Strony

Służebnica Boża Kunegunda Siwiec
Służebnica Boża
Kunegunda Siwiec
(1876-1955)Służebnica Boża Kunegunda Siwiec urodziła się 28 maja
1876 roku w Stryszawie.W wieku dwudziestu lat złożyła za
zgodą spowiednika prywatny ślub czystości i w 1923 roku
wstąpiła do Trzeciego (dziś Świeckiego)Zakonu Karmelitów
Bosych.Została obdarowana łaską słyszenia w swoim
wnętrzu śłów Pana Jezusa i możliwości rozmawiania z Nim;
słów,które przekazywała swojemu spowiednikowi,księ-
dzu Bronisławowi Bartkowskiemu (+1986), wiernie je
notującemu.Podczas trwania działań wojennych w 1942 roku
uczyniła ofiarę ze swego życia w intencji zachowania
Stryszawy przed grożącą wiosce pacyfikacją i wywózką do
Oświęcimia.Zmarła w opinii świętości 27 czerwca 1955 roku.
Sławę jej świętości szerzy przede wszystkim Świecki Zakon
Karmelitański oraz powołane w tym celu Towarzystwo
Przyjaciół Kunegundy Siwiec.


Modlitwa o wyniesienie na ołtarze Służebnicy
Bożej Kunegundy Siwiec

Panie Jezu Chryste,Twoja służebnica Kunegunda poznała,
że jesteś Bogiem pokoju i że pokój Twój jest darem,którego
ma strzec z pokorą i męstwem. Udziel mi przez jej
wstawiennictwo łaski do zdobywania cnót pokory i męstwa,
abym mógł (mogła) doznawaćw głębi serca prawdziwego
pokoju nawet pośród wielu zajęć iprzeciwności.Który żyjesz
i królujesz na wieki wieków.Amen.


(Imprimatur, kardynał Stanisław Dziwisz 3 VI 2009 roku)

Brak komentarzy:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

   Święty Jan Paweł II: “Naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości.”   Naród,który zabija ...