Strony

Oddaje moje serce,najmniejszemu i bezbronnemuŚwięta Boża Rodzicielko
i Matko Dobrej rady!

Przyrzekamy Ci, z oczyma wpatrzonymi w Betlejemski Żłóbek,
że odtąd staniemy wszyscy na straży budzącego się życia.
Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie,
jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność narodu,
płacąc obficie własną krwią.
Jesteśmy gotowi raczej śmierć ponieść,
aniżeli śmierć zadać bezbronnym.
Dar życia uważać będziemy za
największą łaskę Ojca Wszelakiego
Życia i za na najcenniejszy Skarb Narodu.

Z Jasnogórskich Ślubów
Narodu Polskiego,1956 roku


IMPRIMATUR
Kuria Metropolitalna w Krakowie,nr 359/2002 z dnia 7.02.2002
bp Kazimierz Nycz, wikariusz generalny ksiądz Jan Dyduvh,kanclerz

PRZYRZECZENIE
DUCHOWEJ ADOPCJI
DZIECKA POCZĘTEGO
podjętej przez


-------------------------------------------------

w czasie uroczystości Ślubowania

w dniu 


----------------------------------------

w kościele pw.

 -------------------------------------------------------------------------------------------


1.Modlitwa codzienna
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej
Matki, Maryi,która urodziła Cię z miłością,
oraz za wstawiennictwem świętego Józefa,
człowieka zawierzenia,
który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę
Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka,
które duchowo adoptowałem,
a które zajduje się w niebezpieczeństwie zagłady.
Proszę,daj rodzicom miłość i odwagę,
aby swoje dziecko pozostawili przy życiu,
które Ty sam mu przeznaczyłeś..Amen.

2.Codzienne odmawiana jedna tajemnica różańca świętego.Najlepiej całego różańca.

3.Przyrzeczenie dodatkowe praktyki


-------------------------------------------------------

Modlitwa brzemiennej matki
w zagrożeniu ciąży

Święta Joanno,ty dobrze poznałaś lęk i niepokój matki,która
nosi pod swoim sercem dziecko, lecz nie wie, czy będzie mogła cieszyć się
z jego szczęśliwych narodzin. Kocham najszczerszą matczyną miłością to dziecko,które
Pan Bóg stworzył w moim łonie, ale boję się o jego kruche życie,które jest zagrożone i niepewne.
Zwracam się do ciebie,heroiczna matko, bo wiem, że ty mnie zrozumiesz w moim utrapieniu.
Ufam, że przyjdziesz mi z pomocą i wyprosisz mi u Boga potrzebne łaski.
Módl się za moje dziecko, aby mogło szczęśliwie przyjść na świat i żyć ku chwale Bożej i naszej radości.A mnie wybłagaj siły do znoszenia tego niepokoju i strachu o przyszłość.

Uproś mi łaskę pokornego przyjęcia woli Boga i odczytania właściwego sensu Jego odpowiedzi na moje modlitwy.Amen.


Chrzest dzieci nienarodzonych ma w Polsce imprimatur Biskupa Jana Chrapka.


Chrzest dzieci nienarodzonych ma w Polsce imprimatur Biskupa Jana Chrapka.
Ojciec Jerzy Wierdak OFM :
Chrzest nienarodzonych oparty na prywatnym objawieniu, któremu przysługuje jedynie ludzka wiara, jest i nadal będzie przedmiotem dyskusji, lecz za natchnieniem Ducha Świętego przyjęty i gorliwie stosowany w praktyce może ku większej chwale Bożej przyodziewać nienarodzone maleństwa w cudnie piękną sukienkę łaski uświęcającej i wprowadzić je do nieba na wiekuiste, niepojęte wesele oglądania Pana Boga twarzą w twarz.
„…należałoby skierować apel do wszystkich osób, które kiedykolwiek znajdą się w takiej sytuacji: chrzcijcie Wasze dzieci! Bo jeśli nie jest im dane życie na tym świecie, niech uczestniczą w pełni w owocach zbawienia.

