Strony

Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi MARYJA ARKĄ OCALENIA
MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI
Wszechmogący i Miłosierny Boże,który przez Arkę
Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami po-
topu,spraw litościwie,aby Maryja,nasza Matka Była dla 
nas Arką Ocalenia w nadchodących dniach oczyszczenia
świata,, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia
w Nowej Erze Panowania Dwóch Serc,
przez Chrystusa Pana naszego.Amen.

PANI OD ARKI,MARYJO,MATKO NASZA,
WSPOMOŻENIE WIERNYCH,MÓDL SIĘ ZA NAMI
(Wyjątki z różnych Orędzi)
Matka Boża:Ten tytuł jest dla całego świata,dotyczy
Końca czasów,Czasów Apokalipsy.Ja jestem Niewiastą
Apokaliptyczną , Matką całej ludzkości,Współodkupiciel-
ką i Pośredniczką wszystkich łask dla świata.Wstawiam
się nieustannie za ludzkością,aż do czasu,który światu zo-
stał wyznaczony.To wy macie moc w waszych rękach 
i waszych sercach,by mnie wpierać w ratowaniu świata 
od zagłady i potępienia...Żyjcie dokładnie przy końcu te-
go czasu,czasu objawienia,przy Końcu Czasów,które zo-
stały objawione w Księdze Apokalipsy.Przy końcu czasów,
a nie przy końcu świata,jak mówią szydercy i fałszywi pro-
rocy.Ludzkość znajduje się na szerokiej drodze,prowadą-
cej do zatracenia!Ja,jako wasza Niebieska Matka,przy-
chodzę na świat codziennie z tymi samymi słowami i pro-
szę nasze dzieci o modlitwę i pokutę.Od czasu Mojego
ukazania się w Fatimie do dzisiaj ludzkość stała się gorsza
niż w czasie Sodomy i Gomory ,gorsza niż za Noego,a na-
wet niż w czasie,kiedy Mój Boski Syn chodził po ziemi...
Ludzkość nadal idzie w ciemność,bo idzie za Lucyferem,
a nie za Słowem Mojego Boskiego Syna !Jesteście w końco-
wych  dniach-ostatnich dniach przed Przyjściem Mego
Boskiego Syna w triumfie.Proszę abyście odmawiali co-
dziennie cały Różaniec Święty...Odmawiajcie codziennie
egzorcyzm...Módlcie się nieustannie...Wynagradzajcie za 
grzechy wasze i za grzehy całego świata.Żałujcie za wa-
sze grzechy.Przystępujcie do Spowiedzi i Komunii Świę-
tej tak często,jak tylko jest to możliwe.Żyjcie każdego
dnia tak,jakby to był wasz ostatni dzień w życiu.Poświęć-
cie się Najświętszemu Sercu Jezusowemu ,Duchowi Świę-
temu i Mojemu Niepokalanemu Sercu,i Sercu Świętego
Józefa.
Zakładajcie Domy Modlitwy  Świętego Maksymiliana i
Świętego Szarbela.Można wybrać sobie jeszcze innych patronów.
Nie ulegajcie modernizmowi i stańcie w obronie Prawdy...
w obronie Chrystusa.
Matka Boża:Przychodzę od Ojca Przedwiecznego,żeby
wam dać jeszcze jedną szansę usłuchania Nieba,zanim spa-
dnie kara.Przysyłam do was i do świata Naszego ukochane-
go Seraficznego,Anielskiego,Świętego Szarbela.Ty,moje
dziecko,masz utworzyć to,co nazywamy Domem Pokoju
Świętego Szarbela,Zjednoczenia i Pojednania.A Ja ci przyrzekam,
Moje dziecko i Moje drogie dzieci,że Ja i Mój Boski Syn,
Dziecię Jezus,Święty Szarbel,Święty Józef,Święci i Święci Aniołowie
przybędziemy do tych domów o godzinie 20.00 w pierwszą
sobotę każdego miesiąca.Przybędziemy,żeby przynieść łaski
dla uzdrowień i nawróceń w tych domach.Przyniesiemy
światu Pokój,jeśli ludzkość będzie nas słuchać(...).

 
 
Boże w Trójcy Świętej Jedyny,pragnę Cię tak kochać,
jak jeszcze Cię żadna dusza ludzka nie kochała,a chociaż jestem
dziwnie nędzna i maleńka,to jednak kotwicę ufności swojej
zapuściłam tak głęboko w przepaść miłosierdzia Twojego-Boże
Stwórco mój.(Dz.283) 
 Panie Jezu-za wstawiennictwem Twojej Matki,Maryi,która urodziła Cię
z miłością,oraz za wstawiennictwem świętego Józefa,człowieka zawierzenia,
który opiekował się Tobą po urodzeniu
-proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka,które duchowo adoptowałem,
a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady.
Proszę,daj rodzicom miłość i odwagę,aby swoje dziecko pozostawili przy życiu,
które ty sam Mu przeznaczyłeś.Amen.
NOWENNA DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twej miłości. Ześlij Ducha Twego a powstanie życie. I odnowisz oblicze ziemi.


