,Synu Dawidowy,Jezu Nazareński,
dla nas ukrzyżowany,Synu Boga żywego,zmiłuj się nad
tym domem i strzeż jego mieszkańców.
Niech Twoje Błogosławieństwo towarzyszy nam wszę-
dzie,niech Duch Święty oświeca myśli i serca nasze wszę-
dzie,niech Duch Święty oświeca myśli i serca nasze i niech
Moc Jego działa przez nas na każdym miejscu.
Wszystko,co się w tym domu znajduje,tych,co do nie-
gowchodzą i z niego wychodzą,niech błogosławi i od złe-
go zasłania błogosławieństwo Trójcy Przenajświętszej,aby
się do nich żadne niebezpieczeństwo nie zbliżyło.
Imię Święte Jezusa,z dziewięciu chórami Aniołów Świętych
niech będzie z tym domem,dając mu swój Pokój.
Najświętsza Maryja Panna niechaj go okrywa Pła-
szczem macierzyństwa Swego.


Matko Boża!
Błogosław tego wchodzi do tego domu.
Zabezpiecz i chroń tego kto wychodzi z niego.
Daj pokój temu kto zostaje w nim. Amen.
Święci Archaniołowie niech go strzegą,Święci Aposto-
łowie niech raczą być szafarzami dostatków jego.
Święci Ewangeliści niechaj utwierdzają i umacniają go.
Krzyż Chrystusa niech będzie dachem domu tego.
Trzy gwoździe Chrystusa niech będą zaporą jego.Ko-
rona Chrystusa niech będzie tarczą jego.

Jezu,Maryjo,Józefie Święty i wszyscy Patronowie na-
si,i Wy,a Święci Aniołowie Stróżowie,sprawcie to u Boga
w Trójcy Świętej Jedynego,aby raczył zachować ten dom od
piorunów,ognia gradu,powodzi,napadów złych ludzi,
zgorszenia,niedowiarstwa,herezji i wszelkiego nieszczę-
ścia duchowego lub fizycznego.Do czego niech nam dopo-
może Bóg Ojciec,Bóg Syn,Bóg Duch Święty.
Amen.

Brak komentarzy:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

   Święty Jan Paweł II: “Naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości.”   Naród,który zabija ...