ks. Aleksander Sobczak

Chrzest dzieci poronionych

- Znana jest troska Kościoła o życie każdego człowieka od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania z 22 lutego 1987 r. stwierdza: „
Życie każdej istoty ludzkiej od momentu poczęcia winno być szanowane w sposób absolutny, ponieważ jest ona na ziemi jedynym stworzeniem, które Bóg «chciał dla niego samego», a dusza rozumna każdego człowieka jest «bezpośrednio stworzona» przez Boga”.
Jednym z przejawów tego szacunku jest sposób traktowania przez prawo kościelne dzieci, które zostały poronione.
Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 871 stwierdza, że „płody poronione, jeśli żyją, należy, jeśli to możliwe, chrzcić”. Prawo kościelne nie robi różnicy pomiędzy poronieniami samoistnymi a poronieniami sprowokowanymi. Jeśli poronienie następuje w konsekwencji zażycia jakichś środków poronnych lub zewnętrznej interwencji, np. ginekologa, sposób postępowania jest taki sam jak w przypadku poronienia samoistnego. Kolejne zastrzeżenie: „jeśli żyją”. Uwagę tę należy interpretować w sensie bardzo szerokim, tzn. dopóki nie mamy pewności śmierci dziecka, należy je chrzcić.
Jeżeli nie mamy pewności, czy dziecko żyje, czy też nie, wówczas można użyć tzw. formuły chrztu warunkowego, tzn. słów: „NN Jeśli żyjesz, ja Ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Polewa się przy tym dziecko wodą. W normalnych warunkach polewa się główkę dziecka, ale nie jest to absolutnie konieczne co do ważności tego sakramentu.
Prawo kościelne nie podaje bliższych szczegółów w materii chrztu płodów poronionych, ale nie ma w tym nic dziwnego, gdyż w ekstremalnych sytuacjach życia nie da się wszystkiego przewidzieć. Każda osoba, czy to matka takiego dziecka, czy też osoba postronna, powinna w sumieniu zadbać o to, co jest najwyższym prawem w Kościele, a jest nim zbawienie dusz (salus animarum suprema lex-kanon 1752).

Z tego powodu należałoby skierować apel do wszystkich osób, które kiedykolwiek znajdą się w takiej sytuacji: chrzcijcie Wasze dzieci! Bo jeśli nie jest im dane życie na tym świecie, niech uczestniczą w pełni w owocach zbawienia.
ks. Aleksander Sobczak
dr prawa kanonicznego

Ojciec Jerzy Wierdak OFM :
Chrzest nienarodzonych oparty na prywatnym objawieniu, któremu przysługuje jedynie ludzka wiara, jest i nadal będzie przedmiotem dyskusji, lecz za natchnieniem Ducha Świętego przyjęty i gorliwie stosowany w praktyce może ku większej chwale Bożej przyodziewać nienarodzone maleństwa w cudnie piękną sukienkę łaski uświęcającej i wprowadzić je do nieba na wiekuiste, niepojęte wesele oglądania Pana Boga twarzą w twarz.

Powolne, w skupieniu przeczytanie broszurki, omodlenie trudniejszych do przyjęcia punktów, zrozumienie miłosiernej woli Pana Jezusa jest bardzo ważne do pokochania i poświęcenia się wdzięcznej misji ratowania nienarodzonych maleństw przez radosne udzielanie im Sakramentu Chrztu świętego.
—-
 Chrzest Dzieci Nienarodzonych
„Oto spojrzenie Pana nad tymi, którzy się Go boją
i czekają na Jego Miłosierdzie, aby wybawił ich dusze od śmierci i zachował przy życiu. (Ps. 33. 18-19).

Wierzę w Boga Ojca …
(pokropić wodą święconą we wszystkich kierunkach)
Wy wszystkie, które we dnie i w nocy urodziłyście się martwe i jeszcze martwe się urodzicie, wy wszystkie, które zostałyście zabite w łonie matek i jeszcze zabite będziecie, wszystkie które urodzone zmarłyście bez Chrztu Świętego i jeszcze umrzecie, abyście otrzymały życie wieczne przez Jezusa Chrystusa Pana naszego Amen.