Boże, któryś serca ludzi światłem Ducha Świętego oświecił, daj nam w tymże Duchu wszystko co dobre poznać i pociechą Jego zawsze się weselić. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.


O Serce Niepokalane Matki Boga mojego, chwalebny Przybytku Trójcy Przenajświętszej, cieszę się i pozdrawiam z pokorą najgłębszą. Przez tą miłość najczystszą i najgorętszą jaką pałało Twe Serce, o Maryjo od pierwszych chwili istnienia mego, rozpal oziębłe serce moje i napełnij je najżarliwszą miłością do Boga i ku ludziom. Udziel im również łaski, o którą Cię jak najusilniej proszę.
Zdrowaś Maryjo...
O Matko pięknej miłości, zapal me serce żarem serca Twego. O Serce Niepokalane Matki Boga mojego, niezgłębiona przepaści pokory, która sprowadziła Jezusa do łona Twojego, błagam Cię, zmiażdż pychę i wyniosłość serca mego. Obdarz mnie tą cnotą, bez której nie mogę podobać się Najświętszemu Synowi Twojemu. Udziel mi również łaski, o którą Cię jak najusilniej proszę.
Zdrowaś Maryjo...
O Najczystsze Serce Maryi Panny, uproś mi u Serca Jezusa czystość i pokorę serca. O Serce Niepokalanej Matki Boga mojego, całe jaśniejące czystością i niewinnością oczyść serce moje ze wszystkich grzechów i niedoskonałości, strzeż zmysłów moich, bym nigdy najmniejszą nawet dobrowolną winą nie zasmuciła Syna Twojego. Udziel mi również łaski, o którą Cię jak najusilniej proszę.
Zdrowaś Maryjo...
Przez Twoje Niepokalane Poczęcie, o Maryjo, oczyść ciało moje i uświęć duszę moją.
Amen.
Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi

O Maryjo,w Twoim Niepokalanym Sercu każde stwo-
rzenie ma swoje miejsce, a Niebo i Ziemia podziwiają
Twoje cnoty i sycą się ich wonią.
I ja z podziwem i czcią wchodzę dzisiaj,i to już na za-
wsze,do Rajskiego Ogrodu Twojego Niepokalanego Serca,
gdyż sama mnie do tego zachęcasz w tych najbardziej nie-
bezpiecznych dla świata chwilach.
Jestem cały Twój - i dzisiaj i do końca moich dni,i przez
cała wieczność.Możesz obchodzić się ze mną jak ze wszy-
stkimi kwiatami Twego Ogrodu:zabrać mnie stąd choćby
i dziś,i przesadzić w inne miejsce,podlewać wodą pociech
lub dotknąć suszą oschłości i trudu,otoczyć pięknymi kwia-
tami ludzi bliskich i przyjaznych lub cierniami niechętnych
i wrogich.Możesz dać mi obfitość pokarmu lub jałową gle-
bę głodu,braków i niepowodzeń,a nawet odciąć mnie od
korzenia życia i  zdrowia ,bo wiem,że w Twoich rękach bę-
dzie mi najlepiej.Chcę podobać się we wszystkim tylko To-
bie,o Różo Mistyczna,o Różo Męki i Chwały.
Czyń ze mną ,co tylko zechcesz.Od tej chwili uznaję,
że wszystko, co mnie spotka ,będzie z Twojej Ręki,o Ma-
ryjo.Będę Ci za wszystko dziękować ,choćby nieraz bo-
lało i choćbym nie rozumiał ,dlaczego to mnie spotyka.Na-
wet po śmierci chcę na wieki być w Raju Twego Niepoka-
lanego Serca i tylko w nim wielbić Boga
Weź mnie takim,jakim dzisiaj jestem,i uczyn mnie ta-
kim,jakim chcesz mnie mieć,ku chwale Boga,teraz
i prze wieki wieków.Amen.
                                  ***
Maryjo,wyrzekam się ducha swojego,a poddaje się
Duchowi Twojemu.
Maryjo,zabierz mi myśli moje,a daj mi myśli Twoje.
Maryjo,zabierz mi uczucia moje,a daj mi uczucia Twoje.
Jezu mój,cały jestem Twój i wszystko,co mam,do Cie-
bie należy przez Maryję,Twoją Najświętszą Matkę.

Duchu Święty wstąp w nas.(3 x)

Brak komentarzy:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

   Święty Jan Paweł II: “Naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości.”   Naród,który zabija ...