Maryjo, święty Józefie,święty Janie ………..(podać imię Patrona dnia lub inne imiona świętych)
Ja was, według imion, które niech Pan Bóg w Swej łaskawości wam da, chrzczę:
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

„Tak mówi Pan Bóg: – Nie lękaj się, bo cię wykupiłem i wezwałem cię po imieniu: – tyś mój!”
„Śpiewajcie Panu i sławcie Jego imię. Każdego dnia głoście Jego zbawienie i rozgłaszajcie, cuda wśród wszystkich narodów”. (Ps. 96.2- 3).
„Na wieki będę chwalił łaski Pana i moimi ustami będę głosił Twą wierność przez wszystkie pokolenia.
Alleluja, Alleluja, Alleluja”.
Ojcze Nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …
Modlitwa
Drogi Zbawieielu, daj im Imiona Twoich Świętych i zmyj Twoją Krwią brud grzechu pierworodnego, by mogły razem z Tobą radować się wieczną chwałą w Niebie i na wieki cześć Ci oddawać. Amen.
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najdroższą Krew Chrystusa, przez Najśw. Serce Jezusa i Maryi dla otrzymania darów Ducha Św. dla ratowania dusz i nienarodzonyeh dzieci.
Amen.
„Bóg sprawi, że woda święcona Mocą Bożą spłynie na główkę chrześniaka i każdemu osobno wyznaczy imię, według ilości wody święconej … ilekroć byście to czynili, nie będzie tego nigdy za wiele – tak często będą wam te małe dusze, którym otworzyliście Niebo – darowane !
Wyjątek z orędzia Matki Bożej: ( … ) apeluję do serc Moich dzieci, aby się modliły za Nasze maleństwa, które zamordowano w łonach ich matek, a które teraz idą do otchłani nie z własnej winy – ale potrzebują Chrztu, aby uzyskać wstęp do Królestwa Mojego Boskiego Syna.
Modlitwy, o które proszę, to modlitwy, które Mój Boski Syn podyktowal wiele lat temu. ( … ) „Chcę wzruszyć wasze serca, abyście podjęli się wielkiej modlitwy – pamiętajcie o dzieciach nienarodzonych … kara wisi nad światem za przyczyną wielu matek, które pozbawiły życia własne dzieci. ( … ) Te dzieci płaczą … trzeba je ratować … one czekają na wasze modlitwy, na waszą pomoc … tych dzieci jest wiele milionów .. Każdego dnia dokonuje się kilkanaście tysięcy tych zbrodniczych zabiegów! Pomóżcie Mi ratować, ratować te dzieci i matki! Proszę was, abyście przynajmniej raz w tygodniu chrzcili te dzieci wodą święconą, nadawali im imiona według prawa Bożego … jesteście zobowiązani do tego na mocy Ducha Świętego wypełnić ten obowiązek względem Kościoła i Boga. ( … )

DUCHOWA ADOPCJA MODLITWA O ŻYCIE DZIECKA NIENARODZONEGO
„Jezu, mój Panie, przez wstawiennictwo Maryi, Twojej Matki, która Ciebie z Taką miłością porodziła oraz przez wstawiennictwo św. Józefa, męża silnego wiarą, który bronił i ochraniał Was oboje, proszę Cię o życie nienarodzonego dziecka, któremu zagraża przerwanie ciąży, o życie tego dziecka, którego ja w sposób duchowy adoptowałem(am).
Proszę Cię, daj rodzicom tego określonego dziecka łaskę i odwagę, żeby je doprowadzili do życia, które Ty jemu przeznaczyłeś”. Amen.
Imprimatur: ( Thomas Muldon – Biskup pomocniczy z Sydney (Australia)
Ta duchowa adopcja jest po prostu postanowieniem, że będzie się codziennie modlić o co najmniej przez rok, za określone dziecko w łonie, któremu grozi niebezpieczeństwo rozmyślnego przerwania ciąży. W ciągu twojego życia na Ziemi to adoptowane w sposób duchowy dziecko będzie znane Bogu. Ale w życiu wiecznym znajdziecie razem zadziwiające szczęście we wzajemnym towarzystwie ze sobą.”

Brak komentarzy:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

   Święty Jan Paweł II: “Naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości.”   Naród,który zabija ...